Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Проектът на нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията е разработен в изпълнение на:

- Стратегическа цел 3 от Стратегията за развитие на държавната администрация  2014 – 2020 г.: Открито и отговорно поведение, подцел 3.3. „Засилване на отговорността на ръководителите и служителите и спазване на етични стандарти“; Мярка 3.3. от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г. – Актуализиране на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация с оглед прецизиране на мерките за противодействие на корупцията и злоупотреба със служебно положение;

- Приоритет 5 от Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г.: Освобождаване на гражданите от „дребната“ корупция.


Дата на откриване: 4.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 4.10.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 септември 2019 г. 15:46:16 ч.
Aziti

Злоупотреба със служебно положение

Държавният служител е връзката на гражданите с държавната администрация на по-високо ниво.

Моля да бъдат предприети конкретни мерки, когато държавен служител умишлено не изпълнява предвидени и разписани по закон или наредба стъпки и не предава информация на по-висша инстанция, тоест еднолично взема решения по случаи, където по-висша инстанция има отношение и може да вземе и друго решение.

 

04 септември 2019 г. 20:03:53 ч.
mario

Коментар

Този Кодекс който се предлага за промяна няма никаква тежест. Всичко което е написано не се спазва изобщо. Защо никъде не е регламентирано при неспазване на определени задължения, какви наказания може да се налагат, например:

В чл. 6, ал.3 кои са очевидните правонарушения? Нека да бъдат изброени? И нека да се конкретизира, че освен задълженията вписани в длъжностната характеристика, служителя няма право да изпълнява и други задачи по които няма никакво отношение.

Чл. 7 По никакъв начин не се спазва. Какви последствия ще има за прекия ръководител, ако той не вземе отношение по някакъв проблем от страна на служителя.

В чл. 9, ал. 2 нека да се конкретизира какви последствия ще има за служителя или ръководител ако изнесе документ от съответната администрация?

Чл. 10 – отново какви последствия ще има за служителите или ръководители или началници ако не си спазват работното време?

Чл. 13 – това което е написано няма как да се приложи, защото всеки си пази хляба и няма да тръгне срещу колега, камо ли срещу някой ръководител.

В чл. 14, ал. 4 е хубаво да се конкретизират някакви последствия от страна на колеги, което поведение или отношение не се приема от определен служител…

Като цяло този кодекс не променя нищо.. 

05 септември 2019 г. 13:45:58 ч.
krasnoika

здравейте

Имам следните виждания и препоръки по така изложения проект на Кодекс:

По чл.2 - в изброените принципи на поведение , има синоними, като по този начин се получава дублиране на единадесетте принципа: лоялност е синоним на почтеност; неутрален  е синоним на безпристрастен, т.е нека се корегират тези принципи. В практиката ми на държавен служител е имало освобождаване дисциплинарно на държавен служител по неспазване на сага изброените принципи в момента действащия кодекс;

по чл.4- не е необходимо изписването на промените на действащите нормативни актове кога са ставали;

По Глава трета - Профисионално поведение - в много от членовете има текстове от чл.20 до чл.29 от ЗДСл През 2003г. е отмемен текста на чл.26"държавният служител не може да прави изявления от името на администрацията, освен със съгласието на органа по назначаване" Сега в чл.8 от проекта се връща част от разпоредбата

По глава четвърта- нека има норма в кодекса в която да е указано, че държавен служител работил в дадена администрация след напускане на същата да не разпостранява и използва информация станала му известна при изпълнение на държавната служба  с цел облагодетествуване или злепоставяне на държавната институция.

По чл.17 ал.4 - относно понятието "делови вид" .Ако в администрацията има униформи, както е МВР е ясно . Но в останалите случаи какъв ще е дрес-кодът ....

Да не забравяме, че Кодексът е сборник от правила и норми в дадена сфера. Необходимо е те да са детайлни и ясни при тяхното формиране с цел спазването им и носенето на отговорност при нарушаванетао им.

05 септември 2019 г. 14:53:52 ч.
sgenova

Коментар

От Глава втора, член 3, ал. 2 "(2) Служителите са длъжни да се произнасят по исканията на гражданите и организациите и да им предоставят цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и интереси, като им показват, че са на тяхно разположение и им отделят необходимото време." да отпадне края на изречението "като им показват, че са на тяхно разположение и им отделят необходимото време". Това са субективни оценки и освен ако не предвиждате дефиниции, то е излишно. Всеки има свои виждания и усещания за това какво е да си "на разположение" и какво е "необходимото време". В крайна сметка говорим за отношения държавен служител - гражданин, администрация - административна услуга. Така написана разпоредбата ще позволи на гражданите да злоупотребяват с тези термини и ще стане причина за жалби. Да си на разположение на гражданите означава да работиш само с граждани и да нямаш никаква друга работа, т.е. само фрон офис, без бек офис работа. При положение, че обичайно, държавният служител няма приемно време и по всяко време може да го посещават граждани, да звънят по телефона, да пишат емейли, едновременно с това има и други задължения, свързани с документирането на всяко едно тяхно действие и всичко произтичащо от Закони, Правилници, Длъжностна характеристика, то няма как при 40 часова работна седмица да си на разположение на всеки гражданин, тъй като цялата друга работа ще остане. С тази разпоредба давате право на всеки гражданин да стои по 3,4, 5, 8 часа при държавния служител само защото това е виждането му за "необходимо време".

Да отпадне от Глава пета, чл. 17, ал. 2 "Служителите не допускат както на работното си място, така и извън него поведение, несъвместимо със закона и настоящите правила за поведение.". При положение, че вече ал. 1 е казано, че "При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителите в държавната администрация следват поведение, което не уронва престижа на държавната служба", то описаното в ал. 2 е груба намеса в личния живот на Човека. След 17:30 не си държавен служител и не налагате спазването на настоящия кодекс, тъй като и без това като обикновен гражданин си спазваш всички закони в държавата. Например, малко несъвместимо ми идва това извън работното време да имаш политически неутралитет, както е записано в Кодекса. Това означава ли, че не мога да гласувам на избори, тъй като трябва да съм политически неутрална, дори когато не съм на работа??? 

15 септември 2019 г. 09:20:58 ч.
Aziti

Актуализация

Какво е становището според новия предвиден кодекс за поведение на служителите в държавната администрация като възникнала идея и претенции за непреминаване през централизиран конкурс при смяна на длъжността?

При промяна на изискванията към уменията (не само поведенчески) на служителите в държавната администрация да се прави вътрешена проверка за установяване на нивото на вече назначените служители и да се прави съпоставка с изискванията към новите с подобни инструменти, които се използват в централизиран конкурс при ново назначаване.

15 септември 2019 г. 09:28:50 ч.
Aziti

Граждански права на служителите в държавната администрация

Хубаво би било освен забрани, конкретно да кажете какво е разрешено на държавните служите и кои свои граждански права могат да използват публично.

До колко могат държавните служите да проявяват човечност и хуманност и къде е точната граница?

Как държавата се опитва да опази достойнството на държавния служител?

15 септември 2019 г. 09:31:29 ч.
Aziti

Вътрешен одит и вътрешно справяне с неудачи

Към кого може да се обърне един служител в случаи, когато инструментите, с които разполага към момента, не отговарят на реалността и не решават проблема?

Трябва ли един проблем да бъде оставен от един държавен служител нерешен поради липса на адекватен инструментариум съобразен с действителността?

Трябва ли един нерешен проблем да се докладва на по-висша инстанция, за да научат и други служители, че този проблем съществува?

15 септември 2019 г. 13:41:42 ч.
Aziti

Участие на държавните служители в обществени консултации

Регламентиране къде и как могат да участват държавните служители в обществени консултации.

Определяне на мерки при публично "издаване" на тълкования или на "вътрешна" информация, която гражданите не трябва/не могат да знаят. Защо гражданите не трябва/не могат да имат достъп до вътрешна информация (става въпрос за връзкарски истории)?

Но и oпределяне на мерки при "предаване" на информация за потребностите на граждани, например при промяна или нововъведнения обръщане на внимание, че има и засегнати от промените в заварено положение и предлагане на специални мерки за тях. Толерира ли се и трябва ли да се толерира поведение на държавен служител, който примълчава, не предава информация на по-високо ниво или не търси алтернативи за засегнати в заварено положение?!

P.S.

Моля да се проверят наредбите за липсващи регламенти за групи в заварено положение.

15 септември 2019 г. 14:14:34 ч.
Aziti

Създаване на Атнипроизвол

Имайки се предвид, че в една институция държавните служители се "покриват" един друг, да се създаде функционираща система за подаване на некорупционни сигнали от граждани извън конкретната институция, но на национално институционно ниво. Данни за контакт да бъдат разпространени на видно място на гише, на интернет страница, на рекламни и информационни брошури.

16 септември 2019 г. 08:02:59 ч.
Aziti

Да сте участваЛИ в обществената консултация!

Как бихте класифицирали такова изказване на държавен служител "Ами да сте участвали в обществената консултация!"?

Това обвинение ли трябва да бъде към гражданите, че не са свършили работата на държавни служители, които нямат умения да разпознават всички засегнати групи по настоящем и в близкото бъдеще и не мислят И за тях?!

Каква е ролята на обществената консултация и очаква ли се обществото, пряко засегнатите и лобиистите да пишат наредби? Когато обществото не реагира по една или друга причина, лобиистите и към момента пряко засегнатите ли са тези, които дават тон и определят правилата?!

29 септември 2019 г. 16:49:38 ч.
tish

Коментар

Ще може ли гражданите да подават оплаквания, чрез служителя на следващ кодекса, като служителя, ще е длъжен да го предава на по-висещоящ орган/съотвено органа по кодекс, които липсва към момента/

30 септември 2019 г. 20:35:38 ч.
knovakov

Предложение за изменение на чл. 17, ал. 4 от проекта

Предлагам разпоредбата да се промени, като придобие следния вид: "На работното си място, по време на командировка, както и при участие като представители на институцията в междуведомствени комисии или работни групи, служителите спазват деловия вид в облеклото, съответстващ на служебното им положение и отговарящ на дрескода в институцията, която представляват"

03 октомври 2019 г. 14:33:00 ч.
chinovnik

Предложение за цялостна промяна на проекта на нов Кодекс

Настоящият проект на нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията продължава традицията на стария и меко казано недобре написан Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията (обн. ДВ. бр. 53, 2004 г.), като има само незначителни козметични промени.

Над 90% от правилата са описани неща, които служителите не трябва да правят и това доказва открито негативния и подтискащ характер на документа. Над 90% от описаните правила са прекалено общи и дават огромно поле за всякакво тълкуване от страна на правоприлагащите органи. Само един пример - никъде няма разяснение какво означава "подаръци или облаги", дори като препратка към действащи закон или друг акт, където се пояснява какво означават тези термини. Не става ясно какво означава и "деловия вид в облеклото, съответстващ на служебното им положение и на институцията, която представляват". И още много други такива примери.

Голямата част от регламентите в проекта са взаимствани от действащи закони и са ненужно споменати - напр. глава 4 "АНТИКОРУПЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ" е напълно излишна при положение, че има по-висшестоящ акт - Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Това е изключително показателно за юридическата компетентност на лицето, подготвило настоящия проект.

Отново не е ясно какъв е кръгът от служителите в държавната администрацията, които документът засяга - необходимо е кодексът да бъде валиден за всички лица, заемащи висши публични длъжности, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в т.ч. всички държавни служители, както и всички служители на други длъжности на трудово правоотношение в държавната администрацията. В противен случай ще се окаже, че тези правила важат само за държавните служители, а за например за лицата, заемащи длъжности в политическите кабинети те не важат!

Необходима е цялостна промяна и написване на изцяло нов Кодекс, в съответствие с най-добрите практики от държави-членки на Европейския съюз и достиженията на правото на Съвета на Европа. Един от най-добре написаните кодекси е този на Кралство Дания: https://modst.dk/media/18742/code-of-conduct-in-the-public-sectorforside.pdf  Неговият обем е сериозен - 60 страници, но той е написан изключително достъпно и с много и добре оформени примери. Той е валиден за всички служители в публичния сектор - от министъра до чистачката. Структуриран е в следните 9 глави: "Основни ценности", "Правомощия за издаване на указания", "Изразяване на свободата на служителите, заемащи публични длъжности" (нещо, което е изключително важно!), "Задължение за поверителност", "Безпристрастност", "Подаръци и други придобивки", "Вторична заетост", "Задължения, отговорност и права" и "Добро финансово управление".

След като прочетете целия датски кодекс (или ако не знаете английски език просто да го преведете в Google преводача) и осъзнаете и осмислите неговата структура, вид и заложена философия се надявам да направите всичко необходимо да отдадете заслуженото място на настоящият проект на нов кодекс - в кошчето за боклук.