Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт - повторна консултация

С проекта на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между властите се цели създаването на механизъм за национален мониторинг за отчитане цялостното изпълнение на мерките, предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност. Към настоящия момент в действащото законодателство са създадени механизми, с които компетентните органи и институции представят дейността си пред обществеността. Такива механизми са годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор, откритите заседания на пленума и колегиите на ВСС, оповестяването на резултатите от работата на интернет страниците на институциите, включително на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и на Националния съвет по антикорупционни политики. На национално ниво обаче липсва механизъм, който да дава възможност на отговорните институции от различните власти да представят обобщен напредък по всички показатели и препоръките към тях и да отчита цялостното изпълнение на мерките, предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност.

 

Линк към проведената консултация в периода 10 юни 2019 – 10 юли 2019 г.

 


Дата на откриване: 30.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 юли 2019 г. 15:57:57 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Становище

Здравейте,

1. Няма легална дефиниция що е то „незаконно придобито имущество“ дори в Закона

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Има описание в кои случаи се проверява за него (чл. 108), но какво чудо е това няма никъде описано.

2. Този Съвет съвсем дефинитивно премахва независимостта на съдебната власт и

защото, какво се случва ако председател на ВАС или ВКС откажат да участват в този орган ?

С полиция ли ще ги докарвате, глоби ли ще им налагате, ще ги задължите с нещо ли ?

3. Съдиите прилагат закона и конституцията, международните договори, както и вътрешното право на ЕС такива, каквито са. Не мога да проумея, какво ще разисквате и изисквате от съдии, като управлението на съдебната система се извършва съгласно ЗСВласт от ВСС. Председател на съд бил той и Върховен е административна длъжност без да има право да нарежда на съдиите какво да постановяват в съдебните решения. Да, колегиите на ВАС и ВКС могат да приемат тълкувателни решения или заедно постановления, но това е отново съдебна дейност по същество.

        Нима с този съвет ще се дават наставления какви актове да постановяват върховните съдии по определени казуси и/или давление при тълкувателни решения ???
 
 Според мен тази инициатива следва да бъде изоставена.
 
Достатъчна е политическата квота във ВСС, та сега да обвързвате пряко председателите на Върховните съдилища да дават доклади, да взимат мерки и прочие, че и да докладват.
 
Съгласно чл. 12, ал. 2 от проекта, задължава председателя на ВКС да дава доклад на Съвета, който изготвя на основание чл. 114 от ЗСВ, но той е годишен доклад.

       Та, как си го представяте с постановление на Министерски съвет да промените отчетния период за изготвяне на доклад, който изрично е зададен в закон ?!

      

       Уважаема г-жо Захариева,

мнението ми е, че този Съвет никога не бива да бъде създаван, защото е и противоконституционен ( чл.8 и чл. 117, ал. 2).

 Как си мислите да задължите председателите на върховните съдилища, като самата конституция казва:

чл. 117, ал 2. Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

 Т.е. в качеството им на председатели на ВКС и ВАС, абсолютно погазване на конституцията е вкарването им в този Съвет.
 
       Уважаема г-жо Захариева,

видимо е заличена границата между изпълнителна и законодателна власт. Видимо и с прокуратурата на Р. България, като част от съдебната.

      Поне от благоприличие не намесвайте и съдилищата, то е ясно, че вече идва денят мечта на бъдещият ни главен прокурор, да няма разделение на властите, но все пак бъдете благоприлични.