Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

Предложеният проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати е в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование и на подзаконовите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование и ще допринесе за пълноценното функциониране на тези специални училища.

С издаването на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално педагогическите интернати ще бъдат регулирани обществено значими отношения и дейности, свързани с образованието, възпитанието и социализацията на учениците във ВУИ и СПИ.

В резултат на прилагането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално педагогическите интернати ще се създадат допълнителни условия за подобряване на процеса на образование, възпитание и социализация на учениците във ВУИ и СПИ.


Дата на откриване: 20.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 септември 2019 г. 19:52:27 ч.
Georgi Filipov

Становище - Георги Филипов

На интернет страницата на Министерски съвет, в Портала за обществени консултации, е публикуван за обществено обсъждане Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати, както и Мотиви към него.

 

        В Мотивите към Проекта за нов Правилник, авторите на Проекта обясняват на обществото връзката между предлаганите от тях промени в текста на сега съществуващият и действащ Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ, сега съществуващият и действащ Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/ И несъществуващият, недействащ бъдещ „Закон за възпитателни мерки спрямо лицата, извършили като  непълнолетни престъпление или административно нарушение“, на чийто текст тепърва предстои междуведомствено съгласуване, внасяне в Народното събрание, разглеждането му там, евентуалното му приемане и евентуалното му бъдещо влизане в сила,  както и, че докато това стане факт, настаняването на деца във ВУИ и СПИ ще продължи по реда на сега действащият, легитимен нормативен документ – Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, което НАЛАГА извършването на промени в текста на сега действащият Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ, КОЕТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА.

 

        Промените в текста на сега действащият Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ са наложителни, защото, считано от 1 август 2016 година е в сила Закон предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, публикуван в брой 79 на Държавен вестник от 13 октомври 2015 година. В текста на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО е записано, че новоприетият Закон за предучилищното и училищното образование ОТМЕНЯ действащите тогава Закон за Народната просвета, Правилник за прилагане на Закона за народната просвета и Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. 

 

        Въпреки това, от 13 октомври 2015 година, до настоящият момент – месец септември 2019 година – почти 4 /четири/ години след влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование, в текстовете на чл. 19, ал. 3; чл. 34; чл. 47; чл. 51; чл. 57 и чл. 60 на сега действащият Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ,  все още съществуват и Закона за народната просвета и Правилника за прилагането му. Това за мен е истинската причина за НАЛОЖТЕЛНАТА промяна в текстовете на сега действащия правилник – привеждането му в съответствие със съществуващата в момента нормативна уредба.

04 септември 2019 г. 19:52:56 ч.
Georgi Filipov

Становище - Георги Филипов

Да продължим нататък с предлаганите промени в текста на Правилника.

 

        Авторите на Проекта предлагат текста на член 2 от Правилника да бъде изменен, както следва, цитирам:

 

Чл. 2 – Възпитателните училища – интернати са държавни специални училища за обучение на ученици, извършили противообществени прояви, в които се настаняват:

 

а  чл. 3, както следва, цитирам:       

 

Чл. 3. Социално – педагогическите интернати /СПИ/ са държавни специални училища за обучение на ученици, които нямат подходящи условия за живот в семейството си, лишени са от родителски грижи и надзор или са извършили противообществени прояви.“ /край на цитата./

 

        В текста на сега действащия правилник е записано, че във ВУИ се настаняват малолетни над 8 годишна възраст и непълнолетни, а в СПИ се настаняват малолетни над 8 годишна възраст и непълнолетни.

 

        Първи въпрос – съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗПУО, за обучение в първи клас на училищата постъпват деца на 7 годишна възраст, а съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗПУО, в първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години. С постъпването на децата в първи клас на училището, всички те стават УЧЕНИЦИ. Означава ли това, че във ВУИ и СПИ ще могат да бъдат наставяни деца под 8 годишна възраст, които не са нито малолетни, нито непълнолетни? Ако това е така, как и на какво законово основание дете на 7 години ще бъде настанено във ВУИ или в СПИ, след като ЗБППМН обхваща деца от 8 години до 18 години, а бъдещият, несъществуващ и неприет Закон за възпитателните мерки …. ще обхваща…евентуално, само деца от 14 до 18 години / и малко след навършването на 18 години…може би…някога/ ????

 

        Както е записано и в Мотивите към проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ, и в сега действащият Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ, той – Правилникът, се издава на основание § 53 от Преходните и заключителни разпоредби на сега действащият, легитимен Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в чл. 12, т. 1 на който е записано, че малолетни са лицата от 8 до 14 годишна възраст, а в т. 2 – че непълнолетни са лицата от 14 до 18 години. Проектът на нов тест на Правилник не предвижда промяна на съществуващият в момента Параграф единствен от Заключителните разпоредби на сега действащият Правилник, където е записано издаването на същия на основание § 53 от ЗБППМН, от което следва, че Правилникът трябва да отговаря на законовите разпоредби на ЗБППМН – малолетни от 8 до 14 години, непълнолетни – от 14 до 18 години.

04 септември 2019 г. 19:53:21 ч.
Georgi Filipov

Становище - Георги Филипов

Втори въпрос – Защо в проекта за нов текст в точка 1 на член 2 думите „малолетни над 8 години“ са запазени, а в текста на член 3 същите думи липсват? Навсякъде по – нататък и в сега действащия Правилник, и в предлагания нов текст, се говори за малолетни и непълнолетни – тоест – лица от 8 до 18 години?!?

 

        Трети въпрос – По начина, по който се предлага да съществува, текста на чл. 3 поставя като условие за настаняване в СПИ едновременното съществуване на условията „подходящи условия за живот И липса на родителски контрол и надзор“. Не рядко обаче в живота деца, които имат подходящи условия за живот, са лишени от родителска грижа и надзор, а също така много често деца, които живеят заедно с родителите си, нямат подходящи условия за живот. В тази връзка, предлагам текста на член 3 да добие следния вид:

 

        „Чл. 3. Социално – педагогическите интернати /СПИ/ са държавни специални училища за обучение на ученици, навършили 8 годишна възраст, които отговарят на едно от следните условия:

  1. нямат подходящи условия за живот в семейството си;
  2. лишени са от родителски грижи и надзор;
  3. извършили са противообществени прояви.“

 

        В предлагания текст на ал. 3 от чл. 4 според мен би било по – граматически издържано вместо „чрез които училищата допълнително може да реализират собствени приходи“, да бъде записано „чрез които училищата МОГАТ да реализират допълнителни собствени приходи“           / „Училищата“  е в множествено число – те – училищата; те – могат./

 

04 септември 2019 г. 20:00:18 ч.
Georgi Filipov

Становище - Георги Филипов

Предлагам промяна на текста на чл. 5, както следва:

 

        Чл. 5. Във ВУИ и СПИ се провежда индивидуална и групова корекционно  възпитателна работа с малолетните и непълнолетните, въз основа на оценките на потребностите им, извършена от екипите за психолого – педагогическа оценка и подкрепа, и се създават условия за достъп до услуги в общността, които да подпомогнат преодоляването на причините, довели до извършване на противообществените прояви,  както и за подкрепа на личностното им развитие.

 

        В проекта за текст на нов Правилник, единствената предлагана промяна на чл. 9 е създаването на нова точка 10. Член 9 от Правилника е изключително важен, тъй като подробно разписва начина за настаняване и разпределяне на децата във ВУИ и СПИ. Същевременно в текста на член 9 от сега действащия Правилник съществуват три точки – точка 1, точка 2 и точка 6, които в реалния живот няма как да бъдат изпълнени и за които в проекта за нов Правилник НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА промяна. 

 

        Точка 1 от член 9 изисква от Председателя на съответната Местна комисия да изпрати в МОН със съпроводително писмо влязло в сила решение или определение на съд или влязла в сила присъда – оригинал и копие.

 

        Видно от текста на чл. 416 от Наказателно – процесуалния кодекс – Част шеста – Привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда. Възобновяване на наказателни дела. Глава тридесет и втора – Привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда, на страните по делото /едната от които е съответната Местна комисия/ се изпращат ПРЕПИСИ НА АКТОВЕТЕ НА СЪДА. Оригиналът на влязлото в сила решение на съда е неразделна част от самото дело. В Местната комисия се изпраща заверен ПРЕПИС.

       

        Точка 2 от член 9 изисква от Председателя на съответната Местна комисия да изпрати в МОН със съпроводително писмо доклад по възпитателното дело от съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и социален доклад от съответния отдел за закрила на детето.

 

        Следвайки логиката на предишната точка, доклада по възпитателното дело е неразделна част от самото възпитателно дело.

04 септември 2019 г. 20:00:41 ч.
Georgi Filipov

Становище - Георги Филипов

         Точка 2 от член 9 задължава Председателя на местната комисия да изпрати в МОН и социален доклад от съответния отдел за закрила на детето. Същевременно в проекта за нов Правилник се предлага създаването на нова точка – 10, с текст , цитирам:

 

        Чл. 9, т.10. доклад от социален работник относно семейната среда и възможностите за работа с родителите; за риск от незаконна експлоатация на детето, информация за вид, брой и причини за извършените противообществени прояви, както и данни за предишна работа с детето – корекционно – възпитателна, терапевтична, социална.“ край на цитата.

 

        Първи въпрос – в точка 2 на член 9 е записано представянето на социален доклад от съответния отдел закрила на детето. В предлагания проект за нов Правилник този текст не е предложен за премахване. Същевременно в точка 10 се изисква още един доклад от социален работник. За един и същи доклад ли става дума или за два различни доклада???

 

        Ако са едни и същи доклади, тогава този, посочен в точка 2 би следвало да отпадне, тъй като дублира доклада, изискуем с точка 10.

 

        Ако приемем, че визираният в точка 2 на член 9 доклад е доклада по чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за закрила на детето, необходим при разглеждане на възпитателното дело съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗБППМН, нека това бъде записано като текст в точка 2 от член 9.

 

        Освен това дублиране на докладите, предлагания текст на точка 10 е много спорен и от друга гледна точка – изискването в доклада си социалният работник !!! да даде информация за вида, броя и ПРИЧИНИТЕ за извършените противообществени прояви, както и за проведената с детето корекционно – възпитателна работа. Причините за извършването  на противообществената проява са известни само на детето.

Видът и броят на извършените от детето противообществени прояви са известни само и единствено на съответната МКБППМН. Това са сведения, получени в производства, засягащи детето, а в разпоредбите чл. 16 от Закона за закрила на детето е записано, че, цитирам „ Всички сведения, получени в административни или съдебни производства, засягащи детето, не могат да бъдат разгласявани без съгласието на родителите или законните представители, а ако детето е навършило 10-годишна възраст - и без негово съгласие.“ край на цитата. На какво законово основание Председателят или Секретарят на МКБППМН ще предоставят тази информация на социалния работник?

 

04 септември 2019 г. 20:01:02 ч.
Georgi Filipov

Становище - Георги Филипов

         Корекционно – възпитателната работа с деца, извършили противообществени прояви се провежда от обществени възпитатели към местните комисии. Предвид горенаписаното, социалния работник няма от къде да има такива сведения. Явно предлаганият текст за точка 10 се нуждае от много сериозна промяна, която ще предложа по – долу.

 

        Да продължим с член 9 от Правилника.

 

        Точка 6 от член 9 задължава Председателя на местната комисия да изпрати в МОН няколко удостоверения, едното от които е удостоверение за преместване на ученик, подлежащ на задължително обучение.

 

        Преместването на ученик, подлежащ на задължително обучение, се извършва по реда и условията на чл. 147 от ЗПУО, който гласи, цитирам: „Чл. 147. Условията и редът за приемане и преместване на учениците от І до ХІІ клас се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование, а за учениците в училищата по изкуствата, в училищата по културата и в спортните училища – с наредбите по чл. 146, ал. 2.“ край на цитата.

 

        Държавният образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование е определен с Наредба № 10 от 01.10.2016 година за организация на дейностите в училищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката, обнародвана в бр. 73 от 16 септември 2016 година на „Държавен вестник“.

 

        В чл. 108 на горепосочената Наредба подробно е описана процедурата по преместване на ученик от едно училище в друго, както и необходимите действие за издаване на удостоверение за преместване на ученик. 

 

        Алинея 2 на чл. 108 задължава родителя или настойника на ученика да представи на Директора на училището, от което ще бъде преместен ученика, служебна бележка от Директора на училището, в което ще бъде записан ученика, за наличието на възможност за записване на същия в учебното заведение.

04 септември 2019 г. 20:01:23 ч.
Georgi Filipov

Становище - Георги Филипов

Алинея 3 на чл. 108 задължава Директора на училището, от което ученикът ще бъде преместен, да издаде в срок до три работни дни удостоверение за преместване на ученика. 

 

       Алинея 4 на чл. 108 задължава родителя, настойника и/или ученика,    в срок до три работни дни да представи полученото удостоверение за преместване в училището, в което желае да бъде записан за обучение.

 

        Алинея 6 на чл. 108 задължава Директора на приемащото училище,     в срок до три работни дни, да информира писмено Директора на училището, от което идва ученика, за негово записване.

 

        Видно от гореизложеното, за спазване на законовите изисквания за законосъобразното преместване на ученик от едно учебно заведение в друго, са необходими 9 / девет / работни дни.

04 септември 2019 г. 20:01:44 ч.
Georgi Filipov

Становище - Георги Филипов

В чл. 10, ал. 1 на Правилника за устройството и дейността на ВУИ и СПИ / в текста на който в Проекта за нов правилник не е предвидена промяна/, е записано, че разпределението на учениците се извършва в             10-дневен срок от постъпването на документите в Министерството на образованието и науката. Към този срок можем да добавим още един или два дни, през които подготвените документи пътуват към Министерството на образованието и науката.

 

      В алинея 2 на чл. 10 на Правилника е предвидена възможността за изискване на липсващ документ от изброените в чл. 9 на Правилника. Изпращането на писмо от МОН до съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за установената липса на документ и изискването му, подготовката на същия и изпращането му от комисията до МОН, също отнема време и записания в ал. 1 на чл. 10 на Правилника 10 дневен срок може да стане много по – голям.

 

      Освен всичко гореизложено, от разпоредбите на чл. 108 на Наредба     № 10 на МОН е видно, че Директорът на училището, от което ще бъде преместен ученика, подлежащ на задължително обучение, знае в кое училище ще бъде преместен той, тъй като е получил служебна бележка от приемащото училище и това му дава право да издаде удостоверение за преместване.

 

      В случая с настаняване на дете във възпитателно училище – интернат или социално – педагогически интернат, училището, в което ще бъде преместено и настанено то, се определя със Заповед на Министъра на образованието и науката, която ще бъде издадена след минимум 10 дневен престой на документите за преместване в МОН, от което следва, че Директорът на училището, в което се е обучавал ученика, не знае в кое училище ще бъде преместен той, не знае към Директора на кое училище да адресира удостоверението за преместване и не може да спази законовите разпоредби на чл. 108 на Наредба № 10  на МОН. 

 

04 септември 2019 г. 20:02:17 ч.
Georgi Filipov

Становище - Георги Филипов

Всичко това прави невъзможно както издаването на удостоверение за преместване на ученик, подлежащ на задължително обучение, така и представянето на удостоверението в МОН, ведно с другите документи, изискуеми съгласно текста на чл. 9 на Правилника за устройството и дейността на ВУИ и СПИ.

 

        Точка 9 на чл. 9 от Правилника за устройството и дейността на ВУИ и СПИ задължава Председателя на съответната местна комисия да представи в МОН и няколко лични документа, касаещи здравето и живота на детето, и това са лична амбулаторна карта, здравноосигурителна книжка и имунизационен паспорт.

 

      Вземайки предвид времето за изпращане и разглеждане на документите на детето в МОН; времето за издаване на Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на училището, в което детето ще бъде настанено; времето, необходимо за получаването на Заповедта в съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и времето, необходимо за организирането на транспорта за превоз на детето до определеното със заповедта на Министъра училище и осъществяването на самото физическо преместване на детето от едно населено място в друго, смятам за нецелесъобразно, документи, касаещи здравето и живота на детето да не са на негово и/или на родителите/настойниците му, разположение и да не могат да бъдат представени при нужда от посещение на лекар и/или на болнично заведение.

 

        Предвид всичко гореизложено, предлагам текста на чл. 9 да бъде, както следва:

 

        Чл. 9, (1).

        т. 1. влязло в сила решение или определение на съд или влязла в сила присъда – препис и заверено от Секретаря на съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните копие.

 

       т. 2. заверено от Секретаря на съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните копие на характеристичния доклад по чл. 16, ал. 4, т. 2 от ЗБППМН по възпитателното дело.

 

       т. 3. информация от Секретаря на съответната Места комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за броя и вида на извършените от маловръстния противообществени прояви и/или престъпления и проведената корекционно – възпитателна работа  с него, ако е провеждана такава.

 

        т. 4. социален доклад от съответния Отдел „Закрила на детето“ относно семейната среда и възможностите за работа с родителите; риска от противозаконна експлоатация на детето; проведената с него социална работа“.

 

        т. 5. сведение – характеристика, изготвена от съответния Инспектор „Детска педагогическа стая“, а ако в момента няма служител, изпълняващ длъжността – от съответния районен полицейски служител;

 

        т. 6. акт за раждане;

 

        т. 7. актуална цветна снимка;

 

        т. 8. удостоверение за завършен клас или етап или свидетелство за основно образование;

 

       т. 9. служебна бележка от общината за учениците, които не са посещавали училище.

04 септември 2019 г. 20:02:44 ч.
Georgi Filipov

Становище - Георги Филипов

        Към текста на член 9 да бъде добавена алинея 2, със следния текст:

 

        Чл. 9. (2). След получаването в съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Заповедта на министъра на образованието и науката за определяне на училището, в което ще бъде настанен ученика, Директорът на училището, в което той се е обучавал до момента, изготвя удостоверение за преместване на ученика. Удостоверението за преместване на ученик се представя на Директора на приемащото училище при постъпването на ученика в него.

 

       Поради посочените по – горе от мен причини относно неизпращането на документите, касаещи здравето и живота на детето заедно с документите, изискуеми в член 9, предлагам настоящият тест на член 12 да стане текст на алинея 1 от член 12 и да бъде добавена алинея 2, със следния тескт:

 

        (2). При постъпване във ВУИ и в СПИ, на директора на приемащото училище се представят, както следва:

        1. медицинско свидетелство по образец /Приложение№ 2/;

        2. лична амбулаторна карта на малолетния или непълнолетния;

        3. здравноосигурителна книжка;

        4. имунизационен паспорт;

        5. медицинска бележка за липса на контакт с болни от остри заразни болести.

 

       В Проекта, в края на текста на чл. 17, ал. 1 в края на изречението точката се заменя със запетая и се добавят думите „въз основа на доклада по чл. 49, ал. 13.“ Лично на мен не ми става ясно какъв е този член 49 и къде би трябвало да търся текста му, за да го прочета, поради което смятам за  целесъобразно добавянето на думите „от настоящият правилник.“

 

        Към предлагания в проекта текст на алинея 2 от член 22, предлагам да се добави изречение второ, както следва:

 

       „Индивидуалната учебна програма се утвърждава от Директора на ВУИ или СПИ.“

 

04 септември 2019 г. 20:03:06 ч.
Georgi Filipov

Становище - Георги Филипов

В проекта за текст на алинея 1 от член 48а се предлага премахване на сега съществуващия текст и заменянето му с „която се осъществява по методика за оценка на потребностите на ученик с девиантно поведение/ в конфликт със закона. Доколкото съм запознат с въпросната методика, същата е изготвена по проект към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и пак, доколкото ми е известно, тя не е приета като официална методика за оценка на потребностите на ученици с девиантно поведение или в конфликт със закона. В тази връзка, цитирането й в новият Правилник е неудачно и неуместно и текста на алинея 1 от чл. 48а би следвало да си остане същия, без промяна.

 

        В предлагания текст на алинея 2 от чл. 48а се описва състава на екипа за психолого – педагогическа оценка и подкрепа, като един от членовете в нея е „детската педагогическа стая по местонахождението на училището.“ В интерес на истината, този текст съществува в абсолютно същия вид и в сега действащия Правилник. На всички е ясно, че самата стая като помещение не може да присъства в екипа, и е явно, че с тези думи се има предвид ИНСПЕКТОРА  „Детска педагогическа стая“ към съответното РУ на МВР по местонахождението на училището, но за яснота на изложението – все пак това е нормативен документ, предлагам думите „детска педагогическа стая по местонахождението на училището“ да се заменят с думите „Инспектор „Детска педагогическа стая““ по местонахождението на училището.

 

04 септември 2019 г. 20:03:25 ч.
Georgi Filipov

Становище - Георги Филипов

В същият предлаган текст, както и в сега действащия Правилник, като участник в екипа е посочен представител на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Тъй като, видно текста на следващия член 49, този екип ще работи постоянно с детето, явно не е уместно представителя на местната комисия да е от комисията, направила предложение за настаняване на детето в училището, а да е от местната комисия по местонахождение на училището, поради което смятам за удачно след „местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ добавянето на думите „по местонахождението на училището“

 

        Съображенията ми да съм против предлаганата промяна на текста на алинея 3 от член 49, са същите, които изложих относно предлаганата промяна в текста на алинея 1 от член 48а – методиката за оценка на потребностите на ученик девиантно поведение/в конфликт със закона.

09 септември 2019 г. 19:21:20 ч.
Aziti

Естествена светлина

Моля да се регламентира колко количество и колко време от деня трябва минимум да влиза естествена светлина в помещенията във възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати.