Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки (Наредба № 43)

Извършените промени в Закона за железопътния транспорт (обн. ДВ, бр. 20 от 2019 г.) (ЗЖТ), с които се въвежда понятието „директен билет“ в § 1, т. 49а от Допълнителните разпоредби на закона, изменения в Кодекса за социално осигуряване относно правото за придобиване на пенсия, редакционни промени. Целта е привеждане в съответствие със законодателството, както и прецизиране на разпоредбите, които регламентират:

- категориите влакове за пътнически превоз и тяхното назначаване;

- задължението на превозвача да предоставя на пътника необходимата информация за пътуване;

- условията за превоз на определени групи пътници, имащи право на безплатно или с намалени цени пътуване;

- условията при пътуването с различни категории влакове и/или вагони;

- задължението на пътниците да закупят необходимите документи за пътуване, както и да ги представят при проверка;

- пътуването на пътници без или с нередовен билет;

Описаните промени обхващат Раздел I Общи положения, Раздел II Превозни документи, Раздел III Заемане на места при пътуване, Внасяне на ръчен багаж и животни, Раздел IV Проверка на превозните документи и Допълнителна разпоредба.

С изменението на чл. 2, ал. 1 се препраща към категориите пътническите влакове, които се използват при осигуряване на железопътната пътническа услуга като тези категории са посочени в чл. 8, ал. 2 от Наредба № 45 от 30 ноември 2001 г. за правилата за номериране на международните и на вътрешните пътнически и товарни влакове (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г., изм., бр. 36 от 2007 г.). Изменението в ал. 2 на същия член има редакционен характер. Промяната в разпоредбата на ал. 3 на чл. 2, регламентира, че движението на влаковете се извършва съгласно Графика за движение на влаковете, който се изготвя на база на заявките на превозвачите съгласно чл. 10, ал.1, т. 7 от ЗЖТ.

В ал. 4 и ал. 5 на чл. 2 промените са свързани с уточнението, че допълнителните и извънредните влакове се назначават след заявка на превозвачите.

С допълнението на разпоредбата на чл. 5, ал. 1 се уточнява, че условията за извършването на услугата за превоз се определят съгласно тарифата на превозвача.

Промяната в чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 се състои в допълване на разпоредбите, че освен в железопътните гари и в спирките следва да се осигурява равнопоставен достъп на влаковете на превозвачите, да се обявяват публично, освен тарифите, и цените за превоз, да се продават билети, абонаментни карти и други услуги, свързани с превоза като се прилагат еднакви критерии при определянето на размера на цените на предоставяните услуги.

В чл. 8 се създава нова ал. 4 във връзка с изменението на чл. 67, ал. 1 от ЗЖТ и въвеждането на определението за „директен билет“ в Допълнителните разпоредби, § 1, т. 49а от ЗЖТ. Новата ал. 5 на чл. 8 се предлага с оглед изискването за изготвяне на планове за действие от железопътните превозвачи в извънредни ситуации с цел оказване на помощ на пътниците по чл. 18 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

Промяната на чл. 9 е във връзка със заличаването на определението „добавка“ в § 1, т. 6 от Допълнителната разпоредба на наредбата.

            Промяната в чл. 11, ал. 1 се състои в допълване на вида на пътническите влакове, с които се извършва железопътната услуга за превоз, като са добавени и мотрисните влакове. Разпоредбата на алинеята е допълнена и по отношение на вида на превозния документ, с който е длъжен да се снабди пътникът, а именно – директен билет, във връзка с изменението на чл. 67, ал. 1 от ЗЖТ.

            Създадената нова ал. 2 в чл. 11 регламентира задължението на пътника да представя документ, удостоверяващ правото на безплатно пътуване или пътуване с намалени цени.

            Създадената нова ал. 3 в чл. 11 предвижда специалните условия за пътуване на група пътници, имащи право на безплатно или пътуване с намалени цени на основание акт на Министерския съвет, да се уреждат в тарифата на превозвача, изпълняващ договора за обществени превозни услуги.

            В чл. 12 е допълнено съдържанието  на билетите с цел детайлна информация за пътуването и по-добра информираност на пътника и проверяващия персонал.на превозвача.

            Допълненията в чл. 13, ал. 2 са във връзка със задължението на пътника при пътуване във влак със задължителна резервация на места или при резервация по желание на клиента, да се снабди и със запазено седящо място (резервация).

Допълнението в ал. 3 на чл. 13 регламентира, че издаваните от превозвачите билети за доплащане, освен за по-висока категория влак, се отнасят и за вагоните от по-висок клас, защото в състава на влака могат да бъдат включени вагони от различен клас.

            Изменението на чл. 14, ал. 2 е във връзка с правото на превозвача да вземе решение дали картата, която издава е безименна или поименна съгласно условията на тарифата си. Алинея 3 на чл. 14 се заличава, защото настоящият текст е условие от тарифата на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД, което не е задължително за другите превозвачи.

С изменението на чл. 15 се цели по-добра осведоменост по отношение правото и обхвата на пътуване с абонаментната карта. Разпоредбата е актуалицзирана и съгласно функциите на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, която няма задължение да утвърждава образеца на абонаментната карта на превозвача.

