Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на Постановление е изготвен във връзка с извършен анализ за установяване на оптималната численост на човешките ресурси, необходими за осигуряване на ефективна и ефикасна работа в Националния център за информация и документация (НАЦИД).

От 2010 г. до настоящия момент щатната численост на НАЦИД е непроменена – 45 щатни бройки. През този период във функциите на ведомството са вменени над 13 нови дейности като през 2019 г. се предвижда включването на още две нови дейности.

С проекта на Постановление се предлага извършването на компенсирана промяна, като числеността на НАЦИД бъде увеличена с 4 щатни бройки за сметка на намаляване на утвърдената щатна численост на Националния институт по метеорология и хидрология – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката.

Предлаганата компенсирана промяна е в съответствие с § 16, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.).


Дата на откриване: 27.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари