Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит е изготвен поради необходимостта от допълване на нормативната уредба с цел осигуряване на по-голяма яснота по отношение някои текстове в закона при транспониране изискванията на европейското законодателство в тази област (Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г., Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.).

Освен промените във връзка наличието на текстове, подлежащи на допълнителна конкретизация, за осигуряване ефективно изпълнение на възложените с Регламент (ЕС) № 537/2014 задължения и отговорности на надзорния орган се предвиждат и следните по-съществени промени:

- разделяне на функциите по организиране и поддържане на регистрите на дипломираните експерт-счетоводители и на регистрираните одитори, съответно между Института на дипломираните експерт-счетоводители и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори;

- уеднаквяване на сроковете за ротация на регистрираните одитори (за индивидуални практики и одиторски дружества, както и за отговорните одитори от одиторски дружества) и съответно за забрана за задължителен одит на годишни финансови отчети на предприятия от обществен интерес;

- създаване и поддържане на национален регистър на одитните комитети, както и обвързване на функциите на техните председатели със съответните отговорности.

С предложените промени ще се осигури:

- допълнителна сигурност на информацията, предназначена за обществото, чрез пряко осъществяване от комисията на дейностите по вписване и отписване на одиторите в регистъра;

- осигуряване на допълнителни гаранции, че професията на регистриран одитор се упражнява от лица с необходимите знания и умения;

- синхронизиране на националното законодателство с изискванията на Етичния кодекс на професионалните счетоводители (издаден от Международната федерация на счетоводителите чрез Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители);

- осигуряване на ефективни механизми за наблюдение на пазара на одиторски услуги на предприятията от обществен интерес и оценка на дейността на одитните им комитети, както и осигуряване на по-добро взаимодействие между комисията и одитните комитети на предприятията от обществен интерес;

- повишаване ефективността на административнонаказателните производства, както и облекчаване на процедурата по налагане от професионалната организация на дисциплинарни наказания на регистрираните одитори.

Одобреният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

    

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 31.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари