Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.) е разработен в изпълнение на § 28 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г.). С предлагания проект на акт се цели:

  1. Да се определят условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по административно обслужване от лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, контролът, осъществяван от Агенцията по геодезия, картография и кадастър върху дейността на правоспособните лица и видовете документи, които те издават от името на агенцията.
  2. Изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване, като в Приложение № 1 и Приложение № 2 към проекта на наредба, за изпълнението на всяка услуга са посочени кои документи се получават по служебен път и какви данни и документи се предоставят от заявителя.
  3. Регламентиране на правила за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), с влизането в сила на който отпадна изискването за регистриране на лицата, като администратори на лични данни, от което произтича необходимостта от промяна в раздел VIII на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г., относно регламентирането на ограниченията на достъпа до данните и услугите, предоставяни от кадастрална карта и кадастрални регистри.
  4. Прецизиране на някои от текстовете, за които в хода на прилагането им е констатирано, че са неточни, непълни, неясни или водят до двусмислено тълкуване.

С въвеждане на предложените изменения и допълнения в проекта на наредба се очаква да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса.


Дата на откриване: 16.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 16.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 септември 2019 г. 10:54:50 ч.
IIvanova

Допълнения към наредбата

  1. В § 13, чл. 26, ал. 1, изречение първо да придобие следния вид:

 „Правото да получи резултата от услугата има заинтересованото или упълномощено от него лице, а когато заинтересованото лице е заявител, резултатът от услугата може да бъде получен и от лице, посочено от него в заявлението. В случаите, в които за изпълнение на услугата не се изисква наличие на правен интерес, резултатът от услугата се получава от заявителя, от упълномощено от него лице или от лице, посочено от него в заявлението.“

Мотиви: В наредбата има предвидени услуги, за заявяването и за изпълнението на които не е необходимо доказване на правен интерес, а е достатъчно подаване само на заявление – напр. удостоверение за наличие или липса на данни, комбинирана скица, извлечение за границите на административно-териториалните и териториалните единици, извлечение от информационна – административната карта и др. С  чл. 26, ал. 1 от проекта на наредба се създава задължение във всички случаи (дори и в тези, в които съгласно приложенията не е необходимо доказване на правен интерес) резултатът от услугата да се получава само от заинтересовано лице или упълномощено от него лице. Това създава противоречия в текстовете.

15 септември 2019 г. 10:59:02 ч.
IIvanova

Допълнения към наредбата 2

В § 18,

1.1. Относно чл. 36б.

В чл. 36б да се създаде ал. 2 със следното съдържание:

                        „(2) Правото за извършване на дейността по административно обслужване възниква от момента на отбелязване на това обстоятелство в регистъра по чл. 12, т. 8  от ЗКИР.“

            Мотиви: Извършването на административно обслужване от правоспособните лица е една правна възможност. Правото да извършват административно обслужване ще възникне, ако са изпълнени условията по чл. 36 от проекта на наредба. Необходимо е да се конкретизира момента, от който за правоспособните  лица ще възникне това право.       Във връзка с направеното предложение, навсякъде в текста на проекта, където е необходимо, препратката към чл. 36а, ал. 1 да се замени с  препратка към чл. 36б, ал. 2.

            1.2. Относно чл. 36г.

Чл. 36г, ал. 7 да се редактира по следния начин:

            „(7) При промяна на някое от обстоятелствата по чл. 36а, ал. 3, лицето по чл. 36б, ал. 2 е длъжно да уведоми незабавно и писмено изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.“

            Мотиви: С предлаганата редакция текстът е по – ясен.

1.3. Относно чл. 36е.

В чл. 36е, ал. 1, изр. второ думите „определени от“  се заменят с „определени със заповед на“ .

            Мотиви: Необходимо е да се уточни, че служителите, които ще  извършат проверка ще се определят с административен акт (заповед).

           

  1. В § 22, чл. 43, ал. 2 да се редактира по следния начин:

„(2) Лицата по ал. 1 се регистрират в административната информационна система, като получават потребителски акаунт. Служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, отговарящ за администриране на потребителите, предоставя необходимите права за достъп до административната информационна система за изпълнение на правомощията на лицата по чл. 35б, ал. 2.“

Мотиви: Необходимо е текстът да се прецизира, тъй като правата на лицата по чл. 36б, ал. 2 за административно обслужване не се дават от служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а те възникват по силата на закона. Служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, които отговарят за администриране на потребителите могат да предоставят права само за достъп до информационната система.

 

  1. В § 27, т. 6, в „Съдържание на резултата“ – т. 2) да придобие следния вид:

„2) Номер и дата на заявлението, с което е поискано издаване на удостоверението за приемане на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри“.

Мотиви: Текстът да се редактира за яснота. Не може в съдържанието на удостоверението за приемане на проект, което се издава към момента, да се сочи номер и дата на заявлението, с което вече е приет същия този проект.

  1. В таблиците по приложение № 2, там където липсва, да се добави текст „данни за документ за платена такса“. Мотиви: В някои от таблиците, във „форма на заявяване и необходими документи“ е посочено „данни за документ за платена такса“, а в други не. Това създава неяснота относно това, необходимо ли е представянето на данни за извършено плащане или не.

16 септември 2019 г. 12:23:38 ч.
IIvanova

Допълнения към наредбата 3

1.  В § 6, относно чл. 16, предлагам нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Заявление за издаване на официален електронен документ се подписва с квалифициран електронен подпис. Заявление за издаване на официален електронен документ, подадено чрез лицата, оправомощени по реда на чл. 30, ал. 4 и чл. 35, ал. 4, или чрез правоспособните лица, не се подписва с електронен подпис.“

 

Мотиви:

Считам че заявлението, с което се иска издаване на официален електронен документ, следва да се подписва с квалифициран електронен подпис, за да е еднозначно идентифицирано лицето, на което се предоставя електроннaта услуга.

Предвид нормативно определения ред за оправомощаване и предоставяне на права на лицата по чл. 30, ал. 4, чл. 35, ал. 4, както и на правоспособните лица по кадастър, тяхната идентификация е ясна, поради което не е необходимо подписване на заявлението от тяхна страна.

 

2. Във връзка с предложението по § 13, относно чл. 26, ал. 1, предлагам и следните изменения в § 27:

2.1. в т. 3, да отпаднат изискващите се документи от заявителя, с които се доказва наличие на правен интерес за заявяване на услугите „Скица на поземлен имот“, „Скица на сграда“, „Схема на самостоятелен обект“, изброени в таблици 1, 2 и 3:

„Документ за собственост или друго вещно право; Документ, доказващ правен интерес, за заявяване на услугата – при липса на документ за собственост или друго вещно право; Удостоверение за наследници; Пълномощно - в случаите на упълномощаване; Удостоверение за идентичност на лица с различни имена; Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите.“

2.2. в т. 6 от таблици 10, 11, 12 и 13, предлагам да отпаднат изискващите се документи, с които се доказва наличие на правен интерес за заявяване на услугата:

„Документ за собственост или друго вещно право; Документ, доказващ правен интерес, за заявяване на услугата – при липса на документ за собственост или друго вещно право; Удостоверение за наследници; Пълномощно - в случаите на упълномощаване; Удостоверение за идентичност на лица с различни имена; Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите.“

 

Мотиви:

          Предлагам към документите, издавани от Агенцията, за издаването на които не се изисква наличие на правен интерес, да се добавят и тези, описани в таблици 1, 2, 3, 10, 11, 12 и 13, поради което не е необходимо изискването на цитираните документи.

Считам че всяко лице, което е еднозначно идентифицирано като потребител на кадастрални услуги – справки и официални документи, следва да има достъп до тях. Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗКИР, кадастърът е публичен, т.е. скиците, схемите, извлеченията и удостоверенията съдържат публични данни, поради което за получаването им не следва да се изискват документи, които да доказват наличие на правен интерес.