Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

С предлаганите изменения в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗИД на ЗДКИСДПКИ) в българското законодателство се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно фондовете на паричния пазар. С предложените изменения се постига подобряване на нормативната регулация и по-високо ниво на защита на инвеститорите и ограничаване на проблемите на пазара на краткосрочно финансиране.

Със законопроекта се отстраняват пропуски при транспонирането на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и на Директива 2011/61/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 и се прецизира въвеждането им в българското законодателство.

 

Отговорна дирекция: „Регулация на финансовите пазари”
E-mail:

n.daskalova@minfin.bg; e.petrova@minfin.bg; h.pendicheva@minfin.bg; e.shongova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 16.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари