Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, тег

С промяната в чл. 1, ал. 2 от Наредбата се цели да определи обхватът й относно субектите, спрямо които се прилага. Предвижда се Наредбата да се прилага по отношение на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, притежаващи удостоверение за продължително пребиваване, удостоверение за постоянно пребиваване, разрешение за пребиваване или карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, издадени от Министерство на вътрешните работи при условията на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, както и спрямо членове на семейства на български граждани, които не са граждани на Европейския съюз, притежаващи разрешение за пребиваване, издадено от Министерство на вътрешните работи при условията на Закона за чужденците в Република България. Допълнението в чл. 6 от Наредбата цели прецизиране на механизма за идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация. Съгласно тази разпоредба, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ определя само реда за идентификация, но не и условията, при които се извършва. С промените се създават допълнителни условия за идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация. Със създаването на ал. 10 в чл. 16 от Наредбата се прецизира възможността за обмен на информация по електронен път между МВР и Нотариалната камара. Информация за превозните средства и сключените договори може да не се обменя по електронен път между МВР и Нотариалната камара в случаите, когато данни за ЕИК/Булстат за праводателя и/или приобретателя не могат да бъдат намерени в Търговския регистър. С промените в чл. 18а от Наредбата се цели ограничаване на възможността собствениците на превозни средства да забавят, осуетяват или избягват плащането на данък върху превозното средство след прекратяване на регистрацията им. При подаване на заявление за прекратяване на регистрацията собствениците ще представят документ за платен данък върху притежаваните от тях превозни средства, дължим към момента на заявяване. Предвижда се създаване на техническа възможност за получаване на информация от информационните системи на Министерството на финансите, която ще може да се прилага от 01.10.2020 г. Според Специален доклад от 2018 г. на Световната здравна организация, публикуван на интернет страницата на Европейската Сметна палата, замърсяването на въздуха е най-големия екологичен риск за здравето на населението в Европа. През 2010 г. е приета Европейска стратегия за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства, една от целите на която е да укрепи водещата позиция на Европейския съюз в чистите автомобилни технологии. Отчитайки европейските цели и приоритети за интелигентно и устойчиво икономическо развитие, България е една от деветте страни членки на Европейския съюз, които подкрепиха със Съвместната декларация приоритетното развитие на електрическата мобилност в Европа. По инициатива на Министерството на икономиката и в партньорство с Министерството на околната среда и водите през 2011-2012 г. е разработен Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическа мобилност в Република България за периода 2012-2014 г., приет с Решение № 862 на Министерския съвет от 19.10.2012 г. Основната цел на Плана е да се създаде благоприятна среда за насърчаване на иновациите и инвестициите в този нов перспективен сектор от автомобилостроенето - незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства. Електрическите автомобили имат значителни ползи за околната среда, в. т.ч и борбата със замърсяването на въздуха, тъй като спомагат за намаляването на изгорелите газове, въглеводородите и праховите частици в атмосферата. Въвеждането на електрически автомобили по европейските пътища е приоритет в политиката на Европейския съюз. Такава практика вече е въведена при регистрацията на електрическите автомобили в редица държави като Норвегия, Австрия, Унгария, Канада, Китай и Индия. През есента на 2018 г. в Англия също са обявени официални намерения за това. Предвижда се при регистрация на електрически превозни средства да се поставят табели, на които регистрационният номер е изписан с черни цифри на зелен светлоотразителен фон.


Дата на откриване: 6.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 август 2019 г. 19:23:36 ч.
asene

Увеличение на административната тежест

 Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с предложената за обществено обсъждане промяна на Наредба I-45 на МВР, считам, че добавената в чл.18а, ал.1 пета точка е ненужно завишаване на административната тежест до 01.10.2020г.

Напълно е възможно да отпадне & 8 и след влизане в сила на Наредбата МВР да прави справка за платения данък на МПС, аналогично на справката и провежданата процедура от пунктовете при ГТП на МПС.

Този процес вече е утвърден и връщането към изискване на хартиени документи е ненужна бюрократична и административна тежест.

С уважение: Асен Михалков