Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търгов

В изпълнение на чл. 3а, ал. 3 от ЗПСК, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е изготвила проекта на Наредба, както и проект на изменения и допълнения на други подзаконови нормативни актове, касаещи извършването на продажба на недвижими имоти на електронна платформа от страна на всички адресати на правната норма, а именно: АПСК, областните управители, търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала. Причините, които налагат приемането на настоящия проект на постановление от Министерския съвет на първо място са свързани с изискването на закона, в изпълнение на който се предлага проект на един нов подзаконов нормативен акт – Наредбата по чл. 3а, ал. 3 от ЗПСК заедно със синхронизиране на уредбата в свързаните с нея подзаконови нормативни актове – Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), Правилника за реда за упражняване правото на собственост на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПСДТДДУК), Наредбата за търговете и конкурсите (НТК), Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.


Дата на откриване: 6.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 21.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 август 2019 г. 16:06:32 ч.
ivan_vas

Възможност за оттегляне на регистрация на участник в електронни търгове

Здравейте,

Като участник в електронни търгове на други платформи изразявам становище, че в така представената наредба липсва възможността на кандидатите да оттеглят регистрацията си за участие в електронен търг, каквато в момента е налична при провеждане на явни и тайни търгове.

До датата на разглеждане на документите от комисията или крайната дата за подаване на документи следва да имаме възможност да оттеглим регистрацията си. По този начин никъде в протоколите няма информация за участника след като той доброволно е оттеглил регистрацията си.

Той не следва да се счита за участник/кандидат в този случай.

15 август 2019 г. 17:01:05 ч.
ilieva_daria

Прилагане на електронната платформа при провеждане на преки договаряния

Здравейте,

така предложената електронна платформа за продажба на имоти следва ли да се ползва при провеждане на пряко договаряне по реда на чл. 17 от ПРУПДТДДУК, както и чл. 18, ал 3 от него

19 август 2019 г. 22:54:15 ч.
Aziti

Паспортизиране на сгради

Може ли да се изисква качването на паспортите на сградите на електронната платформа.