Изменението на чл. 16 се налага, поради промени в българското законодателство, относно възрастта за придобиване на право на пенсия, която ще се увеличава постепенно до достигане 65 години за жените и 67 години за мъжете, съгласно чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. Разпоредбата е актуализирана с оглед правото на превозвача да утвърждава и използва образец на абонаментната карта, съгласно тарифата си, за което министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията не издава инструкция.

Изменението в чл. 17 е във връзка със заличаването на определението за „добавка“ и регламентирането, че при закупуване на билет във влака, пътникът е длъжен да заплати цена на билет, издаден във влака, определена в тарифата на превозвача. Текстът на ал. 4 се заличава, защото неговото систематично място е в чл. 22.

Изменението в чл. 18 цели да внесе яснота в разпоредбата, а именно, че за пътуване с влак от по-висока категория или вагон от по-висок клас, пътникът следва да заплати билет за доплащане за съответното разстояние, категория или класа.

С допълнението в чл. 19 се цели актуализиране на разпоредбата по отношение на възможностите за продажбата на билети – чрез автомати за продажба на билети или продажби онлайн, а също така е направено допълнение по отношение закупуването на резервации и други документи за услуги.

С изменението на чл. 20, ал. 1 се регламентират изискванията при пътуване на деца до 7 годишна възраст, като е необходимо да се представи копие или снимка на документ, удостоверяващ възрастта.

Изменението на чл. 22, ал. 1 има редакционен характер като същевременно е отстранена техническа грешка. С разпоредбата на т. 2 на чл. 22, ал. 1, изменена в съответствие с заличената ал. 4 от чл. 17, се разширява обхвата от лица, които не се допускат да пътуват, а именно – лица, които представляват опасност за останалите пътници или за нормалното функциониране на железопътния транспорт. Точка 3 на чл. 22, ал. 1 се заличава поради дискриминационния характер, който има разпоредбата към болните лица, а т. 4 на чл. 22, ал. 1 се допълва във връзка със заличената ал. 4 от чл. 17, отнасяща се за отстранените от влака пътници, които нямат право на възстановяване на цената на билета, нито на цената за превоз на техния багаж.

В чл. 23, ал. 2 допълнението е с цел съответствие с чл. 11, където са определени видовете документи за превоз и разграничение между превозния документ и билета за запазено седящо място или спално място, и правата, произтичащи по тях.

С допълнението в чл. 27, ал. 1 се осигурява правото на пътниците да преминават през вагон-ресторантите и бистрата, за да имат достъп до останалия състав на влака, а създадената нова ал. 2 дава възможност на превозвача съобразно неговата политика за качество на превозната услуга, да определи работното време на вагон-ресторантите и бистрата.

Допълнението в чл. 28 е с цел прецизиране на разпоредбата.

Изменението на разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 6 цели да отсрани излишно уточнение, тъй като съгласно чл. 3, ал. 1 на наредбата, тя се отнася само за превозвачите на пътници и осъществяваните от тях превози на пътници.

Изменението в чл. 33, ал. 1 регламентира правото на кондуктора на спалните и кушет вагоните да събира и съхранява и резервациите, тъй като са задължителен документ за пътуване в спален и кушет вагон, който подлежи на проверка, а с новата ал. 2 се регламентира задължението му да върне на пътника проверените по ал. 1 документи.

Създаването на нова ал. 2  в чл. 34 произтича от изискванията на международния механизъм за проверка, установен в рамките на Международния съюз на железниците (UIC) – фиш 361.

С изменението на чл. 35 се регламентира правото на превозния персонал или контролните органи да направят копие на резервацията на спалното място или кушет място при международните железопътни превози с цел разчитане с другите превозвачи.

Член 36, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 са изменени в съответствие с изменението на чл. 17, ал. 2.

Определението за „добавка“ в Допълнителните разпоредби, § 1, т. 6 се отменя, поради отпадане на необходимостта от определението във връзка с измененията в чл. 13, ал.3 и чл. 18 , разпоредбите на които не изискват допълнително пояснение.

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 11.09.2001 г.:

1.         не изисква финансови или други средства, необходими за прилагането ѝ;

2.         не въвежда разпоредби от нормативни актове на Европейския съюз;

3.         ще приведе подзаконовия нормативен акт в съответствие с промените, направените в ЗЖТ.

 

Лице за контакт:

Майя Сотирова
и. д. директор на дирекция „Регулиране“
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
тел. 02 9409219
e-mail: msotirova@mtitc.government.bg        


Дата на откриване: 8.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 август 2019 г. 18:25:18 ч.
knovakov

Създаване на задължение за железопътните превозвачи да осигуряват ПОС терминали в гарите и жп бюра

Предлагам да се създеде втора алинея на чл.19 със следното съдържание:

чл. 19, ал. 2: "Железопътните превозвачи, лизензирани за превоз на пътници, осигуряват възможност за закупуване на билети и абонаментни карти чрез използване на ПОС терминали от билетните каси в гарите, спирките и железопътните бюра"