Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи

Предвидените в проекта на ПМС изменения и допълнения в Правилника за издаване на българските лични документи целят намаляване на административната тежест за гражданите чрез: - въвеждане на възможността заявление за издаване на лична карта да може да се подаде по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи без да е необходимо ползването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис; - намаляване на сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулските представителства в чужбина; - въвеждане на възможността получаването на български личен документ да става лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато заявлението за издаване на български личен документ е подадено лично в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, което предлага тази услуга; - осигуряване на възможност за подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в определени случаи и в районни управления към Областната дирекция на МВР по постоянен адрес на заявителя.


Дата на откриване: 27.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 август 2019 г. 21:57:46 ч.
asene

Облекчаване на административната тежест

Уважаеми Дами и Господа,

Добре е, че се предприемат мерки за облекчаване на административната тежест за български граждани при издаване на СУМПС, но би било добре в чл.7 ал.1 относно издаване на ЛК - обикновена поръчка да се предвиди възможността лицата да могат да подават заявление във всяко РУ на МВР от ОДМВР, на чиято територия е постоянния им адрес.

Ако се въведе тази възможност при подмяна на ЛК при изтичане срока на валидност ще бъдат значително облекчени българските граждани, защото ще могат да подават заявление близо до местоработата им или учебно заведение, или ще могат да ползват звена с непрекъснато или удължено работно време, тъй като в някои паспортни служби има обявена обедна почивка. Също така хора ще могат да придружават свои близки до най-близкото РУ на МВР, за подаеане на заявление за ЛК, в случай, че те имат притеснения от попълване на документи и др.

Считам, че даденото от мен предложение е ценно в името на облекчаване на административната тежест за българските граждани.

С уважение: Асен Михалков

31 август 2019 г. 13:00:09 ч.
tish

лични документи

Уважаеми Дами и Господа,

Предвид миграцията на населението в цялата страна, издаването на лични документи да се случва във всички МВР-та без значение постоянен или настоящ адрес. Не може в днешно време да се оправдавате, че нямате подобна техническа възможност и това ще е истинско облекчаване на административната тежест.

20 септември 2019 г. 14:26:13 ч.
Сирма

Неточности в променените разпоредби на Правилника за издаване на българските лични документи

Уважаеми дами и господа,

Разпоредбите на чл.7 ,ал.1, т.6 и на чл.33 разкриват известни неточности:

На първо място, хипотезата на чл.7, ал.1, т.6 е сложно и неясно формулирана- казва се, че заявление за СУМПС може да се подаде в звената „Пътна полиция“ при  ОДМВР по постоянен адрес (хубаво е да се уточни, че става въпрос за постоянен адрес на лицето, което заявява услугата). 

По-нататък, в първото изречение на същата разпоредба се казва, че заявление се подава   в РУ на МВР, определени от главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на директорите на ОДМВР,  а в хипотезата на  второто изречение се казва, че в изрично изброените там случаи, може заявление да се подаде в РУ при ОДМВР по постоянен адрес(постоянен адрес на кого отново). Създава объркване какво се има предвид под РУ, определени от главния секретар на МВР, а после са описани хипотези, при които заявление може да се подаде пак в РУ и каква е разликата между тях.

 До тук проблемите са главно в неясното формулиране на компетентните органи.

По-надолу в чл. 33, ал.2 се казва:

(2) В случаите, изброени в чл. 7, ал. 1, т. 6, изречение второ, заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС на български граждани може да се подаде и в РУ при ОДМВР по постоянен адрес или в РУ на МВР, определени от главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на директорите на ОДМВР.“;

Налице е несъответствие между текста на разпоредбата на чл.7, ал.1, т.6, изр.2 и текста на разпоредбата на чл. 33.,ал.2, където се увеличава броя на органите, компетентни да издадат СУМПС в изрично определените хипотези - при СУМПС, който е пред изтичане, е вече изтекъл или е налице промяна в данните на водача. В хипотезата на чл.7 компетентността принадлежи на  РУ при ОДМВР по постоянен адрес единствено, докато в хипотезата на чл.33, ал.2 се дава компетентност и на РУ на МВР, определени от главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на директорите на ОДМВР.

Последно, в хипотезата на промяна на данните на водача в чл.7 ал.1.,т.6,изр.2, визирайки смяната на фамилно име, е ограничаваща. При лице, което е сменило постоянния си адрес от едно населено място в друго, излиза, че трябва да заяви услуга 2168 в звената „Пътна полиция“ при ОДМВР по постоянен адрес, като за целта трябвало да носи Удостоверение за здравословното състояние на водач на МПС. Би следвало да се даде възможност на гражданите да могат да подадат заявление за издаване на СУМПС във всяко РУ при ОДМВР по постоянния им адрес, след промяна на адресната им регистрация.