Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Специалността „Медицинска паразитология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика, лечение и профилактика на всички пациенти с паразитози. Медицинската паразитология е самостоятелна медицинска специалност, занимаваща се с изучаването, диагнозата и лечението на болни с паразитни болести, което включва клиничен преглед, етиологична диагноза, необходими манипулации и допълнителни изследвания, провеждане на терапия и диспансеризация, както и епидемиологичен надзор и контрол, профилактика, промоция на здравето, методично-консултативна дейност и научни проучвания в тази област.

С проекта наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на паразитните  заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Медицинска паразитология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 29.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари