Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители

Проектът на Постановление на Министерския съвет е разработен в изпълнение на § 27 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИДЗКИР) (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.) и цели привеждане на тарифата в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и прецизиране на конкретни разпоредби в нея.

Предвижда се отпадане на услугата по чл. 46 от тарифата - издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР и съответно отпадане на определената за тази услуга държавна такса.

Предвижда се прецизиране на разпоредбата на чл. 49д, така че начинът на определяне на таксата за проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащ до 50 обекта и над 50 обекта, да е справедлив.

С предложените изменения на чл. 49ж се регламентира възможността, общините, които подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административно обслужване, да получават разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ, която да постъпва в бюджета на общините в съответствие с чл. 9в от Закона за местните данъци и такси.

Тарифата се привежда в съответствие с последните изменения и допълнения на ЗКИР, като се създава правна възможност за събиране на държавната такса, чрез правоспособните лица по кадастър, за предоставените от тях официални документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР. Държавната такса постъпва в държавния бюджет и се събира чрез правоспособните лица по кадастър, които по силата на ЗКИР могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване;

С предложените изменения се прецизира наименованието и начина на предоставяне на част от услугите по чл. 49и.


Дата на откриване: 16.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 16.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари