Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и на нейната администрация

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и на нейната администрация се предвижда създаването на дирекция „Нормативна уредба и процесуално представителство“. Основните дейности на дирекцията ще бъдат свързани с подпомагане на председателя и специализираната администрация по правни въпроси, изработването на проекти на нормативни актове, свързани с надзора върху хазарта, както и изготвянето на правни анализи на действащото законодателство, закони и подзаконови нормативни актове. Заедно с това се актуализира числеността на служителите, с което да се подобри ефективността при осъществяване на контролната и лицензионна дейност, а също така и капацитета в областта на правното обслужване на ДКХ. Предложените промени ще доведат до увеличаване на числеността на персонала на Държавната комисия по хазарта, което е съобразено с изискванията на § 16 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.), а средствата за тяхната реализация ще бъдат в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на финансите.

Отговорни:

 Държавна комисия по хазарта

E-mail:

dkh@minfin.bg

 


Дата на откриване: 26.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 25.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари