Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се предлагат промени в следните основни насоки:

1. Изпълнение на ангажименти, възложени с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване (РМС № 704/2018 г.).

2. Създаване на условия за прилагане на Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 година за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба.

3. Създаване на нормативни предпоставки за оптимизиране на контрола върху аптеките.

4. Забрана един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно и разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с цел осигуряване на възможности за конкуренция между участниците на пазара в тези области.

5. Разширяване на възможностите за лечение на пациентите чрез регламентиране на прилагането на лекарствени продукти извън определените им показания при липса на друга алтернатива за лечение и само при наличие на научни основания за това. Това ще се осъществява само по изключение, под контрола на лекар, който ще носи цялата отговорност за това. Целта е да се дадат повече възможности за лечение, в резултат на което да се постигне по – ефективно лечение в случаите, когато липсват други алтернативи за пациентите.

6. Създаване на Национална аптечна карта и на предпоставки за подобряване на достъпа на гражданите до аптеки за осигуряване на лекарствени продукти;

Правят се изменения и допълнения и в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за медицинските изделия (ЗМИ). Извършва се техническо прецизиране и в Закона за хората с увреждания, без да се правят промени по същество.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 20.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 август 2019 г. 14:32:12 ч.
valentin.2017

искам да имам право да доплащам в по-добрите болници (здравната каца да плаща част от лечението ми)

Цитат от проектозакона:

"Чл. 45а. (1) Изпълнителите на медицинска помощ са длъжни да осигурят на

задължително здравноосигурените лица, без да изискват и приемат от тях плащане

и/или доплащане
, медицинската помощ, включена в пакета, определен в наредбата по

чл. 45, ал. 2, за която са сключили договор с НЗОК, както и медицинската помощ по чл.

45, ал. 1, т. 11 и 12 при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната

медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента, Правилата за добра

медицинска практика и фармако-терапевтичните ръководства за лечение с лекарствени

продукти.
"

Това е в ущърб на интересите на тези, които си плащат здравния рекет (наричан с евфемизма здравна осигуровка, но всъщност е данък, защото се плаща задължително) на държавата, но предпочитат да ползват услугата на по-добра болница.
 
В мой интерес е ако лечението струва (например) 1200 лева, а здравната каса плаща само 300 лева, аз да мога да доплатя 900 лева.
 
Ако забранят на болниците да взимат допълнително пари от пациенти, които са осигурени по здравната каца, ще съм принуден да плащам 1200 лева като така няма да се възползват от правото си здравната каца да плати 300 лева от цената на лечението!
 
Защото ако цената на услугата е 1200 лева няма как болницата да я извърши само срещу 300 лева (които се плащат от кацата без дъно).
 
Не съм съгласен да ми отнемат правото да ползвам парите, които съм внесъл в здравната каца, само защото съм богат и имам високи изисквания към здравните заведения (и затова съм избрал да ползвам такива, в които услугите са по-скъпи от цената, която здравната каца плаща).
 
Аналогично и при останалите "безплатни" услуги трябва да е така - например частните училища. Трябва да има възможност държавата да плати част от цената за обучение на децата, родителите на които са избрали те да учат в частно училище.
 
Крайните етатисти, които са предложили този закон казват, че защитават правата на гражданите (да не бъдат „ограбвани“ от „алчната лекарска мафия“). Само че е обратното – с такива етатистки политики се ограничават правата на гражданите, които са си плащали здравен данък като попчета, а после не могат да си върнат част от платения здравен данък като здравната каца покрие част от сметката им в по-добрата болница, която са избрали.
 
Тази етатистка забрана ще доведе до покачване на крайната цена на услугата в по-добрите (и затова по-скъпи) болници, защото здравната каца няма как да плати част от разходите по лечението!

 

21 август 2019 г. 15:01:18 ч.
valentin.2017

не става ясно от заглавието на законопроекта, че се правят изменения в повече от един закон!

Обърнете внимание какво нелепо заглавие са сложили ("Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина"). Променят с един проект повече от един закон! Не само закона, който споменават в заглавието на проекта за изменение!

Твърдо съм против тази практика!

Ако все пак се налага наведнъж да се променят няколко закона, това трябва ясно да е написано в заглавието.

Напомням, че се опитаха по този начин да „скрият“ промени в закона за ограничаване на плащанията в брой (като включиха промени в този закон, с които искат да намалят лимита на плащанията в брой, в законопроект, в чието заглавие пише, че се променя Закона за ДДС, а всъщност се променя повече от един закон).

Тези опити за манипулация са обидни за българските граждани и смятам, че трябва да престанат.