Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата предвижда следните по-важни изменения и допълнения и с него се постигат посочените по-долу цели:

І. Предлага се промяна в разпоредбата на чл. 99а, ал. 3, уреждаща ползването на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улесненията при паркиране. В действащата уредба не е регламентирана възможността хора с трайни увреждания, притежаващи карта, която им предоставя правото за паркиране на определените за тях места, издадена от една община, да се възползват от право на паркиране на определените за това места в друга община. С предлаганата промяна се цели издадената карта да е валидна на територията на цялата държава. Освен това досегашният текст предвиждаше, че издадените от всяка друга държава-членка на Европейския съюз (без Република България), карти за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания, са валидни на територията на страната. Независимо от разпоредбата на чл. 99а, ал. 2 картата за паркиране да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с увреждания, съществува голяма вероятност да се появят различия при оформянето й от различните общини – например някои общини да поставят елемент за защита срещу фалшифициране, да има разлика в големината и разположението на герба, големината на снимката на притежателя и др., които да създадат предпоставки за оспорване на правото за ползването й от хората с трайни увреждания във всички общини на територията на страната. С оглед избягване на подобна възможност се предлага картата да е валидна на територията на страната, само ако е издадена в съответствие с изискванията на Препоръка 98/376/ЕО.

II. Предлага се в чл. 116 да се включи червено-белия бастун за сляпо-глухи лица, който е утвърден като символ на сляпо-глухия човек в държави като Великобритания, Чехия, Хърватска и др., като начин на сигнализация. Червеният цвят показва, че сляпо-глухите хора имат и увреден слух. Червено-белият бастун следва да има последователно редуващи се цветове в червено и бяло по дължината на бастуна.
 
ІІІ. Предлага се допълване на категорията водачи на моторни превозни средства, на които се разрешава да управляват моторните превозни средства без обезопасителни колани. С предвиденото изменение на чл. 137а, ал. 2 се дава възможност на лицата, които поради физически увреждания управляват моторни превозни средства, адаптирани съобразно техните нужди, да се възползват от правото да управляват моторното превозно средство без обезопасителни колани.
 
ІV. Предвижда се навсякъде в закона да бъде използван един и същ термин за лицата с увреждания, а именно наложеният със Закона за интеграцията на хората с увреждания термин „хора с трайни увреждания”, който да замени по-стария термин „инвалиди” с „хора с трайни увреждания”. Във връзка с това в закона се предлага да се включи и легална дефиниция на „човек с трайно увреждане”, която преповтаря § 1, т. 2 от Закона за интеграцията на хората с увреждания.
 
V. Предлага се в глава седма „Административно-наказателна отговорност” да се предвиди налагането на глоба за лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания. Това се налага с оглед спазването на законоустановените разпоредби и с цел уеднаквяване на санкцията за цялата страна. Налагането на тази санкция ще доведе до дисциплиниране на водачите, които съзнателно заемат места, определени за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания. Практиката в другите държави-членки на Европейския съюз е, че нарушението се санкционира строго и санкцията е в значителен размер.
 
Лице за контакти:
Илия Йорданов,
Държавен експерт в дирекция „Правна”,
МТИТС
Тел. 9409858,
E-mail: ijordanov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 15.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари