Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат промени, свързани с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане на обществените поръчки и с допълване и прецизиране на действащите разпоредби. По-важните от тях са в следните насоки:

  1. Съществено е разширено съдържанието на новия РОП, който е част от електронната платформа. На него ще се публикуват всички решения на възложителите, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, документации, разяснения, протоколи и доклади от работата на комисиите или журито – при конкурсите за проекти, както и рамкови споразумения, договори и анексите към тях и др.
  2. Предвижда се документите за всяка обществена поръчка да се обособяват в отделна електронна преписка, достъпна както чрез РОП, така и чрез профилите на купувача, които от 1 януари 2020 г. ще бъдат част от платформата.
  3. Предложена е промяна, съгласно която изискването за актуална пазарна стойност се отнася към периода на подготовка на поръчката, а не както досега към конкретна фиксирана дата. Необходимостта за нейното определяне се отнася за всички обществени поръчки.
  4. Важна промяна при провеждане на поръчките на ниска стойност е изрично уреденото подаване на ЕЕДОП вместо декларации, изготвени от възложителя. Така се уеднаквяват правилата за деклариране на обстоятелствата относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор при възлагане на поръчки, независимо от прилагания ред.
  5. Предлагат се изменения в нормативната уредба на квалификационните системи, използвани от секторните възложители. Допълнени и прецизирани са правилата за създаване и действие на системата, както и за ползването на такава, създадена от друг възложител. Уреден е и начинът за възлагане на конкретните поръчки чрез квалификационна система.
  6. Друга важна промяна е свързана с прецизиране на разпоредбите относно вътрешно (in-house) възлагане. В досегашната уредба е допълнено  условието частният капитал в юридическото лице-изпълнител да произтича от национални разпоредби, които са в съответствие с ДЕС и ДФЕС.

 

Отговорна администрация: Агенция по обществени поръчки
E-mail:p.dimitrova@aop.bg; cfcu@minfin.bg

 


Дата на откриване: 5.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 5.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари