Обществени консултации

Проект на Закон за виното и спиртните напитки

 

 

Приемането на нов Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН) ще регулира  обществените отношения, свързани с условията и реда за производството, получаването, преработката, етикетирането, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, плодовите вина, оцета, етиловия алкохол и дестилатите от земеделски произход, и на спиртните напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал.

С приемането на законопроекта се очаква да бъдат постигнати следните цели:

1. Възвръщане на традиционни пазари на вино и установяване на нови в рамките на  единния пазар на Европейския съюз и по света;

2. Създаване на ясни, прости и ефикасни правила, осигуряващи баланс между търсенето и предлагането в лозаро-винарския сектор;

3. Ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения;

4. Актуализиране на методите за лабораторни анализи;

5. Предотвратяване на нелоялни практики, постигане на прозрачност и конкуренция на пазара при производството на спиртни напитки, гроздо- и винопроизводството.

 

 

 Отговорни структури:

 МЗХГ, МИ, ИАЛВ

 Електронни адреси:

 MKirilova@mzh.government.bg

 c.dimitrova@mi.government.bg

 g.slavova@mi.government.bg

 


Дата на откриване: 2.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 2.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 август 2019 г. 08:08:43 ч.
nenchosp

непропорционални наказания

Изкореняване на нерегистрирани лозя е непропорционална мярка, която противоречи на конституцията и нарушава принципа на правна сигурност. 

Нерегистрирането на едно лозе е административно нарушение, с предвидимо адимистративно наказание. Абсурдно е да се налага директно мярка, която може да струва десетки/стотици хиляди левове на производителите. Напомняме, че имаше години, когато регистрацията въобще не беше задължителна. Не виждаме никаква възможност да се регистрират заварени положения. 

Или закона трябва да се преработи да важи занапред или ще последват лавина от загубени съдебни дела за ИАСВ, и със сигурност сезиране на КС, заради несъвместимостта на предложения закон с Конституцията. 

Генерално закона обслужва едрия капитал, разрешенията за нови лозя за последните години се печелят единствено от големи винпроми. С това се цели пълно изхвърляне от пазара на малки/средни стопани и тяхното окончателно елиминиране като стопански субекти. В много случай това ще ги обрече на глад. Този закон е антинароден и реакционистки, като ще получи подкрепа единствено от едрата буржоазия, чиито капиталистически кръгове обслужва.

Считам, че закона не трябва да бъде приеман. Ако се пристъпи към приемане, трябва да се направи изключение за заварените положения, плюс улеснена процедура за засаждане на нови лозя, с цел да не бъдат облагодетелствани единствено олигарсите.

05 август 2019 г. 14:35:45 ч.
Malvina

Не на поредните лобистки поправки!

Чудя се кога нашите управляващи ще престанат да тормозят обикновения човек за сметка на приближени големи производители? Кога ще направят нещо за обикновените хора? Защото последните години изменанията в законите са само лобистки и обслужват определени кръгове. Щелта е тотално унищожение на малките, независими производители и унищожаване на продовлствието, превръщане на хората в обикновени консуматори. Карате хората да регистрират едва ли не всичко, а преди две години самата държава махна националната защита на наименованията за произход. Питам се какви жестоки цербери ни управляват? Управляващи, не Ви ли идва малко повече лицемерието?

06 август 2019 г. 08:37:23 ч.
FireFarter

Пак лобистки проекти?!

Разбирам желанието за повече контрол, но не мислите ли, че има реална опасност от това да убиете "малкия" производител в индустрията, точно както вече направихте в много различни отрасли на икономиката?

Основен проблем имам с т.3:

3. Ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения; - В т.5 се твърди, че търсите прозрачност и конкуренция на пазара, а т.3 тотално противоречи на всичко това. Как точно се очаква да се появяват нови производители, ако вие ограничите нарастването на лозовите насаждения? Да не говорим, че това автоматично ще покачи цената на лозовите ниви, което пък ще повлияе и на цената на крайния продукт за хората. Реално от цялата работа май полза биха имали само големите винарни, които могат да си позволят да се кихнат за всички нови сертификати и лицензи, които съм сигурен, че са свързани с този проект

 

02 септември 2019 г. 15:45:50 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за производството, получаването, преработката, етикетирането, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, лозаро – винарски продукти, ароматизирани лозаро-винарски продукти, плодови вина, продукти на основата на плодови вина, оцет, етилов алкохол от земеделски произход и дестилати, и на спиртни напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Липсва определение за обхвата на понятието „производство на грозде“ използвано в чл. 1. Липсата на такова определение предполага нееднозначно тълкуване от задължените по закона лица.

Липсва определение за обхвата на понятието „получаване на грозде“. Липсата на такова определение предполага нееднозначно тълкуване от задължените по закона лица.

Липсва определение за обхвата на понятието „търговия на грозде“. Липсата на такова определение предполага нееднозначно тълкуване от задължените по закона лица.

Липсва определение за обхвата на понятието „контрол на грозде“. Липсата на такова определение предполага нееднозначно тълкуване от задължените по закона лица.

Липсва определение за обхвата на понятието „вино“. Липсата на такова определение предполага нееднозначно тълкуване от задължените по закона лица.

Липсва определение за обхвата на понятието „лозаро – винарски продукти“. Липсата на такова определение предполага нееднозначно тълкуване от задължените по закона лица.

Липсва определение за обхвата на понятието „ароматизирани лозаро-винарски продукти“. Липсата на такова определение предполага нееднозначно тълкуване от задължените по закона лица.

 

02 септември 2019 г. 15:46:11 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 2. (1) Министърът на земеделието, храните и горите осъществява държавната политика в лозаро-винарския сектор, както и по отношение на производството на плодови вина, продукти на основата на плодови вина и оцет.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се добави „Министърът се подпомага при осъществяване на държавната политика от комитет с членове от представители на гроздопроизводителите, винопроизводители, ИАЛВ, ДФЗ и неправителствения сектор.“

 

 

(6) Изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава със заповед образци на документи по този закон, когато с нормативен акт не е предвиден друг ред. Заповедите и документите, както и указанията за тяхното попълване или заверяване, се публикуват на интернет страницата на ИАЛВ в срок до 24 часа от утвърждаването им.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се разпише ред за предварително обществено обсъждане на образците на документите. Резултатите от него да бъдат също публично достъпни.

 

 

(8) Изпълнителната агенция по лозата и виното администрира мерки за подпомагане на лозаро-винарския сектор, включени в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни обхвата на дейността „администрира мерки за подпомагане на лозаро-винарския сектор“. Липсата на такова уточнение предполага нееднозначно тълкуване от ИАЛВ на нейните задължения по отношение на мерките, както и правата и задълженията й спрямо свързани с тях други държавни институции и граждани.

 

 

(9) Изпълнителната агенция по лозата и виното и/или териториалните й звена заверяват документ по чл. 12, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (ОВ L 58 от 28.02.2018 г.) (наричан по-нататък Делегиран регламент (ЕС) № 2018/273), предназначен за износ в трети страни, когато държавата вносител е въвела такова изискване. Заверяването се извършва след заплащане на такса, съгласно тарифата по чл. 3. Условията и реда за заверяване се определят по реда на  ал. 6.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да е изпишат наименованията на документите и да отпаднат текстове на регламентите, защото при тяхна промяна ще трябва да се изменя закона, независимо, че може документните да не са променяни.

 

02 септември 2019 г. 15:46:27 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 4. (1) Производствен потенциал включва реално засадените площи с винени лозя, неупражнените от производителите разрешения за ново засаждане и презасаждане на винени сортове лози и подлежащите на преобразуване права на засаждане, предоставени на производителите, подходящи за производство на:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „производителите“ да се замени с „гроздопроизводителите“.

 

 

(7) Производител, стопанисващ площи, засадени с лозя без разрешение не получава подпомагане за тях по схеми и мерки, финансирани от държавния бюджет и от фондовете на Европейския съюз.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста да отпадне защото не може да има такава ситуация, при която да се подпомага гроздопроизводител за винени лозови насаждения, коти не са включени в Лозарски регистър, а следва в този регистър да няма такива, които са да без разрешение.

Ако предложение не се приеме текста „Производител“ да се замени с „Гроздопроизводител“.

 

 

Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на ИАЛВ издава разрешения за нови насаждения, за презасаждане и за преобразуването на права на презасаждане на винени сортове лози само на вписани в лозарския регистър производители с регистрирани лозарски стопанства на територията на лозарския район, в който се намират заявените имоти. За получаване на разрешение се подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 6 до териториалното звено (ТЗ) на ИАЛВ по местонахождение на заявените площи. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни текста спрямо ситуация за изкореняване на винени лозови насаждения в един район и ползване на правата за засаждане на нови лозя в друг район, защото в този случай заявените имоти са в два района и не може да се приложи дословно текста, защото е в единствено число за един район.

Предлагам да отпадне текста „преобразуването на права на презасаждане“ в целия закон като неприложим.

 

 

(10) В срок до 30 дни от приключване на засаждането по издадено разрешение, но не по късно от 31 август на съответната винарска година, производителят подава в съответното ТЗ на ИАЛВ уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛВ по реда на чл. 2, ал. 5.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни дали проверката се извършва след засаждане на лозите или след поставяне на подпорната конструкция, защото при измерването на площите ще се получат различни данни за всеки от двата случая и не става ясно каква площ ще се впише в Лозарския регистър.

 

02 септември 2019 г. 15:46:45 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 7. (1) Разрешения за лозови насаждения за засаждането или презасаждането на лозя не се издават за площи:

2. предназначени за отглеждане на лозов посадъчен материал;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се включат и площите за подложкови маточници.

 

 

(13) Условията и редаза издаване на разрешения за нови насаждения, за презасаждане/присаждане и за преобразуването на права на презасаждане се определя с наредбата по чл. 5, ал. 2.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Алинеята е за наредбата за класифициране на винените сортове лози. Това грешка ли е или в новата наредба ще се включат текстовете за нови насаждения и за разрешенията във връзка тях?

 

 

(6) Засаждането или презасаждането на площи с винени лозя се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 5, ал. 2.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Алинеята е за наредбата за класифициране на винените сортове лози. Това грешка ли е или в новата наредба ще се включат текстовете за реда за засаждане и презасаждане?

 

 

Чл. 8. (1) Всяка година в срок до 1 май изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед определя срока за подаване на заявления за издаване на разрешения за нови лозови насаждения, който не може да бъде по-кратък от 30 дни. При подаване на заявления лицата, които не са вписани в лозарския регистър, едновременно подават и заявление за регистрация като гроздопроизводители по реда на чл. 19.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам срокът за подаване на заявленията да се увеличи на 60дни, защото липсва обосновка защо е само 30дни. Към заявлението се изисква прилагане на документи от държавни институции, по които има срокове, а изисканите документите не могат да се заместят от вх.№ до институцията за издаване на документа.

 

 

(2) Когато общият размер на площите, допустими за създаване на нови лозови насаждения, за съответната година надвишава площта по чл. 8, ал. 3 или по чл. 9, ал. 1, т. 1, разрешения се издават при пропорционално разпределение между всички заявители, отговарящи на условията  за издаване на разрешение, въз основа на размера на площите, за които са поискали разрешение или се прилагат критериите по чл. 9, ал. 1, т. 2.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам пропорционалния принцип да отпадне защото не отговаря на волята на заявителите и не отговаря на тяхната инвестиционна инициатива спрямо заявени площи по имоти. Пропорционалното прилагане води след себе си непълно засаждане на предвидени за това имоти и оставане на площи, които не са рентабилни за отглеждане на зърнени култури поради малки площи. Предлагам задължително да се прилагат критерии за избор спрямо всички заявления.

 

02 септември 2019 г. 15:47:01 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

(3) Когато предоставеното разрешение на заявител е по-малко от 50 на сто от заявената площ, той може да се откаже от него, с подаване на заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛВ в срок до един месец, от датата, на която е бил уведомен за издадено разрешение, без да му бъдат налагани санкции. Отказаната площ от заявителите се добавя през следващата година към площта по чл. 8, ал. 1.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Във връзка със забележката по ал. 2 настоящата алинея само създава държавни административни разходи за издаване и управление на разрешения, по които може да има отказ. При приемане на предложението по ал. 2 настоящата алинея следва да отпадне.

 

 

(2)  Документите, доказващи правното основание за ползване на площите под наем или аренда,  които се прилагат към заявлението по ал. 1  следва да са за срок не по-малко от пет винарски години, следващи годината на подаване на заявлението и да съдържат изричното съгласие на собственика на имота за създаване/присаждане на лозови насаждения.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни „следващи годината на подаване“ за винарска година ли се отнася или за календарна година.

 

 

(3) Заявления по ал. 1, т. 1 могат да се подават в периода от приключване на изкореняването до края на втората винарска година, след годината на регистрирания край на изкореняването на насажденията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се прецизира текста, че заявлението може да се подава в периода след входирано и прието заявление за край на изкореняване от страна на ИАЛВ.

Предлагам да се уточни „след годината на регистрирания край на изкореняването“ за винарска година ли се отнася или за календарна година.

 

 

 

02 септември 2019 г. 15:47:15 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 12. (1) С подаване на заявление по чл. 11, ал. 1, т. 2 заявителят се задължава да извърши изкореняване на посочените площи с лозови насаждения най-късно до края на  четвъртата година от датата, на която са били засадени нови лозя. Към заявлението по чл. 11, ал. 1, т. 2 производителят прилага банкова гаранция за извършване на изкореняването в полза на ИАЛВ, за срок от 3 години, на стойност 1 500 лева на хектар.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни „до края на  четвъртата година от датата, на която са били засадени нови лозя“ за винарска година ли се отнася или за календарна година.

Предлагам да се прецизира срока на банковата гаранция, защото изкореняването е до края на четвъртата година от датата, на която са засадени новите лозя, а гаранцията е за три години, като липсва уточнение от коя дата следва да е този период.

Предлагам да се допълните текста с информация по какъв образец се представя гаранцията- на ИАЛВ или по образец на банка, като във втория случай трябва да стане ясно за минимално съдържание, което трябва да съдържа.

Предлагам текста „на стойност 1 500 лева на хектар“ да се промени на „на стойност по 1500лева за хектар за площите, включени в заявлението по чл. 11, ал. 2.“

 

 

(2) Най-малко 30 дни преди началото на изкореняването производителят подава в съответното ТЗ на ИАЛВ по местонахождението на подлежащите на изкореняване площи уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛВ по реда на чл. 2, ал. 6 за намерение за изкореняване. Документите, доказващи правното основание за ползване на площите към уведомлението следва да са със срок не по-малък от края на винарската година, в която е подадено уведомлението, а когато площите се ползват под наем или аренда да съдържат изричното съгласие на собственика на имота за изкореняването на лозовите насаждения.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни, че алинеята се отнася за двете заявления по чл. 11, а не само за заявлението по чл. 11, ал. 2.

 

 

(5) Изкореняването се извършва в рамките на винарската година, следваща годината, в която е подадено уведомлението.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста да се промени на „(5) Изкореняването се извършва до края на винарската година, следваща винарската година, в която е подадено уведомлението.“. По този заявителят ще има действителна една винарска година за реализиране на изкореняването, а не само периода от календарна година до 31 юли. Това допълните ще намали административната тежест за заявители, които са подали уведомленията в периода 01.01 – 31.07 през календарната година да изготвят ново уведомление до ИАЛВ и да се правят нови проверки по него.

 

 

(6) При изкореняване производителят е длъжен да отстрани напълно всички надземни части на лозовите насаждения, корените им, както и да почисти площта от всички растителни остатъци.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се включи и изискване на премахване и всички елементи на съществуващата подпорна конструкция.

 

02 септември 2019 г. 15:47:25 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

(14) Условията и реда за водене и съдържание на регистъра по ал. 1 се уреждат с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „Условията и реда за водене и съдържание на регистъра“ да се промени на „Условията и реда за водене, съдържание и публичност на регистъра“. По този начин ще се включи и реда за публичност и публичната информация на регистъра, която се публикува като минимум по регламент.

 

 

Чл. 145. Организациите по чл. 144 се признават от министъра на земеделието, храните и горите при условията и реда, определени с наредбите по чл. 38а от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) и с Регламент (ЕС) № 1308/2013.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Приложимата наредба е „Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (издадена от министъра на земеделието и храните и обн. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015г.) е приложима във връзка с чл. 144.“ и може да се посочи в члена.

 

 

9. „Винени лозя“ е поземлен имот с определени граници, засаден с трайни лозови насаждения от винени сортове, намиращи се или не в плододаване.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Законът ще изисква ли винените лозя да включват и подпорна конструкция или за целите на закона може да бъдат без такава?

 

 

25. „Етикетиране“ са всякакви думи или текстове, даннни, знаци, търговски наименования или марки, изображения или символи, поставени свързани с виното и върху всякакъв вид опаковка, документ, надпис, листовка, етикет, карта, пръстен или увивна лента, придружаващи или отнасящи се до етикетираното вино.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Как следва да се разбира текста „поставени свързани“? Липсва текст/знак между тях или едното е излишно?