Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към МО

С настоящия проект на правилник се предвиждат изрични контролни правомощия на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ по отношение на финансовата дисциплина в детските градини. Това се налага вследствие на извършен обстоен анализ на дейността на детските градини относно законосъобразността и ефективността на извършваните дейности по управлението и контрола им. С цел преодоляване на допуснатите пропуски в проекта изрично се предвижда, че ИА“Военни клубове и военно-почивно дело“ организира, методически подпомага и контролира дейността на ДДГ към МО, в това число и планирането и разходването на ресурсите им като разпоредител от по-ниска степен към изпълнителния директор на ИА“Военни клубове и военно-почивно дело“. Предложени са и текстове, които касаят организацията на бюджетния процес и изготвянето на счетоводните отчети и всички текущи финансови справки и документи.

Подготвени са и допълнения в правилника, с които уредбата му се привежда в съответствие с разпоредбата § 5а от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование /обн. ДВ бр. 42 от 2019 г./, с която се създаде възможност в държавните детски градини към МО да се приемат и деца на военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.


Дата на откриване: 31.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 31.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари