Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Гастроентерология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на болести на стомашно-чревния тракт. Съвременната гастроентерология се занимава и с изучаването на заболявания и на други органи, които не са част от стомашно-чревния тракт, но са функционално и неразделно свързани с функцията на стомашно-чревния тракт, каквито са заболяванията на жлъчно-чернодробната система.

Гастроентерологичните заболявания (извън неоплазмите на ГИТ) като цяло са социално значими заболявания. Ангажират населението в работоспособна възраст, свързани са с намалено качество на живота, сериозна заболеваемост, усложнения и повишена смъртност. По данни на Националния център по обществено здраве и анализи, гастроентерологичните заболявания заемат четвърто място като причина за смърт у нас за периода от 2000 г до 2014 г.  като  през 2014 г честотата на смъртните случаи се изравнява с тази на заболяванията на белия дроб. Голяма част от заболяванията на храносмилателната система  водят до дисплазия и развитие на карцином.  Профилактиката и лечението им заема важно място в здравните системи на страните от Европа и всички останали страни по света.

С проекта наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания се цели да се създаде правна регламентация  на терапевтичния подход при лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

            Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност  „Гастроентеророгия“, както и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 


Дата на откриване: 27.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 9.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 август 2019 г. 12:50:09 ч.
knovakov

По проекта за наредба

В §5 от проекта е записано, че Наредбата се приема с решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. В същото време, с §4 Националният съвет "възлага" контрол по изпълнение на Наредбата на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и НЗОК? Националният съвет (с ранг на "държавна комисия") няма как да възлага дейности на органи, които не са му подчинени и няма законова делегация за това.