Обществени консултации

Проект на Наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Проектът на Наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация e изготвен на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

В наредбата са определени организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО и системата за оценяването на резултатите от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование, държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното обучение и изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия, както и за актуализиране и разширяване на професионалната квалификация в професионалното обучение.

Целите, които се преследват с приемането на Наредбата, са свързани с въвеждане на еднакви изисквания във всички институции в системата на професионалното образование и обучение при организацията, провеждането и оценяването на изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО.

Очакваните резултати са свързани с постигане на по-добра оперативност, отчетност и оптимизация на работата при провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация в системата на професионалното образование и обучение.


Дата на откриване: 5.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.10.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 септември 2019 г. 13:30:58 ч.
Cpo_Relax_Sliven

Предложение

Държавният изпит е държавен и би следвало само по себе си да има задължителен характер, независимо дали се отнася за професионално образование или професионално обучение. Като такъв да се прилагат Националните изпитни програми и да се премахне възможността държавният изпит да е под формата на тест. Тест да се допуска само при обучение за придобиване на квалификация за част от професия.

Факта, че се поставят оценки, всички изпити трябва да имат писмен вид, с подпис на курсиста. Формата устен изпит, да е само при междинни нива по време на обучението.

Оценяване, точки и крайна оценка : Националните изпитни програми, действащи в момента, имат ясно регламентирани критерии по точки, чийто сбор е 60. Тази форма, която се предлага е безсмислена и утежняваща административно.

Необходимо е да се въведе минимален брой членове в комисията, освен председател. При лицензираните ЦПО-та същите да са от състава на преподавателите, включени в частта преподаватели в информационната система на НАПОО, с оглед да е видно тяхната компетентност по професията и специалността, в която участват.

Като нов предстоящ документ, е наложително да се цитира във всички ДОС-ове.

04 октомври 2019 г. 17:37:33 ч.
МимиГеоргиева64

ЦПО

Някои от описаните правила и изисквания добавят излишна административна тежест за центровете за професионално обучение.  За обученията по част от професия следва да има възможност изпитът по теория да не се провежда задължително в писмена форма, а да има възможност и за устен изпит.

Считам, че е редно за обученията по част от професия, да има възможност изпитът по теория и практика да бъде комбиниран, с цел да се получава цялостна оценка за знанията и уменията, придобити от курсистите(разделянето на теорията от практиката често кара курсистите да наизустяват материала, без да го обвързват с практическото прилагане на знанията).

Би било полезно в комисиите за оценяване на изпитите да има възможност да участват външни експерти, тъй като това би осигурило повече прозрачност и независимост на изпитните резултати, както и по-висока степен на актуалност спрямо изискванията на бизнеса.

Цялостно правилата, важащи за професионалното образование и тези за професионо обучение (особено тези за обученията по част от преофесия) следва да бъдат много по-ясно разграничени - в отедли наредби.