Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предложените промени се цели да се осигури възможност на контролиращите лица в реалистични срокове да въведат информацията за произведената продукция от култури с по-късен период на плододаване, както и да се намали административната тежест за контролиращите лица чрез предложеното изменение да вписват общата продукция от парцелите спрямо съответната култура вместо от всеки конкретен парцел.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ  

 Електронeн адрес:

 YLilyanova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 5.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 септември 2019 г. 08:41:54 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

В действащата наредба е записано „Чл. 33. (1) 3. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) документите по т. 2 удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагане, в годината на издаването им и се предоставят за всеки от подпомаганите парцели, за които е поет ангажимент, преминали периода на преход към биологично производство по чл. 11, ал. 4;“.

Действащият текст на точка 2 от същата алинея е „2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) до 30 септември на петата година от ангажимента, който започва да тече от подаването на първото одобрено заявление за подпомагане по съответното направление, най-малко веднъж да са получили сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство; сертификатът или писменото доказателство удостоверяват произведена биологична продукция“.

В Допълнителните разпоредби е записано „7. "Сертификат" или "Писмено доказателство" е документ, издаван от контролиращо лице на всеки производител или преработвател, който контролира и отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) на Съвета № 834/2007 и на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008 в областта на своята дейност. Писменото доказателство е изготвено съгласно образеца в приложение XII на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008.“

Приложение XII от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола е със следното съдържание:

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Модел за писмено доказателство за оператора в съответствие с член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, посочен в член 68 от настоящия регламент

Модел за писмено доказателство за оператора в съответствие с член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007

Номер на документ:

Име и адрес на оператора:

Главна дейност (производител, заготвител, вносител и др.)

Име, адрес и кодов номер на надзорен или контролен орган:

Групи продукти/дейност:

Растения и растителни продукти

 

Животни и животински продукти:

 

Обработени продукти:

определени като:

биологични продукти, продукти от преход към биологично производство и също небиологично производство, при паралелно производство/преработка съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007

Период на валидност:

Растителни продукти от ….. до …….

Животински продукти от ….. до …….

Обработени продукти от ….. до …….

Дата на контрол/и:

Този документ се издава въз основа на член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и от Регламент (ЕО) № [889/2008]. Деклариращият оператор е подложил дейността си на контрол и изпълнява изискванията, определени в горепосочените регламенти.

Дата, място:

Подпис от името на издаващия контролен/надзорен орган:

 

 

Предлагам да се уточнят изискванията към съдържанието на документа „сертификат“, защото няма такива в наредбата или регламента.

Предлагам да се разшири обхвата на определението за „Писменото доказателство“, защото в образеца по Приложение XII няма място и текстове за описване на:

- състоянието на парцелите и

- произведената продукция

 

19 септември 2019 г. 23:24:37 ч.
BAB-bgbio

Становище на Българска Асоциация Биопродукти

Наистина е наложително спешно да се приемат промени в Наредбата точно по поставените проблеми в Доклада към Наредбата.

Напълно подкрепяме промяната на срока за предоставяне на документите в 5-тата година от поемането на ангажименти.  /§1 т.1 и §2/

Изменението на §1 т.2 обаче не решава нито един от останалите проблеми в наредбата, поставени от нас в становище, изпратено до Министерство на земеделието, храните и горите.

Премахването на думите „всеки от“  не променя смисъла на изискването да се предоставя сертификат или писмено доказателство за добив на всеки парцел, тъй като думата „парцелите“ дори без определението „всеки от“, също означава всички парцели.

Смятаме, че цялата точка 3 към ал.1, чл.33, трябва да отпадне. Тази точка налага изисквания, каквито не съществуват нито в Регламент 834 /ЕО/, нито в Регламент 889 /ЕО/, нито в националното законодателство, касаещо биологичното производство. Никъде не се изисква издаване на сертификати или писмени доказателства за продукция по парцели, навсякъде става дума за продукти и продукция като цяло. Измерването поотделно на добиви от всяко едно поле е практически неприложимо, тъй като продукцията се измерва на определени места, пунктове, кантари след прибирането им в съответния период и не може да бъде разделяна по отделни полета, които понякога са разделени от един слог или стопански път.

Това изискване поставя и много други казуси – как ще се представи добив от пасища, които са предназначени за пасане от животни и не се косят?

Как ще се представи добив от неплододаващи овошки /напр. орехи или други овощни видове, засадени например през 2-ра или 3-та година от ангажимента/?

Как ще се представи добив при пропадане на продукция, природни катаклизми или просто неблагоприятна година за определен вид култура?

Какво ще се случи при техническа грешка при изписване дори на един парцел?

Тази точка поставя под риск стотици ангажименти по мярката на добросъвестни биологични производители.

  1. Предлагаме да се възстанови стария текст на Наредба № 4, като отпадне изцяло точка 3 към ал.1, чл.33 и се възстанови изискването за представяне на Сертификат за биологична продукция за стопанството, без обвързването му с парцели и култури – така, както е било изискването при поемането на 5-годишните ангажименти.
  2. В случай че предложението ни по т.1 не бъде прието, предлагаме да се диференцира санкцията за неизпълнение на изискването на чл.33, ал.1, т.3 според тежестта на неизпълнението.

В тази връзка предлагаме чл.15, ал. 4, т.1 да придобие следния вид:

(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Подпомаганите земеделски стопани възстановяват изцяло или частично получената до момента финансова помощ по съответното направление заедно със законните лихви, когато:

1. след изтичане на сроковете по чл. 11, ал. 4 не са предоставили в Държавен фонд "Земеделие" в срока по чл. 33, ал. 1, т. 2 сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологично производство. ; При непредставяне на сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологично производство за нито един парцел или животинска продукция, се възстановява 100 % от изплатената финансова помощ; При непредставяне на сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологично производство за отделен парцел/парцели, се възстановява % от изплатената финансова помощ, съответстващ на процентът на площта на съответния парцел/парцели спрямо площта на целия ангажимент.

 

Българска Асоциация Биопродукти