Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 от 2014 г.

Параграф 25 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки изисква възложителите да изградят звената по чл. 245, ал. 1 от този закон в срок до 31 декември 2016 г. в рамките на установената в устройствени актове обща численост на персонала. В изпълнение на това изискване в Министерството на вътрешните работи (МВР) беше създадена административна дирекция „Обществени поръчки“ като специализирано вътрешно звено за управление на цикъла на обществените поръчки с възложител министъра на вътрешните работи или определено от него длъжностно лице. Съобразно създадения нов чл. 84а от ПУДМВР (ДВ, бр. 60/15.11.2016 г.) дирекцията провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, изготвя график за тяхното провеждане през съответната година; планира, организира и провежда обществени поръчки с източник на финансиране - европейски фондове или двустранни програми, за които бенефициент е МВР или структура на МВР, която не е юридическо лице; разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки, води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки, отговаря за поддържането на профила на купувача, подготвя и изпраща за публикуване необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и до „Официалния вестник“ на Европейския съюз, отговаря за съставянето на досиетата на обществените поръчки и съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществени поръчки, отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила на МВР. Част от структурата на МВР е и административна дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“. Дирекцията извършва материално-техническо осигуряване на структурите на министерството и социално обслужване на служителите на министерството, като осъществява дейностите по чл. 85а, т. 13-18 от ПУДМВР - организира и отговаря за материално-техническото осигуряване на структурите на министерството; организира и извършва планирането на ресурсите за материално-техническо осигуряване за централни доставки и разходи по бюджета на дирекцията и обобщава, изготвя и предлага за одобряване поименно разпределение на капиталовите разходи на министерството; планира вещевото имущество за държавните служители в министерството и организира дейността по неговото осигуряване, съхранение и предоставяне; организира и отговаря за възложения ѝ строително-инвестиционен процес на обекти, свързани с дейности на министерството, и контролира неговото изпълнение. В изпълнение на § 71 от Преходни и заключителни разпоредби на Постановление № 77 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 33 от 2017 г.) до окончателното разходване на средствата за спешно подпомагане в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“, предоставени от Европейската комисия за овладяване на миграционния натиск по границата на Република България, в случаите, определени от министъра на вътрешните работи, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ изпълнява: функции по прогнозиране, планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки, когато се възлагат от министъра на вътрешните работи или от определено от него длъжностно лице; прогнозира, планира, организира и провежда обществени поръчки с източник на финансиране - европейски фондове, за които бенефициент е структура на МВР, която не е юридическо лице. От изложеното произтича необходимост да се оптимизира администрацията в министерството, като се премахнат структурите със сходни функции. Следва да се създаде по-добра организация при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Предвижда се една структура в министерството да осъществява тази дейност, независимо от източника на финансиране. Няма да има предпоставки за нарушаване на условията и реда за възлагане на обществени поръчки, регламентирани в Закона за обществените поръчки. Ще се спазят изискванията на закона в чл. 7, ал. 1 и 3 (възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки, като това не може да се използва за разделяне на обществени поръчки и прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности) и в чл. 21, ал. 15 (не се допуска разделяне на обществена поръчка на части, с което се прилага ред за възлагане за по-ниски стойности). Ще се подобри целият цикъл по обществените поръчки - планиране, пазарно проучване, разработване на документации, провеждане на процедури, водене на единен регистър за проведените процедури, поддържане на профил на купувача, съхранение и архивиране на документацията, създаване на единни вътрешни правила, организиране на обучението на кадрите. Всичко това е свързано с дейността на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ по материално-техническото осигуряване на всички структури на министерството, за което се провеждат обществени поръчки с възложител директора на тази дирекция.


Дата на откриване: 2.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари