Обществени консултации

Проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната.

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да приеме нова Методика за определяне на линията на бедност за страната.

Най-често използваната линия на бедност в страните от ЕС е определената по методология на Евростат, от изследването „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“. Всички документи на ЕК в областта на бедността и социалната защита стъпват на данните от изследването SILC. Данните са международно сравними и се използват широко от Европейската комисия за проследяване напредъка на страните и обвързаността с Европейския семестър и мониторинг на националните и общоевропейските постижения.

Чрез новата методика ще се гарантира по-добро целеполагане, формулиране, прилагане и мониторинг на социалните политики, особено по отношение на политиките, насочени към повишаване на жизненото равнище на населението, ефективна защита на правата на хората с увреждания и ограничаване на бедността.


Дата на откриване: 9.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 9.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 август 2019 г. 19:24:28 ч.
Aziti

Богат беден - беден богат

Какво от "малка по състав кошница" се купува на пазарни цени със средства от разполагаемия нетен доход?

Линията на бедност се определя според 60% от средния общ разполагаем нетен доход. Включват ли се в нетният доход индивидуални "доходи" като ваучери, бакшиши, преводи от чужбина,  наеми, регламентирани и нерегламентирани помощи на преференциални цени.

Колко работещи изкарват прехраната си в сферата на борбата с бедността и какво финансово възнаграждение получават за тази дейност? Какво биха работели тези хора, ако намалее процента на бедните в страната?

Как ще се определя социалното включване на хора, получаващи регламентирани и нерегламентирани помощи на непазарни цени? Само бедни ли получават такива помощи, кой и на какъв принцип разпределя такива помощи?

11 август 2019 г. 07:48:06 ч.
Aziti

Използвани данни

"използва данни от административни регистри на НАП, НОИ и АСП. "

 

Може ли да разясните кой и как подбира домакинствата, чиито данни се използват за определяне на семейната линия на благосъстояние?

Точно кои данни от административни регистри на НАП, НОИ и АСП се използват при анализа и има ли други фактори, които влият на дохода но не се събират и обработват от НАП, НОИ и АСП?

EU-SILC анализира ли формулата, по която всяка държава определя разполагаемия доход и видовете данъчни облекчения, с които се регулира нивото на бедност?

Прави ли се разлика между целева (обвързана) помощ за намаляване на точно определени разходи и финансово облекчение за увеличаване на безусловния доход?

04 септември 2019 г. 11:16:25 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25925/