Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на изменение и допълнение към Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на ЕП и на Съвета от 21.10.2009 г.

Съдът на Европейския Съюз, със свое решение по дело С-488/15 постанови, че България не е спазила нормите за ФПЧ10 на територията на цялата страна. В това отношение, от България се изисква предприемането на спешни и ефективни мерки с оглед преустановяване на превишенията на нормите за качество на въздуха.

 

Анализът на МОСВ, както и общинските програми за качество на въздуха, посочват като основен източник на замърсяването на атмосферния въздух битовото отопление. Значителният принос на битовото отопление идва от масовото използване на местни твърди горива с ниско качество, както и на стари и с високи нива на емисии печки.

 

Във връзка с тези констатации, една от предложените мерки в приетата с РМС № 334/2019 г. „Национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г.“ е свързана с по-ранното задължително прилагане на територията на Република България на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1185 на Комисията от 24 април 2015 година за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво за уреди с мощност по-малка от 50 kW (с такава мощност са на практика всички домашни отоплителни уреди на твърдо гориво). Мярката предвижда изискванията на Регламента да влязат в сила на територията на България от 1 януари 2020 г. вместо, както е предвидено в Регламента от 1 януари 2022 г.

 

С приемането на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата ще се стимулира по-ранното започване на процеса на подмяна на битовите отоплителни уреди с такива, които отговарят на изискванията на Регламента, респективно по-енергоефективни и с по-ниски нива на емисии на вредни вещества.


Дата на откриване: 7.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 6.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари