Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване, приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г.

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване (Класификатора), приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 11 юли 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г., изм. бр. 97 от 23.11.2018 г.).

Длъжностите за военнослужещите в служба „Военна информация“ (Службата) са определени в приложението към т. I от Класификатора (поверително).

Във връзка с необходимостта от извършване на реорганизация на определени направления от дейността на Службата и създаването на съответните условия с Постановление № 252 от 19.11.2018 г. в сила от 23.11.2018 г. бяха изменени Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“ и приложението към т. I от Класификатора в съответствие с действащата към този момент нормативна уредба и разпоредбата на чл. 212, ал. 1 от Закона за обраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), съгласно която военнослужещите получаваха заплата за звание и степен в обхвата на военното звание.

След изменението на чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ (в сила от 01.01.2019 г.) основното месечно възнаграждение на военнослужещите се определя в съответствие със заеманата длъжност и с присвоеното им военно звание, което налага привеждането на класификатора в съответствие с тази разпоредба.

С приложения проект на постановление се прецизира Класификатора по отношение на установени неточности и отпаднала необходимост във връзка с промените в чл. 212, ал. 1 на ЗОВСРБ.

Предложените промени са във връзка с уеднаквяване на званията за определени академични длъжности с тези в другите висши военни учебни заведения, разширяване на възможностите за попълване състава на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване и за развитие на академичния й състав с цел оптималното и ефективно управление и използване на ресурсите на Службата и подобряване на качеството за обучение на военнослужещите.

Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

  С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на ЕС, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право съгласно чл. 35, т. 3 от УПМСНА.

При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове са постъпили/не са постъпили предложения по проекта.

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, докладът и проектът на постановление са съгласувани със заинтересованите министерства и ведомства, съгласно приложената справка.


Дата на откриване: 7.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 21.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари