Обществени консултации

Проекти на Постановления на Министерския съвет свързани с действащите разпоредби на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за държавните такси

Проектите на постановления са изготвени в съответствие с действащите разпоредби на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за държавните такси.

Проектът на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителна агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси е изготвен на основание чл. 126, ал. 5 и чл. 231, ал. 8 от новия Закон за горите и чл.1, ал.1 от Закона за държавните такси. Средствата, които се предвижда да постъпват по тарифата са в рамките на приходната част по бюджета на Изпълнителна агенция по горите и са описани в одобрената финансова обосновка към проекта на Закона за горите, в сила от 09.04.2011 г. Размерът на таксите е определен на база разходите на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена за извършване на услугата.

В проекта на постановление за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча е предвидена такса за извършване на административна услуга, въведена с изменението на Закона за лова и опазване на дивеча (чл. 28, ал. 5 от ЗЛОД, обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.).  

Размерът на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите е определен на база годишните разчети на отделните държавни горски и държавни ловни стопанства, утвърдени с финансовите им планове и отчетните данни към края на първото полугодие. При определяне на конкретните размери по държавни предприятия са взети предвид осреднената такса по разчет в началото на годината, остатъка за реализация на дървесината до края на годината и са приспаднати разходите за планираните във финансовите планове лесокултурни дейности и лесоустройствени проекти.

Проектът на постановление за определяне размера на частта от продажната цена във фонд „Инвестиции в горите”, дължими от държавните предприятия по Закона за горите е изготвен на основание на чл.179, ал.1 от закона. За периода от влизане в сила на новия Закон за горите до вписване в търговския регистър на шестте държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, съществуващите държавни горски и държавни ловни стопанства превеждат по бюджета на Изпълнителна агенция по горите такси за извършените ползвания от горите и земите в горския фонд – държавна собственост, съгласно ПМС № 202/11.08.2008 г. От вписването на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите в търговския регистър  до влизането в сила на предлагания проект на постановление, държавните предприятия следва да направят вноски във Фонд „Инвестиции в горите” в съответствие с тарифата, одобрена с предлагания проект на постановление. За 2011 г.  50 на сто от вноската по фонда следва да постъпи в държавния бюджет, чрез бюджета на Министерство на земеделието и храните, което няма да се отрази върху размера на администрираните приходи по бюджета на Изпълнителна агенция по горите, респективно Министерство на земеделието и храните.

 


Дата на откриване: 22.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 2.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари