Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

Приемането на постановлението произтича от необходимостта да се създаде подзаконова уредба, съответстваща на предвидените в ЗДСл механизми, като целта е да се гарантира прозрачност на конкурсните процедури и подборите при мобилност, изградени на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите.

 

С проекта на наредба се определят: процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители; реда за извършване на подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл; информацията и данните, които се вписват и съдържат в Портала за работа в държавната администрация и Платформата за провеждане на тестовете. 

 

В изпълнение на законово регламентираното задължение, централизираният етап на конкурса за постъпване на държавна служба се организира ИПА и се провежда в компютърно оборудвани тестови зали в присъствието на квестори.

 

Централизираният етап включва решаване на тест, който се състои от различни тестови задачи, разделени в три модула. В проекта на наредба са определени минималните нива на общите компетентности и основните познания, които кандидатите трябва да покажат, за да са тестовете успешно издържани. Нивото на трудност на задачите в модулите е съобразено с групата длъжности, към които се отнася  конкурсната длъжност.

 

В децентрализирания етап на конкурса ще участват само кандидати, които са издържали успешно централизирания етап или са с признати за валидни резултати от успешно издържани тестове през последните три години.

 

С проекта на нормативен акт се актуализират особените правила за централизираните конкурси съгласно чл. 10е от ЗДСл,  които се провеждат след извършването на анализ и оценка и на потребностите от човешки ресурси в администрациите. 

 

В проекта са предвидени правила за обявяването на свободни длъжности и извършването на подбор при постоянна мобилност.

 

Прилагането на предложената Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се очаква да доведе до следните резултати:

- да подпомогне извършването на независима и стандартизирана оценка на компетентностите, необходими за работа в държавната администрация;

- да подобри обективността и ефективността на извършвания подбор;

- да утвърди прилагането на конкурентното начало;

- да гарантира открити процедури при спазване на принципа на равнопоставеност между кандидатите и прозрачност на назначенията;

- да изведе професионализма като водещ критерий за постъпване и израстване в държавната служба.

 

Забележка: на 6.09.2019 г. са публикувани: проект на наредба с отразени становища от обществените консултации до 5.09.2019 г.; допълнена частична оценка на въздействието и справка за отразяване на становищата от обществената консултация към 5.09.2019 г.

 


Дата на откриване: 15.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 август 2019 г. 19:15:45 ч.
stoppingby

Допълнения към наредбата

1. Според чл. 26, ал. 1 от наредбата Институтът по публична администрация осигурява зали за провеждане на тестовете. Излиза, че е възможно кандидат от Дуранкулак да полага теста в София или Видин, например. Това би създало сериозни затруднения на хората, които кандидатстват.

Ясно е, че залите трябва да отговарят на определени изисквания и че не всяка зала във всяка точка на страната е подходяща. Но намирам за абсолютно необходимо  да се добави текст, който да регламентира тестови центрове в областните градове или поне в някои от тях. 

2. В чл. 66 от наредбата да се уреди задължение за уведомяване по електронна поща на кандидатите, които са участвали, но не са спечелили подбора по мобилност. 

18 август 2019 г. 20:03:00 ч.
mario

Коментар относно НАРЕДБАТА

 1. В чл. 4, ал. 2 предлагате следния текст: „По преценка на органа по назначаването конкурс може да се проведе и преди назначаване по заместване съгласно чл. 15 от Закона за държавния служител“.

Считам, че този текст противоречи с чл. 15, ал. 2 от Закона за държавния служител, където е регламентирано, че „Служебното правоотношение може да възникне без провеждане на децентрализирания етап на конкурса при спазване на условията за назначаване и след като успешно е издържан тестът по чл. 10д, ал. 1 или 2“.

В тази връзка имам следните въпроси:

 • Това означавали, че кандидатът трябва да е издържал тестовете по чл. 10д, ал. 1 или 2 организирани от ИПА, за да започне работа по чл. 15 от ЗДСл.
 • Това означава ли, че когато се налага да бъде назначен кандидат по чл. 15 трябва длъжността да се обявява в Портала за работа в държавната администрация, въпреки че е заета?
 1. В чл. 6, ал. 3 предлагате следният текст: Определеният в заповедта член на комисията – служител от звеното „Човешки ресурси“, следва да е регистриран като администратор „Човешки ресурси“ в Портала за работа в държавната администрация.
  1. В чл. 18, ал. 4 предлагате следния текст: „Незабавно след регистрацията на заявлението, определен със заповед служител от звено „Човешки ресурси“ въвежда в Портала за работа в държавната администрация единния граждански номер на кандидата с цел идентифицирането му в рамките на централизирания етап на конкурсната процедура.“
  2. В чл. 20, ал. 3 предлагате следния текст: Служителят от звеното „Човешки ресурси“ – член на комисията, проверява в Портала по ПИН и ЕГН дали кандидатът има право и следва да се яви на централизирания етап на конкурса и изготвя справка за останалите членове на комисията.“

Считам, че тук трябва да се обърне внимание на това, че правото да бъдат регистрирани като администратори в ПРДА трябва да бъде писмена със заповед от органа по назначаване. Заповедта като член на комисията, не дава право на служителя от звеното по човешки ресурси да се регистрира. Мисля, че текстът от чл. 18, ал. 4 „незабавно след регистрацията, определен със заповед служител от звено „Човешки ресурси“ трябва да бъде премахнат и да се включи в чл. 6, ал. 3. В тази връзка предлагам в заповедта от органа по назначаване да се определят правата на достъп на служителите от човешки ресурси!

Ако служителите от човешки ресурси са в отпуска и/или временна нетрудоспосбност и се провежда конкурс друг служител ще има ли право да влиза с неговото име и парола в портала?

 1. В чл. 9 предлагате следния текст: „Членовете на комисията и външните специалисти нямат право да разгласяват информация, която им е станала известна при провеждането на конкурса.“. В тази връзка ще се попълва ли някаква декларация за да се удостовери това обстоятелство, както и в чл. 11 пишете: Преди съставянето на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати всеки член на конкурсната комисия попълва декларация за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и липса на отношения с някого от кандидатите, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност.“ Предлагам да бъдат създадени декларации по чл. 9 и чл.11 и да бъдат приложение към Наредбата.

19 август 2019 г. 15:29:07 ч.
Aziti

Умения за анализ на наредба

Назначаването в държавна и или общинска администрация изисква познаването на наредбите в дадена сфера и тяхното приложение.

Имайки се предвид, че тези наредби постоянно се променят, познаването на дадена наредба към даден момент показва способността за наизустяване.

Може ли да тествате и умения за анализ на действащи наредбите; определяне на целите и очакваните резултати на стари, неодобрени и или отхвърлени наредби; търсене на евентуални противоречия, несъответствия с човешките права и конституцията. 

29 август 2019 г. 10:37:04 ч.
PAKS

КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

 • В чл.2 предлагаме след думата „мобилност“ да се прибави „и конкурентен подбор за първа ръководна длъжност“.

Мотиви: Тъй като явяване на централизиран тест става единствено чрез Портала за работа в държавната администрация е добре и тази процедура да се разпише в тази наредба , а в НУРОИСДА да има препратка.

 • Някои етапи в разписаните процедури в чл.20 и 21 се дублират и не следват административния път на допускане и обявяване на кандидатите.  Предлагаме ал. 5, 6 и 7 на чл.20 да станат нови ал. 5, 6  и 7 на чл. 21.     

В новата ал. 5 да се добави текста  “Датите на провеждане на конкурса не може да бъдат по-рано от 7 дни от обявяване на информацията“.

В новата ал.7 след думата „Портала“ да се добави „и чрез посочения от тях електронен адрес“ .

Старата ал. 5 на чл.21 да стане ал. 8 без последното изречение.

 • Да се създаде нова ал. 3 на чл.22 със следния текст: „В случай че по реда на ал. 2 има уважена жалба и бъде допуснат допълнителен кандидат, то лицата по ал.5 и 6 на предходния член го добавят в списъка на одобрените за централизиран етап и разпределят в съответната група“.

 

 •  В ал. 6 на чл.28 е добре да се посочат и максималния брой точки по модули.
 • В чл.31 ,ал.4  в случай , че възражението е основателно по какъв начин и по каква процедура ИПА ще организира ново провеждане на теста. Ще бъде ли уведомен и как администратор ЧР ?

 

 • Т.1 на чл.33 да отпадне, тъй като в централизирания етап се проверяват познанията за държавното управление, общата за държавната служба нормативна уредба, функционирането на администрацията и пр. В останалите способи на децентрализирания конкурс / писмена разработка, практически изпит и концепция/ може да се прецени нивото на комуникативната компетентност, а по време на интервюто да се конкретизират въпроси в следствие на  резултатите от централизирания етап. В случай, че се приеме това предложение  да отпаднат и чл. 36 и 37.

 

 • В чл.68 да се допълнят „кандидати в конкурентен подбор за първа ръководна длъжност“.

 

 • В ПЗР следва да се разпише и възможността назначените по чл.15 преди 01.10.2019 г. .да не се явяват на централизиран етап на конкурса.

 

 • В ПЗР следва да има и текст уреждащ текущи конкурсни процедури.

 

 

 

 

 

03 септември 2019 г. 10:11:53 ч.
Glednato4ka

Някои коментари

1. Във връзка с регламентирането на случаите, при които не се провежда конкурс, би могло чл. 4, ал. 3, т. 1 ии т. 5 от проекта за наредбата да се допълнят като се направи връзка та със Закона за държавния служител и по-конкретно чл. 81а, ал. 5 и чл. 82, ал. 1, където изрично е уточнено, че назначаването и преназначаването за първи път на ръководна длъжност се предшества от успешно издържан тест по чл. 10д, ал. 2.

2. Обявяването на общ конкурс за няколко длъжности , за които минималните и специфични изисквания са еднакви, според  чл. 15, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, няма как да се обезпечи технически чрез ЕИСУЧРДА, тъй като системата позволява обявяване на общ каонкурс за длъжности в едни отдел, но когато еднаквите длъжности са позиционирани в една дирекция, но в два отдела с близки дейности това не е предвидено.

Общият конкурсза заемането на ръководни длъжности в новосъздадените администрации - чл. 15, ал. 2 предполага наличие на общи функции на съответните длъжносит. Съществуват обаче случаи при които този общ кокурс е неприложим Прлимер: Обявяване на общ конкурс за директор нав обща и специализирана администрация, и ръководител на инспекторат в новосъздадена администрация.

 

 

03 септември 2019 г. 10:21:56 ч.
Glednato4ka

Продължение на някои коментари част 2

3. При оформянето на решението на комисията за допускането до конкурса в протокол /Приложение № 3от Наредбата/ се очаква да ес посочи дата и час за порвеждане на избрания начин на децентрализирания етап на конкурса. Чл. 21, ал. 5 от Наредбата, обаче, създава впечатление че датите и часа на теста на централицирания етап става ясна след публикуване на списъка с допуснатите кандидати. В този смисълкомисията няма да може да планира датата и часа на децентрализираните подетапив Приложение 3.

Стйпката с допълнително информиранен акандидатите за датата и часа на тестаот централизирания етап, при положение, че кандидатите получават информация чрез профила си в Портала, удължава конкурсната процедура. За да се скъси времето би било добре обявяването на датата и часа на тестаот централизирания етап на конкурса да съвпадне с обявяването на списъка с допуснатите кандидати и другите дати на децентрализирания етап.

4. Прави впечатление, че упоменатите срокове н Наредбата са смесени т.е. едни са в календарни, други в работни дни /чл. 21, чл. 31 ../. За да се избегне объркавне, е добре да се уеднаквят. Да се прилагат само календарни дни.

03 септември 2019 г. 10:37:21 ч.
Glednato4ka

Продължение на някои коментари част 3

5. При регистрирането на заявлението на кандидатите за конкурса , звеното по "Човешки ресурси" би могло да въвежда като идентификатор вместо ЕГН, ПИН на кандидата от заявлението или служебен вх. номер. ЕГН, както и информацията за наличие на дислексия са чувствителна информация, които кандидата може собственоръчно да въвежда при регистрацията си.

В Порталаза работа в държавната администрация, съгласно инструкцията, се предвижда кандидатите при изглаждането на профила си да въвеат информация за образование, проф. опит и т.н , както и да качват сканирани файлове.

В този смисъл би следвало да се предостави възможност освен лично или чрез упълномощено лице, да могат да подават заявление и ччрез портала или на посочен от администрацията е-мейл подобно на действащия към момента Портал за мобилност в ДА, а не да се посещава администрацията на място.

6. Окончателните резултати на кандидатите, съгласно Наредбата - чл. 43, ал. 2 се оформят в Приложение 6В самото приложение е изведен Резултат от начина по бл. 24, който се умножава с коефициент. В Наредбата под чл. 24 е изведен централизираният етап на конкурса.

В приложение 6 не фигурира начинът по чл. 33 / тест, писмена разработка, концепция, практически изпит/, въпреки, че в чл. 34 изрично е упоменато, че този резултат следва да се увмножи със съответен коефициент.

Предлагаме при изчисляването на окончателният резултат да се уточни, че крайният сбор се разделя на блроя на членовете от конкурсната комисия, тъй като в противен случай се получава много голямо число.

03 септември 2019 г. 11:34:33 ч.
Glednato4ka

Някои коментари част 4 край

При вписване на обстоятелствата за обявените длъжоности за заемане чрез мобилност от дължавните служители по отношението на възнагражданията - чл. 73, ал. 1, т. 8 от Наредбата би било по - добре да се показва реалният размер на основната заплата, която ще се даде зъ длъжността, тъй като при обявяването на вминималния размер  съответната позиция става неатрактивна.

8. Да се посочи редът, по който ще се завършват конкурсите, които вече са започнали по стария ред. Напр. "Започналите до момента на влизане в действие на наредбата конкурсни процедури се  довършват по стария ред."

9. В чл. 36 да се създаде нова ал. 5 със следното съдържание "Тестовете се проверяват от комисията или от определени отн нея членове в присъствието на кандидатите. " Предложението има за цел да осигури повече прозрачност при проверката на тестовете.

10. Не е посочен срок , в който при започнала конкурсна процедура кандидатът, чиито срок на валидност на сертификата му от издържан централизиран етап може да се ползва. Т.е . дали  е валиден до края на провеждането на всички децентрализирани етапи.

09 септември 2019 г. 16:55:29 ч.
MILA

Явяване на конкурс на работещи вече в ДА

Как ще бъде регламентирано явяването на конкурс на лице, което вече работи в ДА?

Следва ли да премине централизиран конкурс?

 

10 септември 2019 г. 10:26:10 ч.
PAKS

КОМЕНТАР ПО НАРЕДБАТА ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

Отново смятам за необходимо да се обсъдят начините за провеждане на децентрализирания етап на конкурса.

Предлагам т.1 в чл.33 да отпадне , тъй като централизирания тест проверява общите познания на кандидатите по функционирането на държавната администрация и общи познания , свързани с държавната служба. Смятам, че с писмена разработка най-добре се проверява писмената комуникативна компетнетност, която е често на много ниско ниво в голяма част от кандидатите. 

Осван това тест върху специфични професионални знания би следвало да обхваща всички нормативни актове, с които работи съответната администрация, което може да се окаже висока бариера  след преминаване на централизирания етап. В много администрации има специфични вътрешни обучения , свързани с приложението на нормативната уредба в съответния сектор, като след преминаването им служителя се смята за подготвен за изпълнеие на длъжността си.

В случай че все пак теста остане като способ за провеждане на децентрализирани етап на конкурсите, то категорично следва да се премахне текста в чл.36, ал.1 "с устройството и функционирането на администрацията".

10 септември 2019 г. 17:51:43 ч.
Каралеева ДСЛ

Дигитална компетентност

Отдавна беше необходимо да се въведе изискване за дигитална компетентност на служителите в администрацията. Поздравления! 

Освен на входа, дигиталната компетентност е редно да се оценява и при изпълнението на длъжността.  Към момента на влизане в сила на промените, ще са останали само три месеца от настоящия период за оценяване (календарната 2019 г.). Поради това предлагам, по отношение на оценката на изпълнение разпоредбата да влезе в сила от 1 януари 2020 г. 

13 септември 2019 г. 09:50:45 ч.
jpopov

Коментар

Ако идеята на наредбата е да създаде работа на ИПА - то тя е перфектна. И до тук с похвалите. Липсата на кадри в държавната администрация не би трябвало да е новина за никой. Този начин на организиране на конкурсите съвсем ще стопира  и малкото желаещи да започнат работа. Липсата на текст какво се парви със започнали конкурси и по какъв ред би трябвало да се довършат ако трябва да приключат след 1.10. е пореден пропуск и недомислие. А какво ще се случва през периода от 1.10. до първите проведени конкурси? Колко време ще продължи това? Животе едва ли ще спре...

14 септември 2019 г. 12:58:42 ч.
CV

Коментар

Поредният, за съжаление не последен, проект на нормативен акт написан от експерти, нямащи си и на идея от процедурите на практика. 

14 септември 2019 г. 14:05:41 ч.
CV

Коментар

Не разбирам защо управляващите прокламират постоянно за намаляване на административната тежест, а с наредби като тази се затрудняват умишлено процесите вътре в администрацията. Увеличават се техническите задължения на работещите в администрацията, вместо да се търси оптимизиране и автоматизиране на процесите. За всеки проект финансиран с европейски средства се  "сътворява", съответно и заплаща, нова информационна система или платформа, които колко станаха на брой? Колко от тях са замислени да комуникират по между си и автоматично да обменят информация? Колко служители в администрацията са необходими само да въвеждат една и съща информация в различните системи и платформи? Защо Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА) не функционира в пълната си цялост, в която би следвало процесите описани в новата наредба трябва да са предвидени? Все въпроси оставащи без отговори! Може би има служители, които тихо и кротко си работят по тези въпроси, но те трябваха да бъдат решени преди минимум 5 години, а вече да се преминава към мобилните приложения. Остава само да се надяваме, че това ще се случи при следващия мандат, при друго управление или просто в администрация на друга държава.