Обществени консултации

Проект на Инструкция за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и служба „Военна полиция”

Проектът на Инструкция за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и служба „Военна полиция” към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по Глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е изготвен на основание чл. 27, ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Целта е да се конкретизира взаимодействието между Комисията за  противодействие на корупцията и за отнемане на  незаконно придобитото имущество и Служба „Военна полиция“ за изпълнение на дейностите по Глава девета „Противодействие на корупцията“ на горепосочения нормативен акт чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“.

С проекта на инструкция се регламентират реда и сроковете  за осъществяване на взаимодействието между Служба „Военна полиция“ и органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, при противодействието на корупцията в съответствие със законоустановените им функции.


Дата на откриване: 30.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 септември 2019 г. 15:51:27 ч.
Aziti

Приоритети

Може ли да се разследва с предимство придобитото бивше военно недвижимо имущество.