Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приведе в изпълнение приетите с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. (РМС № 704/2018 г.) мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България. Целта на предложения законопроект е подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите. В тази си част предложеният законопроект е в пълно съответствие със заложения в управленската програма на правителството Приоритет 62: „Намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност“.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 20.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 септември 2019 г. 14:12:08 ч.
Aziti

Здравето на децата

Кой би трябвало да защити правото на едно невръстно дете да расте, живее и да се отглежда в една здравословна среда?!

Когато родителите запишат детеТО си в детско заведение, в чиито помещения не влиза и секунда от денонощието един слънчев лъч и децата се отглеждат в помещения с изкуствено осветление, кой е ВИНОВЕН

- предоставящият "услугата" на свободния пазар

- даващият разрешително за предлаганеТО на услуга

- пишещият наредбата за раздаване на разрещителни

- общината

- родителите

Какво се очаква от обществото, когато един ден детето получи предвидимиТЕ проблеми със зрението, не може да се концентрира и чете продължително време, не може да спортува, не може ....

18 септември 2019 г. 21:57:37 ч.
vodazhieva

НГИ Системата ни убива всички

Настояваме и предложението ни от 02.2019 година да намери място в този проект :

Предложение за промени

в

Закон за здравето, Раздел IV. Медицинска експертиза, чл. 112

 

Относно: Недоспустимото лишаване на деца/лица с увреждания от подкрепа за периода на обжалване на ЕР на ТЕЛК.

 

Уважаеми дами и господа,

Необосновано забавените срокове за решение на НЕЛК при обжалване на ЕР на ТЕЛК, ни навеждат на мисълта, че Медицинската експертиза „наказва“ онези, които оспорват считаното за несправедливо заключение на Териториалната експертна лекарска комисия.

Настояваме за спешно решаване на проблема с периода за освидетелстване и преосвидетелстване на деца/лица с увреждания.

При сега действащата нормативана уредба съществува 3-месечен препоръчителен срок за освидетелстване, който се спазва от ТЕЛК, но почти никога от НЕЛК. Последствията от неспазването на срока от страна на НЕЛК са единствено за сметка на хората с увреждания.

Свидетели сме на порочна практика, при която пациентите, които обжалват решения на ТЕЛК чакат 1-1,5 г. за  произнасяне от НЕЛК. Това забавяне оставя децата/лицата с увреждания извън системата, което респективно води до лишаването им от всякакъв вид подкрепа, тъй като условието за получаване на подкрепа под каквато и да било форма, съгласно действащото законодателство е свързана с валидно ЕР на ТЕЛКПроблем представлява също и факта, че голям процент от майките на деца с увреждания остават сами с децата си, което означава, че единствен доход в семейството е само и единствено дохода на детето поради увреждането. Това поставя хората с увреждания и майките на деца с увреждания пред страха от обжалване, заради загуба на всякакъв доход в периода на обжалване. По тази причина те се отказват да търсят правата си, респективно държавата не може да получи дори сигурни и адекватни данни за качеството на експертизата, както видяхме съвсем скоро.

Считаме за недопустимо хората с увреждания да са потърпевши от административните неуредици и липса на контрол по спазване на законово установени срокове от страна на институциите.

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с горепосоченото, НАСТОЯВАМЕ за добавяне на нова алинея към чл.112  в Закон за здравето, а именно:

Чл. 112.(12) При обжалване по реда на ал. 1, т.3 на експертните решения за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане на Териториалните експертни лекарски комисии при преосвидетелстване, в сила остава изтеклото ЕР, след неговата презаверка от компетентните органи, до влизане в сила на ЕР на НЕЛК.

 

С уважение,

НГИ СИСТЕМАТА НИ УБИВА ВСИЧКИ

 

гр. София         

13.02.2019