Обществени консултации

Проект на РМС за даване на съгласие УО на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 да сключва административни договори за предоставяне на БФП с бенефициенти над определения бюджет по Приоритетна ос 2 ...

С проекта на Решение Правителството дава съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти над определения бюджет по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на оперативната програма. По този начин ще се постигане максимална усвояемост на средствата по програмата към края на програмния период, както и осъществяване на целите, заложени в Споразумението за партньорство на Република България. Със средствата ще се осигури възможност за реализиране на всички операции, необходими за постигане на целите и индикаторите по оперативната програма, както и  изпълнение на един от основните приоритети в програмата на Правителството - издигане на образованието в стратегически национален приоритет и увеличаване на инвестициите в образованието като елемент на развитие на обществото и предпоставка за постигане на интелигентен растеж. По този начин ще се осигурят предпоставки за повишаване на резултатите от образованието и от обучението в съответствие с нуждите на пазара на труда и ще се спомогне процеса на модернизация в сферата на общото, професионалното и висшето образование.


Дата на откриване: 5.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари