Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната

С проекта за изменение и допълнение на Наредба № Н-10/18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубовеу и представителните обекти на МО се предлагат следните изменения:

1. Във връзка с настъпили промени в чл. 226г от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р. България, обн. ДВ бр. 42 от 28.05.2019 г., по отношение на български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея са направени допълнения в чл. 1, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 10 и чл. 20. Промяната предоставя равни права на тази група военнослужещи с военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

2. Във връзка с настъпили промени в чл. 226 ж от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р. България, обн. ДВ бр. 42 от 28.05.2019 г., по отношение на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната е създадена нова т. 5 на чл. 30, по отношение на ползването на услугата – социална кухня.

3. Изменена е т. 2 на чл. 20, която ясно определя група лица ползващи безвъзмездния характер на създадените и реализиращи дейност във военните клубове школи, състави и клубове по интереси, като функция на Агенцията по културно-художествената дейност.

4. С оглед ежегодното индексиране на пенсиите, настоящият таван от 370 лв., определен в чл. 31, ал. 1, т. 1 крайно ограничава възможността за достъп и ползване на социалните кухни. С всяка година, поради тази причина отпадат все повече ползватели с ниски доходи. В проекта на наредба е предложено прагът за достъп до услугата  да се обвърже с размера на минималния доход за страната от трудова дейност. Тази промяна не дава отражение върху бюджетната рамка, която е съобразена с конкретен, максимален капацитет на социалните кухни – 1059 /в момента услугата се ползва средно от 800 лица/. При наличието на повече ползватели на услугата, ще се прилага заложения ротационен принцип – на три месеца, т. е. на всяко тримесечие може да се включват нови лица в рамките на определения капацитет.

5. Понастоящем, при ползването на услугата – социална кухня, наличието на Експертно решение на ТЕЛК, няма ограничение за доходите на лицата, т. е. лице с доход от 1000 лв. попада като правоимащ на услугата. В тази връзка е целесъобразно въвеждане в чл. 31, ал. 1, т. 2 на ограничение за получаван доход, с оглед социалния характер на предлаганата услуга и ползването й от хора с по-ниски доходи.

6. В глава V „Информационна дейност“ се заличаван неработещи текстове, които не са ангажимент на Агенцията.

7. Всички останали предложени изменения и допълнения в членове от Наредбата имат частичен характер.  Направена е актуализация и редакция на текстове, с цел по-ясно и ефективно регламентиранене на дейностите във военните клубове, представителните обекти на Министерство на отбраната, социалните кухни към МО и Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, предвид това че Наредба № Н-10/2011 г. не е променяна от 2014 г. Основно измененията са свързани с настъпилите структурни промени в Агенцията, наименования на дирекции и длъжности.

8. Ограничаването на правоимащите да ползват представителните обекти на МО безвъзмездно е съобразно констатациите направени от екип на Световна банка в Доклад от м. май 2018 г.  по дейност 6 „Разработване на предложения за подобряване на модела за управление на обектите с представителни и социални функции в държавната администрация“, разработен по Оперативна програма „Добро управление“ и Европейски социален фонд , че резиденция „Лозенец“ не генерира приходи от правителствени събития, както и препоръки от последващ Одитен доклад от месец март 2019 г.  ОАУ – 2019-01 за извършен вътрешен одит на дейностите по стопанисване и управление на обектите с представителни и социални функции на Звеното за вътрешен одит към ИА „ВКВПД“ , в който е дадена препоръка да се потърсят възможности за определяне на цени за ползване на резиденция „Лозенец” при мероприятия на органи на централната власт извън системата на МО, които поне да покриват оперативните разходи, генерирани за обекта.

9. Добавянето на „представителната и протоколна дейност“ в чл. 1, ал. 2, т. 5 е продиктувано от факта, че в представителните обекти на МО, много често се провеждат протоколни мероприятия на Администрацията на Президента на РБ, правителството и други държавни органи.

 

За изпълнението на проекта на наредба не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за 2019 г.

Предложения проект не води до въздействие върху бюджета на Агенцията.


Дата на откриване: 22.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 21.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 септември 2019 г. 13:10:42 ч.
SPIRDON SPIRDONOV

Да отпаднат новите ограничения

Прилагам становището на СОСЗР, подписано от неговия председател генерал от запаса Златан Стойков: „Запознахме се с проекта за промяна на  Наредба  № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната. Приветстваме предложението от 370 лв. до минималната работна заплата да се вдигне изискването за месечен доход от тези, които имат право да ползват социалните кухни към МО. Определяме това, като важна социална придобивка.

Притеснява ни единствено следния факт: „По сега действащата наредба при  наличието на Експертно решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, няма ограничение за доходите на лицата, т. е. лице с доход от 1000 лв. попада като правоимащ на услугата – социална кухня. В тази връзка се предлага въвеждане на ограничение да не са в съжителство с други лица, способни да се грижат за тях, като последното обстоятелство се удостоверява с декларация по образец. Месечният доход на тези лица следва да е по-нисък от размера на определената минималната работна заплата за страната, увеличен с коефициент 1,2, което се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен институт – относно размера на пенсията или друг официален документ, и съответна декларация”.

Смятаме, че това ограничение би трябвало да отпадне. То ще лиши една част от досегашните правоимащи да продължат да ползват тази социална услуга. От друга страна би могло да се стигне до закриване на социални кухни, поради липса на достатъчно правоимащи. Нашето мнение е, че веднъж придобито право, не бива да се отнема. Все пак става дума за отношение към пенсионирани военнослужещи, ветерани от войната, военноинвалиди и военнопострадали, които не са дали малко за отбраната на страната.

Надяваме се, че ще уважите нашето желание.”

14 септември 2019 г. 13:57:55 ч.
Aziti

Соц.а

Социалната кухня не е ли общинска "отговорност" или бившите военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия имат право на по-специална храна?!

Все още има хора, които помнят какво се случи и кой какво ядеше след Чернобилска авария?

Какво качество храна получават децата и учениците днес, при евентуален доход средно 30 лева стипендия на месец?! Каква е цената на обяда и себестойността?!

15 септември 2019 г. 10:31:01 ч.
Aziti

Капацитет и равни права

От горенаписаното се разбира, че към момента има "свободен" капацитет в специални социални кухни и че според ВАС хора И с пенсия по-висока от 370 лева имат НУЖДА да ползват социални кухни. Колко "обикновенни" пенсионера могат да притендират в ТАЗИ държава и пред кого за ползване на социална кухня при пренсия 370 лева е друг въпрос!? Колко 4-членни семейства с доход до 1480 лева могат да кандидатстват за ползване на социална кухня?!

Моля да се поясни на хората какво означава ротационен принцип – на три месеца, т. е. на всяко тримесечие може да се включват нови И ДА СЕ ИЗКЛЮЧВАТ СТАРИ лица в рамките на определения капацитет.

При наличието на свободен капацитет може останалите бройки след записване (като в детските кухни) да се продават на например на половин цена на бивши военни с по-висок доход от 370 лева или на нормална цени на външни хора (гости на бивши военни).

Моля да се вземе впредвид, че след промяната на тавана на пенсията може да се окаже, че липсва капацитет и ще е нужно да се отварят нови социални кухни, за да се изпълни ОБЕЩАНОТО.

Друг е въпросът кой и защо използва бедността и елементарните нужди на хората за "социални" цели в една капиталистическа държава, но това е друга тематика...

Междудругото даването на информация за истинската себестойност на храната би било поучително за използващите услугата, а за гостите би било от интерес да се запознаят с големината на порциите и видовете използвани продукти. Приготването на гозбите и навиците на хранене при различните нации, определят и се откриват в начина на управлението им.

P.S.

Предвижда ли се отварянето на социални кухни и за бивши служителите в държавната администрация, за бивши медицински работници, за бивши учители, за бивши чистачи, ... и какъв праг на бедност би имало при тях?!