Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в учелищата по култура

 

  Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по културата се предлага  с цел:

·         Намаляване на административната тежест за кандидатите и техните родители.

·         Привеждане на наредбата в съответствие с нормативни актове на Министерството на образованието и науката, свързани с организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование.

·         Създаване на по-добра и по-достъпна информираност на гражданите.

·         Бърз  и дистанционен достъп при подаване на документи.

 


Дата на откриване: 3.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 3.10.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 септември 2019 г. 15:04:52 ч.
Aziti

учЕлищата по култура

§ 18. В чл. 24, ал. 1, т. 2

„2. за VIII клас да имат завършено основно образование в годината на кандидатстването и среден успех не по-нисък от Добър 4,00 в VII клас, като годишните оценки по български език и литература и по история и цивилизация

,както и по МАТЕМАТИКА и ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ (да се добави)

са не по-ниски от Много добър 5.00.“ (може дори и Отличен 6.00 сметнат до стотна с shkolo.bg)

 

 

04 септември 2019 г. 15:11:23 ч.
Aziti

Материала...

Koлко и кои ученици, които днес се учат в учЕлища на културата, биха отпаднали от културната образователна система, ако новите правила за прием важаха навремето и за тях?! Как се справят днес в културната среда?! Защо не желаете тези деца в тези училища?!

04 септември 2019 г. 15:15:07 ч.
Aziti

Публичност

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 1 се изменя така:

     „(1) Резултатът от проверката на способностите/изпита за приемане и преместване в училищата по култура се утвърждава със заповед на директора и се обявява в сградата на училището

 

И НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА УЧИЛИЩЕТО (да се добави)

 

след приключване на работата на комисията за оценяване. Списъкът с резултатите на кандидатите включва: клас/подготвителна група, номер по ред, входящ номер на кандидата, брой точки/цифрови оценки.“.

04 септември 2019 г. 15:26:59 ч.
Aziti

Неизпит

МОЖЕ би трябва да заличите от целия документ думата ИЗПИТ (щом като вече сте започнали).

приемните изпити

изпитни задачи

изпитната работа

04 септември 2019 г. 15:32:45 ч.
Aziti

Допуснати технически грешки при провеждане на изпитите

§ 22. Член 31

(5) При допуснати технически грешки при провеждане на изпитите, след подадено възражение от кандидат или член от изпитната/проверяващата комисия, се уведомяват всички кандидати, които са били "засегнати" от техническата грешка.

итн