Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите

 

С проекта се предлага:

- актуализиране на функциите на отделни звена във връзка с настъпили промени в нормативната уредба в българското и европейското законодателство, премахване на дублиращи функции и отпадане на функции, които не са актуални;

- разделяне и преобразуване на структурни звена  и преразпределяне на функции за повишаване на ефикасността при изпълнение на възложените задачи и усъвършенстване на работните процеси;

- осъществяване на процесуално представителство и от юрисконсулти от други дирекции в министерството.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Човешки ресурси“, МЗХГ  

 Електронен адрес:

 EShopova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 5.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 7.10.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 септември 2019 г. 08:07:32 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Предлагам да се допишат задълженията на дирекциите по отношение на осигуряване на публичност на изготвени становища, доклади и статистически данни, които имат връзка със земеделски стопани, съд, други министерства и ЕК.

Всички такива актове да бъдат публично достъпни на сайта на МЗХГ чрез подходяща, разбираема и лесна за ползване не структура, като се дава възможност за бързо търсене и предлед на документите с възможност за търсене в тях. Публикуваните документи предлагам да се подписват с електронен подпис за гарантиране на тяхната идентичност с ползваните в МЗХГ и ясна отговорност за това на публикувалия ги служител.

Предлагам да се вменят задължения на директиите да поддържат частта с публичност на документите на сайта на МЗХГ.

Като пример за осигуряване на публичност е публикуване на сайта на МЗХГ на:

1) отчета по чл. 14, ал. 6

2) годишен доклад по чл. 15, ал. 4, т. 10

3) доклад по чл. 16, т. 12 и други подобни

 

 

06 септември 2019 г. 08:28:09 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Предлагам да се допишат задълженията по отношение на поддържане и актуализиране на публичните регистри, които следва да са достъпни на сайта на МЗХГ.

Предложение е във връзка с тяхната актуалност, начин на ползване и достъпност. Направени проверки показват, че тези регистри не са актуални към дата на справка а към историческа дата, което не предоставя актуална информация.

 

При търсене в мрежата на "регистър на издадените от министъра удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС" същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на площите, засети с генетично модифицирани растения" същият не излиза с връзка на сайта на МЗХГ, а на http://www.publicregisters.info/r/Registyr_na_ploshtite_zaseti_s_genetichno/106119/ , като данните са актуални към 2011г.

 

При търсене в мрежата на "регистър на сдруженията за напояване" във връзка с чл. 22 същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения" същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер" същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на продуктите и храните с географски означения и с традиционно специфичен характер" същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва незадължителният термин за качество "планински продукт"" същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на издадените разрешения, както и регистър на издадените лицензии" във връзка с чл. 42 същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерския съвет за промишлена обработка на тютюн съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия" във връзка с чл. 42 същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн" във връзка с чл. 42 същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на първите изкупвачи на мляко" във връзка с чл. 44 същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на кланиците, извършващи задължителна класификация съгласно чл. 58а, ал. 5 ЗПООПЗПЕС, и на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, съгласно чл. 58б, ал. 7 ЗПООЗПЕС" във връзка с чл. 44 същият не излиза с връзка с ползване.

 

В текста на чл. 41, т. 27, буква "г" "производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва незадължителният термин за качество "планински продукт".поддържа публичен електронен регистър на производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва терминът за качество "планински продукт"" последния абзац за втория регистър трябва да се отдели в отделна буква.

 

30 септември 2019 г. 20:11:11 ч.
IvanV_

?

?

07 октомври 2019 г. 14:38:29 ч.
IvanV_

Коментар

 

Изначално проектът, а и сега действащия устройствен правилник, е в тежко противоречие с названието на министерството и неговите функции. Причините да твърдя това са следните:

По устройствен правилник, чл. 3, ал.1:

Министърът на земеделието, храните и горите, наричан по-нататък "министърът", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горското и ловното стопанство, рибарството и аквакултурите и провежда държавната политика за безопасността на храните в съответствие с действащото законодателство.

 

Но по същият тоя правилник, в частта за „Специализирана администрация“, тези функции не са отразени в цялост, ако въобще може да се говори за някакво отразяване.

  1. В част Земеделие, което би следвало да е най-широко застъпено като дейности, липсва цяла част, а именно първичната преработка на земеделската продукция - индустрията, която създава основната добавена стойност към същата тази продукция и която подлежи на европейско финансиране само и единствено от ОСП. Поради липсата на представяне на тази индустрия в министерството, липсва и реална политика в тази област.
  2. В част Селски райони, отразяването е до ниво ОСП, без да се навлиза по-дълбоко като взаимодействие с други ведомства и планирането на обща регионална политика, което трябва да доведе до съживяването на тези райони и задържането на хората в същите.
  3. В част Горско и ловно стопанство, реално липсва специализирана дирекция, която да отговаря за тази дейност.
  4. В частта Държавна политика по безопасността на храните тази, която засяга пряко цялото население съществува дирекция, но тя не отразява нейното значение. Числеността на дирекцията е определена на 25 от 428  души или 5,84% от специализираната администрация. Това предполага, че същата ще страда от остра липса на административен капацитет да реализира политиката в областта на Безопасност на храните и фуражите, което е видно от отразяването на дейността на тази дирекция в сайта на министерството или по-точно липсата на информация.

Тези проблеми водят до цялостната дезорганизация на МЗХГ, което от своя страна става предпоставка за избухване на множество скандали. Като може би най-всеобхватен и видим е ситуацията с африканска чума по свинете, която демонстрира липсата на всякаква координация и административен капацитет в министерството. Липсата на административен капацитет доведе до вземане/не вземане на работещи превантивни мерки. Огромният брой нерегистрирани стопанства, поради липсата на всякакъв контрол, доведоха до необходимостта да се изплащат обезщетения на нарушители на закона. Липсата на координация с местните власти и представителите на други министерства като МВР, доведоха до неинформираност на обществото, а от там и до прояви на гражданско неподчинение.

Поради гореизложеното, ви призовавам да не приемате този правилник и да се изготви изцяло нов, в който да се отразят значението на отделните задачи поставени на МЗХГ.

07 октомври 2019 г. 20:08:12 ч.
atanasova_

забележки по проект

?