Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА

ЗАКОНА ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С предложения законопроект се прецизират и допълват текстове в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, с цел подобряване на действащите разпоредби. Създава се и възможност за въвеждане на срочна служба в доброволния резерв, което ще увеличи броя на подготвените български граждани, за защита на отечеството. По-конкретно законопроектът предвижда:

 1. Изменения в чл. 7 :

1.1. За периода на провеждане на курсовете за подготовка на гражданите за защита на отечеството от 2015 г. до днес, начална военна подготовка са преминали 337 български граждани, а в курсове за специална военна подготовка за нуждите на въоръжените сили едва 27. Министерството на отбраната все повече отчита затруднения при окомплектоването на военните и военновременните формирования с подготвени във военно отношение граждани. Анализите показват, че в рамките на следващите 10 – 15 г. Република България няма да разполага с достатъчно подготвени граждани за защита на отечеството, придобили статус на запасни, с които да бъдат окомплектовани военновременните формирования.

1.2. Назрява необходимостта от въвеждане на нови възможности за доброволна служба във въоръжените сили за българските граждани. В тази връзка се предлага създаването на „срочна служба в доброволния резерв“, която да включва период от време (до 6 месеца), през който пълнолетен български гражданин преминава военна подготовка и изпълнява задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили като резервист. Това ще спомогне за реализиране на подготовката на по-голям брой български граждани за защита на отечеството, което съответно ще подобри и окомплектоването на военните формирования с резервисти, а военновременните формирования - със запасни.

 1. Изменения в чл. 16 и чл. 17, т. 4:

С настоящия законопроект се предлага изменение на посочените разпоредби, поради обстоятелството, че мобилизация само на резерва не се извършва. Текстовете са в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) /чл. 19, т. 3, чл. 22, ал. 2, т. 13, чл. 27, т. 5, чл. 85, ал. 1, т. 2, чл. 123, т. 1, чл. 128, чл. 129/, където изрично са уредени правоотношенията, свързани с обявяването на обща и частична мобилизация в цялост, в това число и на резерва.

 1. Изменения в чл. 20:

Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗРВСРБ областните управители и кметовете на общини осигуряват оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас, но самите  дейности по изпълнение на това задължение не са регламентирани в нормативен акт. Целта на изменението е издаване на подзаконов нормативен акт на компетентния съгласно Конституцията и ЗРВСРБ орган - Министерския съвет, в който да се определят конкретните дейности и задачи на посочените органи на държавна и местна власт в изпълнение на законовата разпоредба.

 1. Изменения в чл. 21, ал. 2:

Централно военно окръжие (ЦВО) е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната, но не притежава юридическа правосубектност. Отчитайки изпълнението на мисията, функцията и задачите на ЦВО, както и организационните му връзки със структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които са със статут на юридически лица, както и с общинските и районните администрации, с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с Министерство на правосъдието и местата за лишаване от свобода е целесъобразно да му бъде определен статут на самостоятелно юридическо лице. Подобен подход ще намали ангажирания за нуждите на ЦВО административен ресурс от страна на Министерството на отбраната и ще му даде оперативна самостоятелност. 

 1. Изменения в чл. 24:

В ЗРВСРБ е предвидена възможност лицата, назначени по трудово/служебно правоотношение в структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ да сключват договори за служба в доброволния резерв. Тези служители са част от структурите на въоръжените сили за военно време и изпълнението на задачите им като част от тези структури е несъвместимо с изпълнението на активна служба в доброволния резерв, поради което следва да се въведе ограничение за назначаването им като доброволни резервисти.

От друга страна определени длъжности за медицински специалисти (лекари, медицински сестри и други), които са необходими за окомплектоване на военните контингенти, участващи в мисии и операции извън територията на страната, не могат да бъдат окомплектовани с необходимите резервисти поради ограничения в ЗРВСРБ за кандидатстване за служба в доброволния резерв на български граждани, назначени по трудово/служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. За осигуряване попълването на такива длъжности, изискващи медицинско или друго специално образование при участие в мисии или операции извън територията на страната, изискването на чл. 24, ал. 1. т. 8 от ЗРВСРБ към кандидатите за резервисти следва да отпадне.

 1. Изменения в чл. 26, чл. 28, чл. 29, чл. 32, чл. 33, чл. 43, чл. 45 и чл. 46:

6.1. В настоящия момент договорите за служба в доброволния резерв са тристранни. Те се сключват между министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице, резервиста и неговия работодател/орган по назначаването. Липсата на съгласие на последния често е пречка за сключване на този договор, което препятства комплектуването на военните формирования в мирно и военно време. Отпадането на работодателя като страна по договора ще бъде компенсирано с въведеното задължение за уведомяването му за сключения договор от органите по военния отчет, респ. с осигуряване на обезщетение за времето на отсъствието на резервиста от работа поради ползване на неплатен служебен отпуск в размер, определен в акт на министъра на отбраната.

6.2. Предвижда се въвеждане на максимална възраст за сключване на договор за служба в доброволния резерв, която да бъде не по-малко от две години до навършване на пределна възраст. Това ще гарантира възможността за използване на резервиста в рамките поне на две години, което би оправдало извършената подготовка и разходи за него.

 1. Изменения в чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1:

В чл. 40 и чл. 41 на ЗРВСРБ е предвидена възможност резервистите, сключили 5 годишни договори за служба в доброволния резерв, да бъдат извикани на активна служба за заместване на отсъстващ военнослужещ или за временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност на военнослужещ, само за период от 1 година, което е твърде кратък период и препятства целесъобразното използване на съществуващия ресурс. С отпадане на въведеното ограничение от 1 година, ще се преодолее съществуващия некомплект във въоръжените сили и резервистите ще могат ефективно да се използват в рамките на сключения от тях договор.

 1. Изменения в чл. 36, чл. 47, ал. 2, чл. 51 и чл. 53, ал.5:

След измененията в чл. 212, ал.1 от ЗОВСРБ (изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) основното месечно възнаграждение на военнослужещите се определя за длъжност и звание. Това налага синхронизация на разпоредбите в ЗРВСРБ със ЗОВСРБ относно дължимото на резервиста възнаграждение, доколкото за времето на активната служба в доброволния резерв, той има статут на военнослужещ.

 1. В Глава трета „а“ „Подготовка на българските граждани за защита на отечеството“ се създават два раздела, като в първия се обособява обучението на ученици и студенти за защита на отечеството, а във втория - срочната служба в доброволния резерв.
  1. В раздел първи (от чл. 56 до чл. 58) се правят следните изменения:

В настоящия момент в девети и десети клас учениците се обучават за придобиване на умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и задачите на въоръжените сили. С проекта се въвежда по-гъвкав подход, който да е по-изгоден както от гледна точка на структурирането на учебната програма, така и с оглед натовареността на учениците. Предвижда се възможност за обучение за защита на отечеството в рамките на не по-малко от 10 учебни часа от определените в учебните планове часове на класа по време на гимназиалното образование, като допълнително обучение, извън тези часове, което би могло да се осъществява и в избираеми учебни часове.

Поради липсата на законово установени изисквания към лицата, кандидатстващи за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“, същите следва да бъдат предвидени с оглед статута им при завършване на посочената подготовка, а именно-запасни.

9.2. В раздел втори „Срочна служба в доброволния резерв“ (от чл. 59 до чл. 59л):

Определят се изискванията, условията и реда за изпълнението на срочната служба в доброволния резерв. Посочват се трите етапа, които тя ще включва: начална военна подготовка, специална военна подготовка и изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили. Определят се изискванията към българските граждани, желаещи да преминат срочната служба в доброволния резерв, като се предвижда, че длъжностите ще се обявяват със заповед на министъра на отбраната.

За времето на изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв, резервистът ще е със статус на военнослужещ с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност, с изключение на правата по чл. 224, ал.1, т. 1, чл. 226, чл. 226б, чл. 226в, чл. 226г и чл. 226з, както и на ограниченията по чл. 182, ал. 1 и чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Той ще получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното му военно звание. Резервистът ще има право на неплатен служебен отпуск от работодателя/органа по назначаването по чл. 158 от Кодекса на труда, чл. 62, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Закона за държавния служител или чл. 332, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт, за което се предвиждат съответните допълнения и в специалните закони, по аналогия с изпълнението на активната служба в доброволния резерв.

Ограничава се възможността по време на изпълнението на срочната служба в доброволния резерв, трудовото или служебното правоотношение с резервиста да бъде прекратявано от страна на работодателя/органа по назначаването, освен при закриване на предприятието по чл.328, ал.1, т.1 от КТ или при закриване на администрацията по чл. 106, ал.1, т. 1 от Закона за държавния служител.

Създава се възможност за приемане без конкурс на военна служба на български гражданин, преминал срочна служба в доброволния резерв, ако отговаря на изискванията за приемане по чл. 141, ал. 1, чл. 182, ал.1 и 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и на служба в доброволния резерв, ако отговаря на изискванията за приемане по чл. 24 от ЗРВСРБ.

 1. Изменение на чл. 61 и чл. 79:

Следва да се определи и пределна възраст за служителите в структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ като запасни и военноотчетни лица. След анализ на възможностите за комплектуване на военновременните формирования с тази категория запасни и като се взе предвид техния малък брой и специфична подготовка, се предлага, пределната възраст за служба в запаса и като военноотчетни лица да бъде 63 години.

 1. Изменения в чл. 81, чл. 83, чл. 85 и създаването на нов чл. 84а:

Подобрява се дейността по водене на военния отчет на българските граждани от ЦВО, като се определят допълнително необходими данни (преминаване на службата, здравен статус и акт за смърт) и се конкретизират структурите, които реално осигуряват част от необходимите данни.

Не е целесъобразно на всички лица по чл. 61, ал. 1 т. 4 от ЗРВСРБ да се изготвят военноотчетни документи. Тези лица се водят в електронен регистър и само при даване на мобилизационно назначение им се обявява военно звание и им се изготвят военноотчетни документи.

Независимо, че завеждането на военен отчет е служебно, българските граждани със статус на запасни и собствениците на техника-запас трябва да са информирани, че се водят на военен отчет и имат задължения по ЗРВСРБ.

 1. В преходните и заключителни разпоредби се създава възможност за български гражданин, завършил начална военна подготовка при условията и по реда на чл. 59 от ЗРВСРБ в редакцията му до влизането в сила на този закон, да сключи договор за служба в доброволния резерв само за втория и трети етап по чл. 59а от проектозакона.

Във връзка с въвеждането на срочна служба в доброволния резерв и предвиденото право на неплатен служебен отпуск на резервиста от работодателя/органа по назначаването се правят и съответните промени в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за съдебната власт.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 6.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 5.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 август 2019 г. 15:44:06 ч.
спирдон

Да се вдигне пределната възраст за водене на военен отчет

Пределната възраст за водене на военен отчет на резервистите и запасните с военна подготовка за  войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и младшите офицери  е 55 години. Т.е. в момента, когато някой от тях напусне армията, според Закона на отбраната и въоръжените сили, на 55 години,  с натрупана през годините подготовка, армията се лишава от неговите услуги. Приблизително така стои въпросът и при останалите офицери. Защото за старшите офицери тази възраст е 60 години, а за генералите и адмиралите – 63. Началникът на отбраната, например, се уволнява на 62 години, изкарва една година в запаса и край със задълженията към защитата на Отечеството. Всичко това на фона на проблемите с осигуряването на подготвен запас и резерв.

Би могло да се помисли за вдигане на пределната възраст за водене на военен отчет на служилите във Въоръжените сили.