Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарствени продукти

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарствени продукти е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Микробиология“ разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване. Това определя интензивната научно-изследователска дейност по отношение етио-патогенезата, имунната реактивност, епидемиологичните особености, лабораторната диагностика, лечението и имунопрофилактиката на бактериалните и вирусните инфекции (в това число и вътреболничните) и паразитните инвазии, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с вирусни и бактериални инфекции.

С проекта наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарствени продукти се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на вирусни и бактериални инфекции, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Микробиология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 29.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари