Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за изискванията за пощенската сигурност

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за изискванията за пощенската сигурност (Наредбата) е изготвен на основание чл. 14 от Закона за пощенските услуги.

Основни акценти в проекта:

·         Отпада изискването за предварително съгласуване с компетентните органи на инструкциите за охраната и опазването на паричните средства и ценните пратки и на правилата за вътрешния ред и охраната на пощенските служби, които пощенските оператори са длъжни да разработят съгласно чл. 6, съответно чл. 9 от наредбата. Компетентните  органи могат да извършват проверки на съответствието на вътрешните документи и процедури на операторите за осигуряване на сигурността на пощенския трафик с действащата нормативна уредба и при установяването на евентуални пропуски в тях да дават задължителни предписания и указания за отстраняването им.

·         Отменят се чл. 7 и 8 от наредбата. Двете разпоредби са въведени с издаването на подзаконовия нормативен акт през 2011 г. и не отговарят на действащото към момента законодателство в областта. Предложението е за цялостната отмяна на двете норми с оглед на това, че както в ЗМИП, така и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, се съдържат последователни и подробни правила относно задълженията на икономическите оператори във връзка с превенцията на изпирането на пари чрез финансовата система и на финансирането на тероризма, съответно е отпаднала необходимостта от уредба в изменяната наредба.

·         Доразвито е правилото на чл. 14 от наредбата, което произтича от задължението на пощенските оператори по чл. 20, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) да предприемат мерки за защита на пощенския трафик, както и за недопускане в пощенските пратки на забранени за поставяне предмети и вещества. Предвижда се документите, удостоверяващи изпълнението на тези мерки (протоколи от проверки и други), да се съхраняват от пощенските оператори за срок не по-кратък от две години. Тези документи, както и всякаква друга свързана информация следва да бъде предоставяна при поискване от компетентните органи за осъществяване на техните контролни функции.

·         Допълва се чл. 15 в частта относно компетентните органи за наблюдение и контрол върху пощенските пратки. В разпоредбата са включени, наред с МВР и ДАНС, също и Държавна агенция „Технически операции“ и органите на съдебната власт с оглед на правомощията им, установени в чл. 19б, т. 5 от Закона за специалните разузнавателни средства, съответно чл. 165 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за изискванията за пощенската сигурност може да се види в Приложението.

 

Лица за контакт:

Людмила Зимбилева
Началник на отдел „Развитие на пощенските услуги“
Тел. 02/9409 274
e-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg

Илиана Карафизиева
Държавен експерт в отдел „Развитие на пощенските услуги“
Тел. 02/9409 275
e-mail: ikarafizieva@mtitc.government.bg

Светлана Стилиянова
Главен експерт в отдел „Правна“
Тел. 02/9409 545
e-mail: SStiliyanova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 19.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 18.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари