Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Aнестезиология и интензивно лечение“ включва изучаването и практическата реализация на клиничните дейности “Анестезия”, “Кардиопулмонална ресусцитация” и  “Интензивно лечение”.

Причините за разработване на проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия при анестезия за извършване на оперативна интервенция или друга диагностична или терапевтична процедура. Определят се  критериите за оценка на резултата от прилаганите лекарствени продукти при анестезия и интензивно лечение, алгоритмите за безопасна и адекватна на състоянието на пациента и нуждите на оперативната интервенция или друга лечебна, или диагностична процедура.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на прилагане на анестезия и интензивно лечение с лекарствени продукти. Фармако-терапевтичното ръководство е изградено на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделни нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 19.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 август 2019 г. 09:38:09 ч.
knovakov

Наредби се издават от Министерския съвет или от министър!

Справка: чл. 114 и чл. 115 от Конституцията! Новото второ изречение на чл. 259, ал. 1, т. 4 от ЗЛПХМ , следва да се тълкува съвместно с Конституцията, ЗНА и ЗА и подобни наредби е необходимо да се издават от министъра на здравеопазването.