Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Клинична алергология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти с алергични заболявания. Алергичните болести са мултиорганни заболявания, характеризиращи се с генерализирана свръхчувствителност и обхващат различни органи и системи. Клиничната алергология е наука, която изучава етиологията, патогенезата, клиничната  изява  на алергичните  реакции  и болести и разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика.

            С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на алергичните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Клинична алергология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 19.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 август 2019 г. 15:59:33 ч.
Aziti

Причините за учеличаване на алергитичните болести

За съжаление не е предвидено при диагностицирането да се събират и анализират данните с цел определяне на причините за появата на дадена алергична реакция, както и учеличаването на алергитичните болести, като например околна среда - качество на въздуха и вода на даденото място, употреба на храна, предпочитани тъкани на облекло и обувки, използвани химични препарати за почистване и хигиена, постоянен и инцидентен, директен и индиректен контакт с предмети, направени от определени, провокиращи алергии материали, на работното място, удома, в спалното помещение, работно време, ниво на стрес, поемане на отговорностти на работното място, ежедневни привички и начин на живот, както и много други. Определяне на взъимовръзка и взъимоотношение между външни/вътрешни фактори и алергични реакции.