Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) се предлагат промени в следните основни насоки:

Изваждане от приложното поле на закона на дейността по:

 •  временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба и
 •  зареждане на собствени и/или наети пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на строители, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и на съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица, използвани за извършване на дейности или предоставяне на услуги съгласно сключен договор във връзка със строежа.

2. Облекчаване на изискванията за регистрация.

3. Прецизиране на текстовете на чл. 24 и 25 от закона, с оглед ясното дефиниране на въведените от закона забрани.

4. Прецизиране и допълване текстовете по отношение на контролната дейност, с оглед яснота и предвидимост при нейното извършване.

5. Предложена е дефиниция на „краен промишлен потребител“, което е от изключителна важност с оглед точното прилагане на изключението при дейността „съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход“, както и са  прецизирани дефинициите по т. 3, 7, 10, 12 и 13 от параграф 1 на Допълнителната разпоредба на ЗАРИДСНПНП.


Дата на откриване: 27.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 26.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 септември 2019 г. 20:41:40 ч.
nstpg2018@abv.bg

Предложение по ЗИД на закон за горивата

 

 

    На сайта на Министерство на икономиката е качен Закон за изменение и допълнение /за обществено обсъждане/ към сега действащия закон за горивата.

     Нашите предложения за изменения са по чл.8 и чл.10.

 

Чл.8

 

(3) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:

1. да има дълготрайни активи или внесен уставен капитал в размер: не по- малък от 1 000 000 лв., или обезпечение в размер, не по-малък от 1 000 000 лв.

 

Нашето предложение е да се промени на:

 

1. Да има дълготрайни активи или внесен уставен капитал в размер:

 1.1. 100 000 лв –за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година до 5 000 000 лв

1.2. 200 000 лв –за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 5 000 000 лв до 10 000 000 лв

1.3. 400 000 лв –за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 10 000 000 лв до 20 000 000 лв

1.4. 1 000 000 ЛВ – за лице с нетни приходи от продажби  за предходната календарна година над 20 000 000 лв

 

 

Чл. 10. (1) Обезпечението по чл. 9, ал. 1 може да бъде учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция. При предоставяне на обезпечение в пари лицето внася обезпечението в български левове по сметка на Министерството на икономиката.

(2) При предоставяне на обезпечение в гаранция банката се задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо писмено поискване от министъра на икономиката сумата, посочена в искането, до размера на гаранцията.

(3) Срокът на действие на обезпечението не може да бъде по-кратък от една година и 6 месеца, смятано от датата на подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1.

 

Нашето предложение е (3) да да се измени по следния начин:

 

   (3)Срокът на действие на обезпечението да бъде 1/една година/ или по кратък от една година,смятано от датата на подаване на заявлението по чл.17,ал.1.

 

 

 

Вносители:  Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

 

 

11 септември 2019 г. 07:14:43 ч.
МоникаТилева

Предложение по чл.8 с цел коректно сегментиране на приходите

В чл.8 ал.1 т. 1, а) б) в) след текста "нетни приходи от продажби" да се добави "от горива". 

Множество фирми съвместяват дейности в няколко сектора, а изискването на чл. 8 по Закона за горивата касае обезпечение само от продажбите на горива.

24 септември 2019 г. 10:24:14 ч.
Rosinka Bachvarova

Сдружение на независимите търговци и превозвачи на горива

           Предлагаме следните изменения на изготвения от Министерството на икономиката проект на ЗИД на ЗАРИДНПНП.

В Проекта на Министерството:

§ 5. Член 8 се изменя така:

 „Чл. 8. (1) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:

1. да има дълготрайни активи, или внесен уставен капитал, или обезпечение в размер, както следва:

1.1. 200 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година до 5 000 000 лв.;

1.2. 500 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 5 000 000 лв. до 20 000 000 лв.;

1.3. 1 000 000 лв. - лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година над 20 000 000 лв.

 

 

Нашето предложение е :

 

1.1. 100 000 лв – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година  до 5 000 000 лв.

1.2. 200 000 лв – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 5 000 000 лв до 10 000 000 лв.

1.3. 400 000 лв – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 10 000 000 лв до 20 000 000 лв

1.4. 1 000 000 лв. – лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година над 20 000 000 лв.

В Проекта на Министерството:

           

 (3) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:

1. да има дълготрайни активи или внесен уставен капитал в размер: не по- малък от 1 000 000 лв., или обезпечение в размер, не по-малък от 1 000 000 лв.

Нашето предложение е :

 

Да има дълготрайни активи или внесен уставен капитал в размер:

 1.1. 100 000 лв – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година  до 5 000 000 лв.

1.2. 200 000 лв – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 5 000 000 лв до 10 000 000 лв.

1.3. 400 000 лв – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 10 000 000 лв до 20 000 000 лв

1.4. 1 000 000 лв – за лице с нетни приходи от продажби  за предходната календарна година над 20 000 000 лв.

 

24 септември 2019 г. 10:25:58 ч.
Rosinka Bachvarova

Сдружение на независимите търговци и превозвачи на горива-продължение на коментар

В Проекта на Министерството:

Чл. 10. (1) Обезпечението по чл. 9, ал. 1 може да бъде учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция. При предоставяне на обезпечение в пари лицето внася обезпечението в български левове по сметка на Министерството на икономиката.

(2) При предоставяне на обезпечение в гаранция банката се задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо писмено поискване от министъра на икономиката сумата, посочена в искането, до размера на гаранцията.

(3) Срокът на действие на обезпечението не може да бъде по-кратък от една година и 6 месеца, смятано от датата на подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1.

Нашето предложение е :

 

 (3)Срокът на действие на обезпечението да бъде 1/една година/ или по кратък от една година, смятано от датата на подаване на заявлението по чл.17,ал.1.

 

 

    Горепосочените предложения са във връзка с главната роля на закона,а именно всички участници да получат възможност да се регистрират, без да бъдат ограничавани от финансови бариери за това.

   Като основна необходимост на горепосочения ЗИД на ЗАРИДНПНП и в Доклада на Министъра на икономиката –Емил Краниколов, Мотивите към Проекта и Формулар за частична предварителна оценка на въздействието, че в със сега действащия закон се:

-въвеждат високи финансови и други изисквания-за минимален уставен капитал и представяне на обезпечение, за минимален капацитет на складовете за съхраненеие на нефтени продукти

-поставяне на съществени административни и инвестиционни бариери пред нови участници на пазара

-налагане на административни процедури, водещи до създаване на монополи и картелни споразумения, нарушаване принципите на пазарната икономика.

   Благодарим на Министър Караниколов за срещите със засегнатите от горепосочения закон организации, за умело играта роля на Медиатор между всички участници на пазара. В тази връзка като член на Правителството изказваме огромната си молба  да представите пред останалите министри и Премиера Бойко Борисов, а защо не и пред Народното събрание за наложителната промяна на сега действащия закон, като промяната не се разглежда като прищевка на „малките“ и „отваряне“ врата за „сивата“ икономика, а като възможност да вървим по един общ път,като партньори,а не като антагонистично настроени един срещу друг конкуренти, защото единствено пазара е най-безпристрастния регулатор за необходимостта или ненужност от даден участник. Само една консолидация би ни отворила пътя към преодоляване на проблеми, които засягат всички участници на пазара и само конструктивен диалог би ни отвел, всеки към преодоляване на негативните последствия от нелоялни участници на пазара.

   В тази връзка представяме горепосочените предложения, предвид на това,че стана ясно, че много от участниците в горепосоченото дружество не могат да покрият сумата, посочена като уставен, капитал, обезпечение или дълготрайни материални активи. Считаме за справедливо да се обособи сумата от 100 000,00 лева/сто хиляди лева/ като минимален праг.

 

25 септември 2019 г. 08:28:20 ч.
Виолета Халачева

Предложения по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране

1. В § 1, т. 2 от проекта на ЗИД, точка 8 да придобие следната редакция:

"8. зареждане на пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация, собственост на или наети от строители, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и на съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица, използвани за извършване на дейности или предоставяне на услуги, съгласно сключен договор във връзка със строежа"

Мотиви: Съгласно редакцията, предложена в проекта на ЗИД, е възможно тълкуване, че изключението е приложимо, само когато зареждането се извършва от самите строители, а не и от трети лица.

2. В § 9 от ЗИД да се предвиди допълване на параграф 1 от допълнителната разпоредба с дефиниция за "Продукти от нефтен произход, които са отчетени по реда на Закона за данъка върху добавената стойност" за целите на чл. 25, ал. 1 в редакцията му, съгласно § 16 от проекта на ЗИД.

Мотиви: ЗДДС не съдържа дефиниция за продукти, отчетени по реда му. Ако предложението за чл. 25, ал.1 от § 16 от ЗИД се приеме, следва заедно с него да се предвиди и приеме дефиниция за "Продкути от нефтен произход, които са отчетени по реда на Закона за данъка върху добавената стойност" за целите на прилагането на закона.

25 септември 2019 г. 11:07:28 ч.
BPGA

Становище на Българска петролна и газова асоциация - част 1

Най-основните ни възражения са свързани със следните точки от Законопроекта:

 1. Изключването на цели сектори от икономиката от приложното поле на Закона, съгласно §1 от проекта се създават възможности за сериозни злоупотреби с енергийни продукти. Предлаганите изключения ще дадат възможност на недобросъвестни лица да оперират, разпространяват и търгуват с горива извън рамките на Закона.  Този аргумент е особено валиден за фирми от строителния бранш, които ще могат да зареждат и трети лица и в този смисъл да осъществяват скрита търговия на нефтопродукти.

 

Въвеждането на взаимозаменяемост, в специалните условия за регистрация (§5 от проекта) между дълготрайни активи, внесен капитал или обезпечение, не може да бъде подкрепено от БПГА. Според нас паричната или банкова гаранция трябва да остане отделна част от изискванията, независима от капитала или активите на дружеството. Това е необходимо с оглед гарантиране на дейността на икономическия оператор, както и за установяване на неговите сериозни намерения и възможности на пазара, особено с оглед факта, че става въпрос за дейности, свързани със стоки с висок фискален риск. В допълнение голяма част от операторите вече са предприели действия за повишаване на уставния си капитал и осигуряване на необходимата банкова гаранция, което неминуемо е съпроводено с направени разходи, обезсмислени от проектните текстове. В случай, че предложенията за промяна бъдат приети е напълно възможно да се потърси и отговорността на държавата за нанесени щети и вреди. Не на последно място обезпечението има за цел прекратяване не практиката за избягване на задълженията за съхраняване на запаси - суровини и горива, съгласно Закона за запасите от нефт и продукти от нефтен произход, които застрашават националната и европейска сигурност в случай на кризисна ситуация.

 

 1. Предлаганото намаляване на собствените бутилки за съхранение на ВНГ на 1000 бр. също следва да бъде отхвърлено (§8, промени в чл.8, ал.6,т.2). Записаните бройки практически обезсмислят подобно изискване и премахват пазарната логика от въвеждането му. Както БПГА многократно е заявявала,  икономически оператор с по-малко от 10 000 бутилки не може да оперира на пазара, тъй като не може да покрие разходите по дейността си.

В допълнение разрешаването за пълнене на бутилки от т.нар. газоснабдителни станции, описано в т.3 от цитирания по горе чл.8, във връзка с промените в т.10 от Допълнителната разпоредба (ДБ),  е в разрез със Закона за акцизите и данъчните складове, според който бутилирането на ВНГ се извършва единствено в данъчните складове, тъй като това е акцизен енергиен продукт с нулева данъчна ставка. В допълнение отново липсва всякаква пазарна логика, тъй като е практически невъзможно газопълначна станция за туристически бутилки, оперираща с платен акциз, да предложи по-ниска цена на продукта от данъчен склад, предлагащ безакцизен продукт.

Установяването на предлагания нов ред практически ще улесни и контрабандата на ВНГ, тъй като в реалността известна част от фирмите за дистрибуция изписват сериозни фиктивни количества пропан-бутан с нулева ставка, които след това се пласират като автомобилно гориво, но без платени данъчни задължения.

Комбинирани всички промени относно дейностите, свързани с пропан-бутан ще имат за ефект легализиране на сивия сектор и ще застрашат сигурността на гражданите поради занижаване на контрола върху пълненето на бутилки. Бих искал да припомня, че в данъчните складове се извършват серия от контроли и тестове на съоръженията и съдържанието им, които имат за цел предоставянето на безопасен краен продукт.

 

25 септември 2019 г. 11:08:33 ч.
BPGA

Становище на Българска петролна и газова асоциация - част 2

3. Един от най-съществените проблеми на Законопроекта е предвижданата промяна в чл.25 от ЗАРИСДНПН (§16 от предлаганите промени). Той практически разрешава зареждането на пътни превозни средства, механизация или извънпътна техника от мобилни бензиностанции, когато горивата са отчетени по смисъла на ЗАДС. Това е абсолютно неприемливо за БПГА поради няколко причини. На първо място в продължение на години сдружението е изразявало твърдото си становище, че мобилните бензиностанции са основен елемент от веригата на продажбата на контрабандни горива, мястото, където се извършва практическата продажба на нелегален продукт.  Законопроектът фактически  узаконява тази дейност. В допълнение отчитането на горива съгласно ЗДДС се извършва по два начина. На първо място това се случва чрез Електронни системи с фискална памет (ЕСФП), с които са  снабдени бензиностанциите-търговски обекти, както и такива, извършващи зареждания на собствени превозни средства. На второ място отчитане се извършва и чрез подаване на електронни съобщения с електронен подпис през портала на Националната агенция за приходите в 24 часов срок от извършване на операциите по доставка и получаване на горива за индустриални крайни потребители (отопление на хотели, земеделска дейност, парникови инсталации и др.). Проектните промени в ЗАРИДСНПН ще позволят снабдяване и търговия с енергийни продукти за транспорта да се извърша именно чрез този втори метод, предвиден за съвсем други цели като това на практика обезсмисля наличието на ЕСФП на обектите за търговия на дребно, както и издаването на касови бонове за извършената продажба.

Съвсем отделен е и въпросът за нелоялната конкуренция, която подобни мобилни бензиностанции осъществяват на пазара, особено с оглед на факта, че в почти всички случаи предлаганите продукти са без заплатени данъци.

 

 

4. Легализирането на мобилните обекти се затвърждава и от промяната в §19, а именно т.7 от ДР. В нея е предвидено вътрешните обекти да бъдат модулни или преместваеми. В допълнение Законопроектът предвижда, че от тези обекти може да се извършва снабдяване с горива на трети лица, което улеснява неимоверно скритата им продажба. Така и този текст ще се превърне в способ за узаконяване на обекти, които извършват незаконни операции с енергийни продукти. Още повече, че поради своята мобилност контролът върху тях ще бъде изключително затруднен и практически невъзможен.

 

 

В заключение, Българска петролна и газова асоциация категорично се противопоставя на предлаганите проектни промени чрез проектния ЗИД на ЗАРИДСНПН, тъй като те ще доведат до обезсмисляне на съществуващия текст, ще застрашат безопасността на съоръженията под налягане, националната сигурност и практически ще легализират контрабандата с горива.

 

 

25 септември 2019 г. 11:35:42 ч.
Rosinka Bachvarova

Сдружение на независимите търговци и превозвачи на горива

Добавяме и още едно предложение:

В § 5 на ПИДЗАРИДНПНП, касаещи чл. 8, ал. 3, т.4, б.г) от закона да се направят следните изменения:

„г) за които Държавата /Министерство на икономиката/ самостоятелно и за своя сметка, осигури интернет достъп на митническите органи и органите по приходите на Националната агенция за приходите до системите за отчетност по буква „в““.

Обектите по чл.8, ал.3, т.5 от ЗАРИДНПНП са различни от данъчните и митнически складове по Закона за акцизите и данъчните складове. В тях, за разлика от данъчните складове, постъпват горива с платени налози – акциз и ДДС, поради което въвеждането на всякакви допълнителни изисквания към тези складове, би било допълнителна тежест за всички малки складодържатели. 

 

След всички предложения за изменение на Закона за изменение и допълнение на закона за административното регулиране на дейностите свързани с нефт и продукти от нефтен произход, направени от Сдружението на независимите търговци и превозвачи на горива, ние предлагаме, Министърът на икономиката да прецени, дали текстовете на настоящия Закон за изменение и допълнение сътоветстват /не нарушават/ на изискванията на Директива 98/34 ЕО и Директива 2015/1535 ЕО на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно нотификация на техническите регламенти на държавите членки, в частност на ЗАРИДНПНП.

Нека се прецени, дали по същество целият „Закон за горивата“ не нарушава основния принцип на Европа, застъпен в Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, а именно „мисли първо за малките“, защото според нас, законът увеличава административната тежест и влошава бизнес средата конкретно за малките и средни предприятия в национален план.  

 

 

25 септември 2019 г. 14:41:26 ч.
Rosinka Bachvarova

Сдружение на независимите търговци и превозвачи на горива

Както от Доклада на министъра на икономиката, с който се внася проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн. ДВ бр. 62 от 27.07.2018 г. в сила от 28.01.2019 г.), така и от Мотивите на министър – председателя става ясно, че проектът на ЗИД е изготвен в „резултат от проведени срещи и консултации с представители на браншовите организации, чиито членове осъществяват дейности, регулирани със ЗАРИДСНПНП“ в отговор на съответно предложение на Комисията за защита на конкуренцията. Със свое Решение № 313 от 07.03.2019 г. Комисията приема извършения секторен анализ на конкурентната среда и в заключение предлага да бъде сформирана работна група, с представители от държавни органи, компетентни относно прилагането на нормативната уредба в сектора, с цел – приемане на необходимите специфични нормативни и организационни мерки за преодоляване на конкурентните проблеми (констатирани от КЗК в рамките на проучването и идентифицирани от повече от половината от участниците в него).

В тази връзка и в рамките на установения срок за обществено обсъждане заявяваме нашето становище, а именно: наред с предложените в представения за обществено обсъждане ЗИД текстове относно изваждане от приложното поле на закона на определени категории лица, облекчаването на изискванията за регистрация, прецизирането и допълването на конкретни легални дефиниции и текстове, в т. ч. и по отношение на контролната дейност следва да се формулират и предложат и законови текстове, съобразяващи двете най-значими и основни препоръки на КЗК за подобряване на конкурентната среда в сектора, а именно:

1. Във връзка с установените конкурентни проблеми на пазара на внос/ВОП на горива в страната по отношение на използването на данъчни складове и складове за съхранение на задължителни запаси да се създаде електронна платформа, от която в реално време вносителите на автомобилни горива да имат достъп до информация относно наличието на свободни вместимости в складовете по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и складовете за задължителни запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН). Поддържането и контрола на тази платформа, предвид законовите им правомощия по ЗАДС и ЗЗНН би трябвало да се възложи на Агенция Митници и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, като по този начин както за вносителите на горива, така и за държавните контролни органи ще има ясна представа за реално свободните капацитети на складовете във всеки един момент, респ. контролните държавни органи ще бъдат в състояние да предприемат мерки, в случай на недостиг на вместимости.

2. В извършеното проучване КЗК установява, че до този момент на територията на страната не са били създадени държавни данъчни складове за целите на ЗАДС (въпреки, че Комисията вече нееднократно е предлагала същата мярка в извършени до настоящия момент секторни анализи на конкурентната среда с Решение № 1059/27.07.2011 г. и Решение № 143/25.02.2016 г.). И в анализа, послужил за мотив за изработване на настоящия законопроект, КЗК отново препоръчва предприемането на спешни мерки за изграждането на държавни данъчни складове (особено до гранични пунктове), които следва да се управляват от държавни предприятия, да се използват от доставчиците на горива при недискриминационни условия и цени и при спазване на принципа на конкурентната неутралност. По този начин държавата би навлязла на пазара като доставчик на съответната услуга, от което би могло да се очаква повишаване на конкурентния натиск на нивото на търговия на едро и на дребно с горива, както и на ниво предлагане на услуги от складодържатели.

 

25 септември 2019 г. 14:42:23 ч.
Rosinka Bachvarova

Сдружение на независимите търговци и превозвачи на горива-продължение на коментар

В този смисъл конкретното ни предложение е да се направят съответните изменения и допълнения в чл. 115м, ал. 1 във вр. с чл. 115с, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 115 т, чл. 115у, респ. чл. 103 г от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВПППРБ), а в консултативния съвет по чл. 5, ал. 2 от закона - да се включи и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, във връзка с функциите й на „компетентен орган“ по смисъла на Регламент  (ЕС) 2107/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансова прозрачност на пристанищата (ОВ, L 57 от 3 март 2017 .) Спешното и навременно изграждане на държавни данъчни складове – публична държавна собственост – в близост до граничните пунктове на ВОП (пристанищата за обществен транспорт), които да се ползват от доставчиците на горива при еднакви условия и на цени, които не надхвърлят необходимите за поддръжката на такива складове разходи ще бъде гарантирано и посредством предложената за обществено обсъждане разпоредба на § 57 от ПЗР на проекта на ЗИД на ЗМПВВПППРБ (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=4387). Изработването на законопроекта е предвидено като мярка № 70 в Плана за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 18 на Министерския съвет от 17 януари 2019 г. и предстои внасянето му в Народното събрание.

Липсата на свободни вместимости в данъчни складове възпрепятства вноса и ВОП. Без такива складове е невъзможна всяка сделка по внос и ВОП. Вменяването в законово задължение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ да изгради държавни данъчни складове (публична държавна собственост) следва да бъде обвързано, в т. ч. и като срокове и с изграждането на електронната платформа по т. 1, информацията от която единствено може да предотврати злоупотреба с господстващо положение, доколкото в крайна сметка невъзможността/възможността да се използва даден данъчен склад зависи от липсата или наличието на складов капацитет, гарантиращи приемането към датата на доставка, обстоятелства, които държавните контролни органи би трябвало да могат да контролират. Известно е, че понастоящем има дефицит на свободни съдови вместимости за съхраняване на дизелово гориво по ЗЗНН (постоянно нарастващо потребление, което води до нарастване на внос и ВОП, а оттам на нивата на запасите по ЗЗНН и високи изисквания към складовете, в които ще се съхраняват запаси), както и че не са редки случаите на откази на предоставянето на складови обеми за целите на ЗЗНН на външни лица, поради липса на достатъчно свободни вместимости. Затова смятаме, че е задължително създаването на законово задължение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ да изгради съответните складове с конкретно посочен в закона срок, което единствено може да гарантира преодоляването на създадените вече високи структурни бариери за навлизане на този пазар пред вносителите и производителите на горива, а именно: сложна административна процедура; значителни първоначални инвестиции, свързани с изграждането на собствен данъчен склад, което дава конкурентно предимство на утвърдените участници на пазара пред навлизащите; невъзможност за реализиране на икономия от мащаба поради сравнително малкия размер на местния пазар от гледна точка на обемите; дългосрочна възвращаемост; нужда от ликвидност при осъществяване на дейността; технологично ноу-хау, закупуване на софтуер, измервателни и нивомерни системи, банкови гаранции, технически изисквания във връзка с обекти от най-висок рисков клас, екологични изисквания, взривозащитност на съоръженията; охрана; изграждане на трасета за вход, авто и жп връзки (вж. § 59 и § 51 от ПЗР на ЗИД на ЗМПВВППРБ); изграждане на съоръжения за измерване и прецизиране на доставките; осигуряване на пожаро-аварийна безопасност, достъп до финансиране: големите вносители получават по-

25 септември 2019 г. 14:44:03 ч.
Rosinka Bachvarova

Сдружение на независимите търговци и превозвачи на горива-продължение на коментар

добра цена за закупуване външния пазар от малките, а банките им предоставят голям финансов ресурс за целта; силна конкуренция от страна на дружества, работещи под бранда на международни фирмени марки, разполагащи със значителен финансов ресурс и заемащи в настоящия момент значителна част от пазара на горива. Съществуващата в настоящия момент на този пазар  вертикална интеграция е предпоставка за конкурентно предимство поради факта, че интегрираните дружества постигат по-ниска цена на придобиване вследствие на внос и/или производство на даден продукт в сравнение с дружествата, които купуват от тях, за да препродадат на трето лице. Не са без значение и големината на складовете и вместимостта на резервоарите, наличност на необходимия капацитет за разтоварване и натоварване, възможност за доставяне по направление шосеен и железопътен транспорт, оборудване на склада, позволяващо прием на доставки на различни видове горива, въведена система за безопасност в склада, издадени банкови гаранции и застраховки, които да гарантират обезпечението на горивото в случай на погиване (вж. чл. 115л, ал. 4 и ал. 5 от ЗМППВВППРБ), цени на услугите, които не надхвърлят необходимите за поддръжката на такива складове разходи (единствено държавните предприятия – публични търговци по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон не формират печалба). Толкова по-наложително е, тъй като последните промени в ЗАДС (чл. 47, ал. 4 ЗАДС, в сила от 28.01.2019 г.) за минимален капацитет на данъчните складове и на отделните резервоари в техния обхват ще доведат до отнемане на лицензи на данъчни складове за съхранение на нефтопродукти, което неминуемо ще доведе и до намаляване на съдовете за съхранение на запаси по ЗЗНН. Не бива да се пренебрегва и фактът, че лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт са задължени да предоставят обезпечения под формата на депозит в пари или банкова гаранция за непогасени публични задължения за глоби и данъци. На практика законът налага да се обезпечи бъдещо вземане на държавата, за което не е ясно дали, кога и в какъв размер ще възникне. Още повече, че се създава задължение за повторно обезпечаване на евентуални, все още не настъпили бъдещи задължения към фиска , за които вече в чл. 176в и сл. от ЗДДС е предвидено изискване за предоставяне на обезпечение. Изискването за обезпечение има характер на предварително наложена санкция за невъзникнал фактически състав.

 

25 септември 2019 г. 14:44:27 ч.
Rosinka Bachvarova

Сдружение на независимите търговци и превозвачи на горива-продължение на коментар

Ако не се възприеме направеното от нас предложение съществуващите високи правно-административни бариери за навлизане на разгледаните пазари ще могат да бъдат преодолени само от част от участниците, а именно – достигналите голям пазарен дял и вертикално интегрираните. Наличието на един голям производител и съществуващите ограничения при вноса по море, както и неефективният достъп до жп транспорт намаляват възможностите за избор на доставчик. Налице са малко на брой големи разпространители на българския пазар, между които няма реална конкуренция (определят и налагат еднакво високи продажни цени на горивата). Може би не е случайно, че в § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на закона е дадена дефиниция на понятието „представителна браншова организация“, като е предвидено, че това е сдружение, в което членуват осъществяващите не по-малко от 35 на сто от търговията с нефт и продукти от нефтен произход общо на едро и дребно в страната (тази дефиниция е във връзка с предвиденото в чл. 5, ал. 2 от закона участие на „представителни браншови организации“ в консултативния съвет към министъра на икономиката - противоконституционен (свободата на сдружаване – чл. 44 от Конституцията) текст, който създава монопол на браншови организации на „едрия капитал“, като на практика се въвежда необосновано висока норма на представителност и се ограничава свободата на сдружаване „като се поставят пазарни фактори в основата на създаването и дейността на една нестопанска организация“. В случай, че не се възприеме направеното от нас предложение за по-малките предприятия и за новонавлизащите такива съвкупният ефект от приложимите нормативни режими ще доведат до извеждането от пазарите на част от участниците, достъпът до пазара ще се ограничи и секторът ще се превърне в непривлекателен за нови потенциални участници, а е известно, че именно намаляването на броя на стопанските субекти на даден съответен пазар неизменно води до намаляване на конкуренцията и понижаване на стимулите за участниците да предлагат по-качествени продукти и услуги на по-добри цени.

Допълването на приложимата нормативна уредба в предложената от нас посока, обратно – би облекчила бизнеса и намалила финансовата тежест, би стимулирала предприятията в бранша и довела до повишаване на нивото на инвестиции за подобряване на услугите, иновациите и развитието на нови технологии, респ. до по-ефективна конкуренция между участниците на пазарите, за сметка на големия финансов ресурс, заложен в момента като изисквания за навлизане на пазара и извършване на съответната дейност.

 

 

25 септември 2019 г. 16:24:52 ч.
blue energy gaz

становище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 септември 2019 г. 16:25:58 ч.
blue energy gaz

Предложение от Блу Енерджи Газ ООД част 1

До Министъра на Икономиката

                                                                                                              Емил Караниколов

 

Писмено становище

Относно:  ПРОЕКТ на ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД

 от Блу Енерджи Газ ООД, с управители Мария Маринова и Диана Димова, адрес с.Плачи дол, ул. Втора №1, BG 203688397.

 

Уважаеми г-н Караниколов,

Така вече приетия ЗАРИДСНПНП и влязъл в сила от 28.01.2019г. наложи на доста оператори от нашия бранш с основна дейност пълнене в ДС, дистрибуция и доставка на газови бутилки на физически и юридически лица да започнат да правят огромни инвестиции за достигане на изискванията поставени от закона. И по конкретно чл.2 , ал.1  т.6 и чл.8, ал.3, т.2.  Закупуване на допълнителен брой бутилки до достигане на необходимия минимален праг от 10 000 бутилки и увеличение на минималните вместимости за съхранение на LPG  от 50 кубика. Също така дружеството започна да предоговаря нови банкови кредити, банкови гаранции и необходимите по закона увеличение на капитал и предоставяне на обезпечение към Министерство на Икономиката. Всичко това води до огромни разходи за управляваното от нас дружество желаещо да се регистрира по този закон, но в същото време ни кара да се замислим сериозно дали това е нужно с така внесения проект за изменение и допълнение на ЗАРИДСНПНП. И кой в последствие ще поеме натрупаните загуби от извънредните разходи за лихви и такси по банкови заеми, и неправилно инвестирани средства по едни закон,  който все още не се прилага, а започва неговото изменение.

 

25 септември 2019 г. 16:27:21 ч.
blue energy gaz

Предложение от Блу Енерджи Газ ООД част 2

Ние сме против промяна на Чл. 2. (1) точки 5 и  6 от така вече приетия ЗАРИДСНПНП и влязъл в сила от 28.01.2019г

По точка 6   Предложеното изменение за намаление на броя бутилки ще доведе до занижаване на мерките за безопасно пълнене, проверка и поддръжка на бутилковия парк на всяко едно дружество. Всяки един оператор регистриран по реда на ЗАДС на пазара с газ пропан-бутан в бутилки е на ясно колко усилия са необходими на едно дружество, всяка една газова бутилка да бъде подържана в изправно и безопасно работно състояние.  Така исканото намаление от  10 000 броя на 1 000 бр. ще доведе до занижаване на тези критерии и предпоставки за злополуки.

По точка  5  -Ние сме против промяната на Чл. 2. (1) т.5 на вече приетият закон ,тъй като с предложените промени на практика се разрешава пълненето на газови бутилки над 5 dm3  в пунктове за пълнене на газови бутилки по БЕНЗИНО и АВТО ГАЗОСТАНЦИИ.Това противоречи на други два действащи закона според които на пунктовете в газоснабдителни станции е разрешено пълнене на газови бутилки единствено до 5 dm3.

Цитираме наредба: на ДАМТН  Чл. 66. Раздел V  Газоснабдителни станции   Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове:  https://www.rail-infra.bg/upload/620/naredba_za_ustrojstvoto_bezopasnata_eksploataciq_i_tehniceskiq_nadzor_na_gazovite_syoryjeniq_i_in.pdf

(1) В района на промишлени обекти или самостоятелно могат да се изграждат пунктове за пълнене с газ на бутилки с обем до 5 dm3.

Противоречи и на закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/.

Цитираме закона:  ЗАДС чл. 95 ал. 1 и ал.2:

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135512728

 

Добрите търговски практики от ЕС и съседни нам държави доказват, че  пълненето на бутилки с ВВГ  се извършва само и единствено в данъчни складове и заводи при завишени мерки за сигурност /категория 1 за пожароопасност/. Изпитване, проверка и отстраняване на дефекти по съдовете под налягане и стройна система на контрол на качеството , които при пълнене на бензино и авто газостанции липсват. Това категорично застрашава човешки животи и води до необратими последици.

 • предизвикани от препълване на съдовете под налягане:
 • неизправни съдове под налягане, непроверени на място от оператора:
 • немърливо боравене със съдове под налягане от страна на потребителите.

http://www.tvdobrich.com/2018/11/20/vzriv-ot-gazova-butilka-rani-vzrasten-mzh-i-izbi-terasata-na-apartament/

За съжаление над 90% от инцидентите са след случаи на нерегламинтирано пълнене на ВВГ на бензино и авто газостанции

С цел прецизиране на ЗАРИДСНПНП нашето становище и предложение е основно по чл.2, ал.1, т.5 и т.6.

 

25 септември 2019 г. 16:29:57 ч.
blue energy gaz

Предложение от Блу Енерджи Газ ООД част 3

При наложителна промяна на точки от закона нашето предложение е:

По Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 2. (1) По смисъла на този закон икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са:

Чл. 2. (1) т.5 се изменя,като се създават подточка А и подточка Б

5 .  Пълнене на бутилки извън данъчни складове:

А.  Пълнене на бутилки до  5 dm3.

Б.  Пълнене на бутилки над  5 dm3.

По Раздел II  Специални условия за регистрация.

Член 8, (6) се изменя така:

(6) За извършване на дейности по чл. 2, ал. 1, т. 6 всяко лице следва да отговаря на следните специални условия:

1. да има дълготрайни активи или внесен уставен капитал в размер, не по-малък от 20 000 лв., или обезпечение в размер, не по-малък от 20 000 лв.;

2.се изменя,като се създават подточка А и подточка Б

2. да разполага със собствени бутилки за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG)както следва;

А – 1 000 бутилки минимум при месечна продажба до 10 тона газ в бутилки(LPG)

Б – 5 000 бутилки минимум при месечна продажба над 10 тона газ в бутилки (LPG)

3. В случай че лицето извършва дейност по дистрибуция на бутилиран втечнен нефтен газ (LPG), то следва да представи договор за пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) с лице, регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 подточка А или Б ,или с лице, получило лиценз за управление на данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, в който се извършва пълненето.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА § 1. По смисъла на този закон:

Точка 10 се изменя така:

 „10. "Пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG)" е пълнене на транспортируеми съдове за съхранение (бутилки) с втечнен нефтен газ (LPG), собственост на физически или юридически лица, в газоснабдителни (пълначни) станции и пунктове за пълнене на бутилки,според разрешителното което притежават по друг действащ закон – съответно разрешително за пълнене на бутилки до 5 куб.дециметра и разрешително за пълнене на бутилки над 5 куб.дециметра.

чл. 2, ал. 1, т. 6 дистрибуция на бутилки

11. "Дистрибуция на бутилирани втечнени нефтени газове" е дейност по пренос, доставка и продажба на бутилки с втечнен нефтен газ (LPG) до други търговци и крайни клиенти .

Глава трета ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ

 Член 25 се изменя така:

 „Чл. 25.

(2) Забранява се извършването на дейности по пълнене на съдове под налягане с втечнен нефтен газ (LPG) извън данъчни складове по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, както и извън регистрираните по този закон пунктове за пълнене на бутилки.

Към„Чл. 25.се  създават  допълнителни алинеи  (3)и (4)

 (3) Забранява се извършването на дейности по пълнене на съдове под налягане с втечнен нефтен газ (LPG) над 5 куб.дециметра,на лице регистрирано по точка 5,когато лицето притежава разрешително по друг действащ закон за пълнене на бутилки единствено до 5 куб.дециметра.

(4) ) Забранява се извършването на дейности по дистрибуция на бутилирани втечнени нефтени газове над 5 куб.дециметра,когато лицето е сключило договор с лице регистрирано  да извършва пълнене на бутилки единствено до 5 куб.дециметра.

 

25 септември 2019 г. 16:30:44 ч.
blue energy gaz

Предложение от Блу Енерджи Газ ООД част 4

-Наложително към„Чл. 25.се  създават  допълнителни алинеи (3)и (4),тъй като в по горе цитираните нормативни актове: „пунктовете за пълнене на бутилки притежават разрешително единствено за пълнене на бутилки до 5 dm3”, а над 5 dm3 трябва да притежава лиценз издаден по реда на ЗАДС .

-Наложително  По Раздел II  Специални условия за регистрация.

Член 8, (6) се  създават  допълнителни подточка А и подточка Б с цел всеки един оператор на пазара да разполага с достатъчно на брой газови бутилки поддържани в изправно и безопасно работно състояние с цел предотвратяването на предпоставки за злополуки., както и предотвратяване на избягване плащането на акциз.

 

При последваща регистрация по наредбата към закона би следвало, с цел да бъде ясно за клиентите  и проверяващите лицата регистрирани по т.5 и т.6, да има по два вида регистрация. За точка 5 – до 5 куб.дециметра и над 5 куб.дециметра. За точка 6- дистрибуция на бутилки до 5 куб.дециметра и дистрибуция на бутилки над 5 куб.дециметра.

В заключение:  Предлаганите  проектни промени чрез проектния ЗИД на ЗАРИДСНПН  ще застрашат безопасността на съоръженията под налягане, националната сигурност и практически ще легализират контрабандата с горива.

Управител:

 

26 септември 2019 г. 00:04:10 ч.
k_zaharieva

Предложения за изменения в ЗИД на ЗАРИДСНПНП, коментари и въпроси

     Уважаеми дами и господа,

   Във връзка с течащото обществено обсъждане на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), отправяме следните запитвания и предложения:

 1. В § 1 от ЗИД на ЗАРИДСНПНП, с който се правят следните изменения и допълнения в чл. 2, е записано следното:
 • 2. В ал. 2 се създават т. 7 и т. 8:

„т. 8. зареждане на собствени и/или наети пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на строители, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и на съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица, използвани за извършване на дейности или предоставяне на услуги, съгласно сключен договор във връзка със строежа.“

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на закона с оглед масово разпространения начин на работа и нуждите, свързани с него, на строителите, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и с оглед защита на техния интерес, предлагам следното:

Да се добави като точка 9 на чл.2 ал.2, следният текст:

„транспортиране и/или временно съхранение на нефт и/или продукти от нефт, от собствени и/или наети пътни превозни средства, извънпътна техника, механизация и/или други съдове за транспортиране и/или съхранение на нефт и/или продукти от нефт, на строители, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и на съответните пътни превозни средства, извънпътна техника, механизация и/или други съдове за транспортиране и/или съхранение на нефт и/или продукти от нефт на трети лица, използвани за извършване на дейности или предоставяне на услуги, съгласно сключен договор във връзка със строежа.“;

26 септември 2019 г. 00:06:03 ч.
k_zaharieva

Предложения за изменения в ЗИД на ЗАРИДСНПНП, коментари и въпроси - 1

     Уважаеми дами и господа,

   Във връзка с течащото обществено обсъждане на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), отправям следните запитвания и предложения:

 1. В чл. 7, ал. 1, т. 2 от сега действащия  ЗАРИДСНПНП, е записано следното:

     „не е в производство по несъстоятелност или ликвидация“;

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на законовата разпоредба, предлагаме следното:

Чл. 7, ал. (1), т. 2, да се измени така:

има влязло в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация“.

Предложението е продиктувано от спецификата на производството по несъстоятелност, а именно че подаването на сезираща молба до съда по несъстоятелността от кредитора на длъжника или от самия длъжник, която слага началото на производтвото по несъстоятелността, не означава че ще завърши в неговата първа фаза с обявително решение за откриване на производство по несъстоятелност.

 

 1. В § 5 ЗИД на ЗАРИДСНПНП, с който се изменя чл. 8, е записано следното:
 • I. Чл. 8, ал. (2), т. 1:

„да има дълготрайни активи, или внесен уставен капитал в размер, не по- малък от 20 000 лв. за всеки обект, или обезпечение в размер, не по- малък от 20 000 лв. за всеки обект;“

 

ВЪПРОСИ: Във връзка с предходния абзац, молия да се подложат на обсъждане следните въпроси и да се даде отговор?

 

 • В случай, че става дума за „вътрешен обект“или „преместваем(модулен)”, по смисъла на този закон, означава ли това, че капиталът, който е необходимо да е наличен като уставен, трябва да представлява сумата, която се получава от умножаването на броя на вътрешните/преместваемите обекти по 20 000 лева?
 • Ако отговорът на предходния въпрос е положителен, то означава ли, че за всеки отделен  обект трябва да бъдат заприходени  материално активи по 20 000 лева на всеки обект или  е достатъчно материалните активи да са отразени в инвентарната книга на дружеството без значение, на кой обект от дружеството са зачислени?
 • Да се добави в закона дефиниция за „дълготрайни активи“- кои точно дълготрайни активи включва, материални, нематериални и т.н?

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на законовата разпоредба, предлагам следното:

Чл. 8, ал. (2), т. 1, да се измени така:

„да има дълготрайни материални активи, или внесен уставен капитал в размер, не по- малък от 20 000 лв. за всеки обект, или обезпечение в размер, не по- малък от 20 000 лв. за всеки обект, като определящо за размера на капитала е броя на обектите, от които ще се извършва дейността;“

 • II. В § 5 от ЗИД на ЗАРИДСНПНП, с който се правят  изменения и допълнения в Чл. 8, ал. (2),  нова т. 4, буква а):

„вътрешен обект, намиращ се в рамките на концесионна територия по смисъла на Закона за концесиите“;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на закона с оглед масово разпространения начин на работа и нуждите, свързани с него, на строителите, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и с оглед защита на техния интерес, предлага следното:

Чл. 8, ал. (2), т. 4, буква а), да се измени така:

„вътрешен обект, обслужващ строеж първа, втора и трета категория или намиращ се в рамките на концесионна територия по смисъла на Закона за концесиите“;

26 септември 2019 г. 00:13:02 ч.
k_zaharieva

Предложения за изменения в ЗИД на ЗАРИДСНПНП, коментари и въпроси - 2

     Уважаеми дами и господа,

   Във връзка с течащото обществено обсъждане на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), отправям следните запитвания и предложения:

 1. В  § 11 ЗИД на ЗАРИДСНПНП, с който се изменя чл. 17, ал. 2, т. 7е записано следното:

„7. заверени копия от документи за собственост/ползване и ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност относно обектите на превозвачи, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или притежават лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността“.

ВЪПРОСИ:Във връзка с предходния абзац, моля за отговор на следния уточняващ въпрос:

 • От самата разпоредба не става ясно ситуационна скица за кои „обекти“, „съоръжения“ и „дейност“ има предвид законодателят и дали касае само превозвачите и дейността им по чл. 2 ал. 1 т. 4 от Закона. Молим за уточнение в тази насока.
 1. В чл. 23, ал. 2 от сега действащия  ЗАРИДСНПНП, е записано следното:

„(2) В срок до 14 дни от настъпване на обстоятелствата по ал. 1 длъжностни лица от специализираното звено по чл. 4, ал. 2 изготвят доклад и предлагат на органа по ал. 1 да издаде заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  Да се предотврати хипотеза, при която рагистрирано лице може да изпадне само във временна неизпълняемост на някое от общите или специалните условия, то да се  определи период на толеранс за изправяне на временното неизпълнение, поради което предлагам:

Чл. 23, ал. (2), да се измени така:

„(2) В срок до 14 дни от настъпване на обстоятелствата по ал. 1 длъжностни лица от специализираното звено по чл. 4, ал. 2, са длъжни да уведомят писмено регистрираното лице и да му предоставят подходящ срок да отстрани неизправността по смисъла на чл. 23, ал. 1, т. 2. След изтичане на срока по предходното изречение и в случай, че неизправността не бъде отстранена, то длъжностното лице изготвя доклад и предлагат на органа по ал. 1 да издаде заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра.“;

Да се добави ал. (6) към чл. 23 със следното съдържание:

(6) Дерегистрираното лице не губи правото си да подаде отново документи за регистрация по този закон, в случай, че отговаря на общите и специалните условия.

 

 1. В § 15 ЗИД на ЗАРИДСНПНП, с който се изменя чл. 24, е записано следното:

„(3) т. 2. се намира в концесионна територия по смисъла на Закона за концесиите или обслужва строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на собственика на вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка с концесията или строежа.“

 

Предложение: За прецизиране на закона с оглед масово разпространения начин на работа и нуждите, свързани с него, на строителите, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и с оглед защита на техния интерес, предлагам следното:

Чл. 24, ал. (3), т. 2 да се измени така:

„(3) т. 2. се намира в концесионна територия по смисъла на Закона за концесиите или обслужва строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на собственика/ползвателя на вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка с концесията или строежа.“

26 септември 2019 г. 00:18:18 ч.
k_zaharieva

Предложения за изменения в ЗИД на ЗАРИДСНПНП, коментари и въпроси - 3

     Уважаеми дами и господа,

   Във връзка с течащото обществено обсъждане на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), отправям следните запитвания и предложения:

 

 1. В § 16 ЗИД на ЗАРИДСНПНП, с който се изменя чл. 25, е записано следното:
 • Чл. 25. (1) Забранява се зареждането на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация от мобилни бензиностанции, други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни съоръжения, с продукти от нефтен произход, които не са отчетени по реда на Закона за данъка върху добавената стойност.“

 

ВЪПРОСИ:Във връзка с предходния абзац, моля за отговор на следните уточняващи въпроси:

 • Да се внесе допълнителна яснота и конкретика във връзка с контекста на самата разпоредба (Чл. 25. (1)) и смисъла на закона в цялост, относно следния цитат: „които не са отчетени по реда на Закона за данъка върху добавената стойност“, какво отчитане се визира, като за прецизност се препрати към конкретна новела на ЗДДС?.
 •  да бъде заложена законова дефиниция на понятията: „мобилни бензиностанции“, „преместваеми обекти“ и „подвижни съоръжения“ или да бъдат посочени разпоредби от други закони, които дават съответните определения, като се поставя въпроса навтовоза може ли да се зачете като мобилен или преместваем обект?
 • Прави впечатление, че изцяло липсва ал. 3 на чл. 25 от сега действащия ЗАРИДСНПНП. Въпросът е дали това се дължи на техническа грешка, пропуск или има логически и обоснован аргумет за неговото премахване? Тъй като по този начин се нарушават интересите на строителите, които първоначално са били защитени посредством именно ал. 3 на чл. 25 от сега действащия ЗАРИДСНПНП и е нелогично и несправедливо същата да отпадне без да бъде заместен адекватно по друг начин в закона.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на закона с оглед масово разпространения начин на работа и нуждите, свързани с него, на строителите, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и с оглед защита на техния интерес, предлагам следното:

Ал. 3 на чл. 25 от сега действащия ЗАРИДСНПНП да бъде запазена като в т. 2 на същата, предпоследен ред след думите „в полза на собственика“ да бъде добавено „/ползвателя“, тъй като собстевника на обекта може да го е отдал под наем, да учредил право на ползване или по друг начин да е предал владенитео и ползването на трето лице!

 

26 септември 2019 г. 00:21:18 ч.
k_zaharieva

Предложения за изменения в ЗИД на ЗАРИДСНПНП, коментари и въпроси - 4

     Уважаеми дами и господа,

   Във връзка с течащото обществено обсъждане на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), отправям следните запитвания и предложения:

 1. В чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от сега действащия  ЗАРИДСНПНП, е записано следното: „(1) Лице, което осъществява дейност по чл. 2, ал. 1 без регистрация, извън нейния обхват, или в нарушение на условие, установено в глава втора, раздели I и II, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 25 000 до 250 000 лв.

(2) Превозваните нефт и/или продукти от нефтен произход, превозните средства и други съоръжения, използвани за осъществяване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 без регистрация, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на закона, с оглед добрите нрави и съобразяване на наказанието с характера и тежестта на нарушението, предлагам следното:

Чл. 29, ал. 1 и ал. 2, да се изменят така:

„(1) т. 1. Лице, което осъществява дейност по чл. 2, ал. 1 без регистрация или извън нейния обхват, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 25 000 до 250 000 лв.

       т. 2 Лице, което осъществява нарушение на условие, установено в глава втора, раздели I и II, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 5 000 до 25 000 лв.

(2) Превозваните нефт и/или продукти от нефтен произход, превозните средства и други съоръжения, използвани за осъществяване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 без регистрация, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.

Тази алинея не се прилага спрямо трети добросъвестни лица, които се считат за такива до доказване на противното.“

 1. В чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от сега действащия  ЗАРИДСНПНП, е записано следното:

„(1) Който наруши забраната на чл. 24, ал. 1 и/или ал. 2, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 25 000 до 250 000 лв.

(2) Нефтът и/или продуктите от нефтен произход, превозните средства, съоръженията и недвижимите имоти, предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на закона, с оглед добрите нрави и съобразяване на наказанието с характера и тежестта на нарушението, предлагам следното:

Чл. 31, ал. 1 и ал. 2, да се изменят така:

„(1) Който наруши забраната на чл. 24, ал. 1 и/или ал. 2, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 5 000 до 25 000 лв.

Ал. 2 да бъде заличена или ако не- да бъде изменена така:

(2) Нефтът и/или продуктите от нефтен произход, превозните средства, съоръженията и недвижимите имоти, предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.

Тази алинея не се прилага спрямо трети добросъвестни лица, които се считат за такива до доказване на противното.“;

26 септември 2019 г. 00:22:13 ч.
k_zaharieva

Предложения за изменения в ЗИД на ЗАРИДСНПНП, коментари и въпроси - 5

     Уважаеми дами и господа,

   Във връзка с течащото обществено обсъждане на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), отправям следните запитвания и предложения:

 1. В чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от сега действащия  ЗАРИДСНПНП, е записано следното:

„(1) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 1, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.

(2) Нефтът и/или продуктите от нефтен произход, превозните средства и съоръженията, предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на закона, с оглед добрите нрави и съобразяване на наказанието с характера и тежестта на нарушението, предлагам следното:

Чл. 32, ал. 1 и ал. 2, да се изменят така:

„(1) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 1, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 5 000 до 25 000 лв.

Ал. 2 да бъде заличена или ако не- да бъде изменена така:

(2) Нефтът и/или продуктите от нефтен произход, превозните средства и съоръженията, предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.

Тази алинея не се прилага спрямо трети добросъвестни лица, които се считат за такива до доказване на противното.“;

26 септември 2019 г. 00:28:31 ч.
k_zaharieva

Предложения за изменения в ЗИД на ЗАРИДСНПНП, коментари и въпроси - 6

     Уважаеми дами и господа,

   Във връзка с течащото обществено обсъждане на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), отправям следните запитвания и предложения:

 1. В § 19 ЗИД на ЗАРИДСНПНП, с който се изменя и допълва параграф 1 от Допълнителната разпоредба, е записано следното:
 • I. Точка 3 се изменя така: "Съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход" означава физическо съхранение и свързаните с него дейности по приемане, претоварване и предаване на нефт и продукти от нефтен произход в петролни бази, митнически складове или други резервоари, които не са регистрирани като данъчни складове по Закона за акцизите и данъчните складове, както и в цистерни и други съдови вместимости, освен ако те са на крайни промишлени потребители или са предназначени за задоволяване на битови нужди.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на закона с оглед масово разпространения начин на работа и нуждите, свързани с него, на строителите, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и с оглед защита на техния интерес, предлагам следното:

Точка 3 от Допълнителните разпоредби да се измени така:

"Съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход" означава физическо съхранение и свързаните с него дейности по приемане, претоварване и предаване на нефт и продукти от нефтен произход в петролни бази, митнически складове или други резервоари, които не са регистрирани като данъчни складове по Закона за акцизите и данъчните складове, както и в цистерни и други съдови вместимости, освен ако те са на крайни промишлени потребители или са предназначени за задоволяване на битови нужди, или са свързани с дейности по чл. 2, ал. 2, т. 7, т. 8 и т. 9.“;

 • II. В точка 5 регламентираща понятието „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО”, буква б), накрая се добавя „и от строител, вписани в Централния професионален регистър на строителите“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на закона с оглед масово разпространения начин на работа и нуждите, свързани с него, на строителите, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и с оглед защита на техния интерес, предлагам следното:

Точка 5, буква б), от Допълнителните разпоредби да се измени така:

„б) зареждане на резервоари на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, чрез вътрешен обект с изключение на зареждане и свързаните с него транспортиране и временно съхранение от земеделски стопанин, регистриран по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители и от строители, вписани в Централния професионален регистър на строителите, за дейностите свързани със строителството.“

26 септември 2019 г. 00:33:25 ч.
k_zaharieva

Предложения за изменения в ЗИД на ЗАРИДСНПНП, коментари и въпроси - 7

     Уважаеми дами и господа,

   Във връзка с течащото обществено обсъждане на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), отправям следните запитвания и предложения:

 1. В § 19 ЗИД на ЗАРИДСНПНП, с който се изменя и допълва параграф 1 от Допълнителната разпоредба, е записано следното:
 • III. Точка 7 се изменя така: "Вътрешен обект" е съоръжение или обект, който е стационарен, трайно прикрепен към недвижим имот или преместваем (модулен), с предназначен за зареждане на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, и/или за зареждане на съответните пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица в допустимите от закона случаи.“

       ВЪПРОС:Във връзка с предходния абзац, моля за отговор на следния уточняващ въпрос:

„преместваем (модулен)“ обект, по смисъла на т. 7 от допълнителната разпоредба, означава ли и „подвижен“? И по- специално, включва ли и нафтовоз, камион цистерни, цистерни и/или други пътни превозни средства и/или съдове за съхранение на гориво, с които се осъществява пренос и/или съхранение на гориво?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на закона с оглед масово разпространения начин на работа и нуждите, свързани с него, на строителите, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и с оглед защита на техния интерес, предлагам следното:

Да се включи точка в Допълнителната разпоредба на ЗИД на ЗАРИДСНПНП с дефиниция на понятието „преместваем (модулен)“ обект, която да включва/изключва от обсега му и подвижните обекти: нафтовози, камион цистерни, цистерни и/или други пътни превозни средства и/или съдове за съхранение на гориво, с които се осъществява пренос и/или съхранение на гориво.;

 • IV. В точка 9 от Допълнителната разпоредба на сега действащия ЗАРИДСНПНП, е записано следното:

"Транспорт на продукти от нефтен произход" е дейност по превози на продукти от нефтен произход, извършвана чрез автомобилен и/или железопътен превоз, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и/или Закона за железопътния транспорт.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на закона с оглед масово разпространения начин на работа и нуждите, свързани с него, на строителите, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и с оглед защита на техния интерес, предлагаме следното:

Точка 9 да се измени така:

"Транспорт на продукти от нефтен произход" е дейност по превози на продукти от нефтен произход, извършвана чрез автомобилен и/или железопътен превоз, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и/или Закона за железопътния транспорт, с изключение на случаите когато се транспортира от или за строител, вписан в Централния професионален регистър на строителите, във връзка с обслужване на строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на собственика/ползвателя на вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка с концесията или строежа.“

26 септември 2019 г. 00:35:19 ч.
k_zaharieva

Предложения за изменения в ЗИД на ЗАРИДСНПНП, коментари и въпроси - 8

     Уважаеми дами и господа,

   Във връзка с течащото обществено обсъждане на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), отправям следните запитвания и предложения:

 1. В § 19 ЗИД на ЗАРИДСНПНП, с който се изменя и допълва параграф 1 от Допълнителната разпоредба, е записано следното:

 

 • V. Точка 13 се изменя така:

"Временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители", е дейност по съхранение на нефт и продукти от нефтен произход, които са собственост на земеделския стопанин, който ги съхранява в собствени, наети или ползвани на друго правно основание съдове за съхранение, с обща вместимост не повече от 50 куб. м. с монтирани средства за измерване на изведените от тях количества, в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 11, 12 и 13 от Наредба Н- 18 от 13.02.2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговски обекти или по реда на чл. 118, ал. 10 от Закона за данъка върху добавената стойност, и оборудвани с противопожарни уреди, преминали техническа проверка, с цел да използва продуктите само за зареждане на собствена, наета или ползвана на друго правно основание земеделска техника, за която е допустимо зареждане извън стопанството чрез технически изправни и осигурени със средства за пожарогасене транспортни средства до 1000 л.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на закона с оглед масово разпространения начин на работа и нуждите, свързани с него, на строителите, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и с оглед защита на техния интерес, предлагам следното:

Точка 13 да се измени така:

"Временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители" или от строител, вписан в Централния професионален регистър на строителите, е дейност по съхранение на нефт и продукти от нефтен произход, които са собственост на земеделския стопанин или строител, които ги съхраняват в собствени, наети или ползвани на друго правно основание съдове за съхранение, с обща вместимост не повече от 50 куб. м. с монтирани средства за измерване на изведените от тях количества, в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 11, 12 и 13 от Наредба Н- 18 от 13.02.2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговски обекти или по реда на чл. 118, ал. 10 от Закона за данъка върху добавената стойност, и оборудвани с противопожарни уреди, преминали техническа проверка, с цел да използват продуктите само за зареждане на собствена, наета или ползвана на друго правно основание земеделска техника или за строителите- всяка техника /включително пътни превозни средства/, свързана със строежа на конкретен строителен обект, за която е допустимо зареждане извън стопанството чрез технически изправни и осигурени със средства за пожарогасене транспортни средства до 1000 л.“

 

 1. В ЗИД на ЗАРИДСНПНП, както и в сега действащия ЗАРИДСНПНП, в различни разпоредби се среща като условие определени лица да: „отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията за обект за зареждане с нефт и продукти от нефтен произход“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За прецизиране на законовите разпоредби и на закона в цялост, предлагам следното:

Да бъдат посочени конкретно разпоредбите или най- малко- главата и разделът от Закон за устройство на територията, които са относими към ЗАРИДСНПНП и изискванията, на които трябва да отговарят заинтересованите лица.

26 септември 2019 г. 11:50:24 ч.
Камара на строителите в България

Камара на строителите в България - предложение на "ГЛАВБОЛГАРСТОЙ ХОЛДИНГ" АД

 

Предлагаме следното допълнение на новосъздадената ал.2, т.8 на чл.2 от Закона, както следва:

"временно съхранение и/или зареждане и/или транспортиране на собствени и/или наети пътни превозни

средства, извънпътна техника или механизация на строители, вписани в Централния професионален регистър

на строителите, както и на съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица,

използвани за извършване на дейности или предоставяне на услуги, съгласно сключен договор във връзка със строежа."

 

 

26 септември 2019 г. 23:02:35 ч.
k_zaharieva

ОТНОСНО СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ

              Уважаеми дами и господа,

   В гореспоменатото становище на Българска петролна и газова асоциация са изложени опасения от евентуални злоупотреби посредством застъпените в ЗАРИДСНПНП изключения за определени браншове и в частност- строителния, които чрез тях /изключенията/ ще могат да зареждат и трети лица и в този смисъл да осъществяват скрита търговия на нефтопродукти…

   Не мога да се съглася с необоснованите съображения за злоупотреби и в тяхно опровержение, излагам следните доводи:

 1. Естеството на работа на Строителите и особно на тези, които изпълняват мащабни инфраструктури  свързани с изпълнение на различни видове строителни и монтажни дейности, за реализирането на които се използват техники и мехатизация, които работят с нефтени продукти, налага тяхното зареждане да е на смия строителен обект или в непосредствена близост, за да не се препятства оперативната работа и да се предотврати забавяне  на работата, а и да се гарантира  рентабилност. Тези машини и съоръжения са със специален режим на предвижване по републиканската пътна мрежа и транспортирането им е свързано с ангажиране и на друга спомагателна техника. Следователно е неоправдано зареждането да се осъществява в близка бензиностанции или вътрешен обект, а често такива в близост няма. Ето защо осъществяването на зареждането се осъществява чрез нафтовози, цистерни или други подвижни/механични, преместваеми източници на гориво, което е всъщност неизменна част от организацията  на строителния процес. По този начин се постига бързина, улеснение, рентабилност, с бърз, лесен, изгоден и достъпен по всяко време източник на гориво за зареждане на собствени, наети пътни превозни средства, техника, механизация и други или такива на подизпълнителски фирми явяващи се трети лица, които са задължителна част от процеса по самото строителство и са свързани единствено и само с него.

Необходимостта от зареждане с гориво, от своя страна, е неразривно свързана с необходимостта от транспортиране и временно съхранение на същото. Отново дейности свързани с нефтени продукти но обослувени единствено и само от строителния процес. Защото, съгласете се, че горивото няма как самò да се озове в съответните резервоари, мобилни бензиностанции и други, ако преди това не бъде превозено до там..., а няма и как да се превози и изразходи всичкото доставено гориво за час- два или ден.., необходимо е същото и да се съхрани за известен- кратък период от време!

Описаната в предходния абзац необходимост, която е възприета от законодателя, за целите на коментирания закон, и от Българска петролна и газова асоциация като предмет на дейност, всъщност се явява съпътстваща, реалния предмет на дейност на Строителите, необходима функция, без която всяко строителство би било силно затруднено, дори невъзможно.

По този начин са функционирали огромната част от всички Строители до този момент и е необосновано и противно на всяка правна и житейска логика,  да бъде налаган за дейността им регистрационен режим за това че ползват нефтени продукти и то само с цел реализирането на даден строителен обект. Дейностите свързани с нефетени продукти са подчинени и са поставени в зависимост единствено и само на процеса на строителство и  дейност,  която на практика няма търговска цел, т.е не се цели печалба. Дейността по зареждане на горива на строителен обект не може да се третира като търговия. Ето защо  е неоправдано само заради опасения от ЕВЕНТУАЛНИ злоупотреби, добре работещи дружества да бъдат поставени в затруднена, а за някои- дори невъзможна, финансова ситуация, свързана с покриване на всички критерии за регистриране в един регистър, който е несъотносим към дейността им!

26 септември 2019 г. 23:07:20 ч.
k_zaharieva

ОТНОСНО СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ - 1

              В продължение на горното...

 1. За да бъде възприета една дейност като търговия, задължително условие е- да има печалба. На практика Строителя не е нито дистрибутор на гориво, нито посредник, а се явява краен ползвател на нефтения продук, дори това де се осъществява чрез трети лица като подизпълнители, тъй като на практика услугата която те предоставят е иманно в негова полза. За яснота, обяснява процеса на работа със собствени на Строителите стационарни или преместваеми вътрешни обекти за зареждане на гориво: първо- Строителят сам закупува нужното гориво; второ- след това зарежда единствено собствени/наети или принадлежащи на трети лица пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, свързани със строежа на конкретен строителен обект; трето- третите лица заплащат единствено доставната цена на горивото с надценка от най- много 5 % за транспорт /когато това е необходимо/, което най- често се урежда финансово между страните чрез приспадане от цената на съответния сключен договор във връзка със строежа. Това е фактическа обстановка, от която на практика не може да се направи извод, че Строителя препродава гориво и то с комерсиална цел.

 

 1. Необосновано и лишено от всяка правна и житейска логика е желанието Строителите да бъдат задължени да се регистрират в един абсолютно неотносим към дейността им регистър заради опасения от ЕВЕНТУАЛНИ злоупотреби…

Напротив, правилно законодателят е въвел редица изключения, с които справедливо защитава интереса на строителния бранш като му спестява излишни разходи и административни тежести, отграничавайки го от икономическите дейности свързани с нефт и продукти от нефтен произход. В противен случай, както изложих и по- горе, необосновано би се затруднила или дори направена невъзможна, дейността на редица успешни Строители.

 1. В случай, че все пак, законодателят прецени, че е необходима по- сериозна превенция срещу евентуални злоупотреби, то по- логично би било, това да се случи чрез предвиждането на санкционни норми. Такива, в които да се предвидят разумни имуществени санкции/глоби при доказани случаи на Строители, които нерегламентирано осъществяват търговия с нефт и продукти от нефтен произход.

 

В заключение: Моля адекватно и законосъобразно да бъде отчетена спецификата на дейността на строителния бранш и да не се допуска приемането на закон, който необосновано нарушава неговите икономически интереси за сметка на удобството на други браншове!