Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (НИД на Наредба № 18 от 2001 г.) е изготвен след анализ на подзаконовите нормативни актове, издадени на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата във връзка с изменението на текстове от Закона за пътищата.

С проекта на НИД на Наредба № 18 от 2001 г. се предлага въвеждането на нови пътни знаци за сигнализиране на републикански пътища от платената пътна мрежа, чието използване изисква платена винетна или тол такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за пътищата или тол такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата.

Предвидени са пътни знаци за зарядни станции за зареждане на електрически превозни средства и за водородни зарядни станции за зареждане на автомобили с гориво водород, с които съответно се информират участниците в движението за наличието на места за зареждане на автомобили с електричество или водород.

Пътните знаци в повечето държави от Европейския съюз са унифицирани съгласно разпоредбите на Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г. и Европейското съглашение към нея. Включените в проекта на наредба нови пътни знаци са свързани с необходимостта от осигуряване на високо ниво на пътна безопасност, поради нарастването на трафика, въвеждането в експлоатация на нови пътища и пътни отсечки, внедряването на тол система и на интелигентните транспортни системи.

 


Дата на откриване: 9.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 9.10.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 октомври 2019 г. 16:41:53 ч.
emarkof

Становище на ИПБ

            ДР-16-19/09.10.2019 г.

  СТАНОВИЩЕ

От Института за пътна безопасност

Във връзка с дейността на ПДМРГ, създадена със Заповед № РД-0214-512/03.06.2019 г. на министъра на РРБ

 

Уважаеми дами и господа,

Настоящото становище е относно предложението на МРРБ за проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализиране на пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 г.) (НИД на Наредба 18). От особена важност е да се отбележи, че Република България е ратифицирала Конвенцията за пътните знаци и сигнали и каквито и промени да се правят, съдържанието на Наредба №18 трябва да е съобразено с написаното в Конвенцията. Това е особено важно да се каже във връзка с крайно належащата нужда от промени на текстовете във връзка със знаци Б3 и Б4.

Трябва да се изясни какво ще се направи с разминаванията между Наредба №18 и Правилника за приложение на ЗДвП. Съгласно §10 от ЗДвП написаното в правилника е невалидно само ако противоречи на текст от закона, но не и на текстовете от наредбите. По принцип, между тези документи не трябва да има различие защото веднага възниква въпросът кое е валидното. За съжаление обаче такива различия има не само  между Правилника и Наредба №18, а между правилника и  другите две основни наредби (Наредби №2 и №17). В този случай, за да направим коректно нашите предложения трябва да ни е ясно какъв подход да използваме – променяме текстовете от наредбата съобразно текстовете от правилника или обратното. А има и трети вариант – едновременно променяме текстовете и в наредбата и в правилника. Компетентен обаче да отговори на този въпрос е МРРБ и без яснота о него всяка промяна, по която и да е наредба е безсмислена и само задълбочава правно-нормативния хаос.

I. Експертите на ИПБ правят следните конкретни предложения за промени:

  • В член 54, алинея 1 се предлага да бъде заличен съществуващия текст, като бъде заменен със следния: „Знак Б3, „Път с предимство“. Този знак се поставя в началото на пътя с предимство и маже да се повтори преди или след всяко кръстовище. Когато знак Б3 е поставен на път, знак Б4 „Край на пътя с предимство“, се поставя на 250 м. преди зоната, където пътят престава да има приоритет преди другите пътища.“

 

По този начин с тази промяна ще може да се коригира значителното разминаване между текстовете на член 46, алинея 4 от ПП ЗДвП и член 54, алинея 1 от Н18.

Мотивът за предлаганата промяна тук е необходимостта от съответствие на текстове от Наредба №18 с тези от Конвенцията. За целта трябва да се пренесат в Наредба №18 текстовете от член 10 в Конвенцията, със съответната редакция разбира се. 

09 октомври 2019 г. 16:42:20 ч.
emarkof

Становище на ИПБ

текст от КПЗС

съответен текст в наредба 18

член 10, точка 7

Sign B, 3, "PRIORITY ROAD", shall be used to notify users of a road that, at intersections of that road with other roads, the drivers of vehicles moving along or coming from such other roads are required to give way to vehicles moving along that road.

 

This sign may be set up at the beginning of the road and repeated after each intersection; it may also be set up before or at the intersection.

Where sign B, 3 has been set up on a road, sign B, 4, "END OF PRIORITY", shall be placed at the approach to the point where the road ceases to have priority over other roads.

Sign B, 4 may be repeated one or more times in advance of the point where the priority ends; the sign or signs set up in advance of that point shall then bear an additional panel H, 1 of Annex 1, section H.

 

Знак Б3 "ПЪТ С ПРЕДИМСТВО", се използва за уведомяване на потребителите на този път, че на кръстовищата на този път с други пътища, водачите на превозни средства от другите пътища, са длъжни да пропуснат превозните средства от пътя с предимство.

Този знак се поставя в началото на пътя с предимство и може да бъде повторен след всяко следващо кръстовище. Той може да бъде поставен и  преди или на кръстовището.

Когато знак Б3 е поставен на един път, знак Б4, "КРАЙ НА ПЪТЯ С ПРЕДИМСТВО", се поставя на същия път, на подхода към мястото, където пътят престава да има предимство пред други пътища.

Знак Б4 може да се повтори един или повече пъти преди мястото, в което приоритетът завършва, като знакът или знаците, поставени преди това място, имат допълнителна табела Т1.

член 10, точка 8

If warning of an intersection is given on a road by a danger warning sign bearing one of the A, 19 symbols,

 

or if at the intersection the road is a priority road and has been marked as such by signs B, 3 as provided in paragraph 7 of this Article, a sign B, 1 or B, 2 shall be placed at the intersection on all the other roads;

 

however, the placing of signs B, 1 or B, 2 shall not be mandatory on roads such as paths or earth-tracks where drivers are required to give way at the intersection even in the absence of such signs.

 

A sign B, 2 shall be set up only if the competent authorities consider it advisable to require drivers to stop, in particular because of the poor visibility, for drivers, of the sections of the road, on either side of the intersection, which they are approaching.

член 10, точка 8

Когато за предупреждаване на водача, че ще премине през/ за кръстовище, на пътя е поставен един от предупредителните знаци за опасност А26, А27 или А28,

или ако на кръстовището единият път е с предимство и е означен като такъв със знак Б3, както е предвидено в точка 7 от настоящия член, на другите пътища от кръстовището се поставя знак Б1 или Б2;

но, поставянето на знаци Б1 или Б2 не е задължително на пътища като пътеки или земни пътища, където водачите от тези пътища са длъжни да пропуснат движещите се пътя с предимство независимо от това дали има знаци.

Знак Б, 2 се поставя само ако компетентните органи преценят, че е целесъобразно да се изисква водачите да спрат, особено при лоша видимост на водачите към участъците от пътя от двете страни на кръстовището, което те наближават.

 

09 октомври 2019 г. 16:42:49 ч.
emarkof

Становище на ИПБ

*     Предимството се дефинира и се дава от наличието на знак Б3, който се поставя в началото на пътя с предимство. Знаците от група А не се отнасят до предимството на участниците в движението тъй като са предупредителни.

 

Значението и употребата на знак А26, А27 и А28 в момента са извадени от Раздел I и са поставени в Раздел II.  В момента в член 51, алинея 5 е записано следното: “При кръстовища, сигнализирани с пътни знаци А26 "Кръстовище с път без предимство", А27 "Кръстовище с път без предимство отдясно" и А28 "Кръстовище с път без предимство отляво", на пътя с предимство не се поставя пътен знак Б3 "Път с предимство", но на пресичания път задължително се поставя пътен знак Б1 "Пропусни движещите се по пътя с предимство" или Б2 "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!", което на практика представлява описание на значение на знак от група А при знак от група Б. Член 51 от Н18|НOСППЗ е в Раздел II от Н18|НOСППЗ или „Пътни знаци относно предимството група "Б"“, а знаците от Група А са „предупредителни пътни знаци за опасност“, като използването им е уредено в Раздел I от Н18|НOСППЗ. Експертите на ИПБ считат за недопустимо значението на знаци от група А да бъдат определяни като текстове, там където са определени значенията на знаци от група Б. В тази връзка се предлага този текст да бъде заличен от член 51, алинея 5 и да възстанови структурата и съдържанието на текстовете преди промяната от 2015 г.  в член 38, алинея 2.

 

*     По отношение на член 117, алинея 1 от Н18|НOСППЗ е създадено противоречие с член 55, алинея 7 от ППЗДвП. Прави се предложение в член 117, алинея 1 текстът да гласи следното: „Пътен знак Д17 се поставя на място, където част от платното за движение е предназначено за пресичане от пешеходци. Знакът се поставя от двете страни на пътя по посока на движението.“ И да се добави нова алинея 3: „Пешеходна пътека извън границите на населени места, сигнализирана с пътен знак Д17, задължително се сигнализира предварително с пътен знак А18.“

 

През изминалата година Институтът за пътна безопасност извърши значителен брой инспекции по пътна безопасност във връзка с инциденти, които са привлекли общественото внимание. Експертите на ИПБ, при изследване на пътните условия, във връзка с ПТП, настъпило при село Горна Студена на 13.09.2018 г. на кръстовището на път I-3 и III-405, както и във връзка с ПТП, настъпило на 14.04.2019 г. при с. Загорско при приблизителен км 362+200 на път I-5 са констатирани значителни дефицити по отношение на действащото нормативно законодателство във връзка със знак Б-2. В тази връзка се прави предложение измененията в ДВ, брой 35 от 2015 

09 октомври 2019 г. 16:43:29 ч.
emarkof

Становище на ИПБ

  • г., в сила от 18.05.2015 г. да бъдат заменени с текстовете от ДВ, брой 73 от 2001 г. По този начин считаме, че ще се създаде нормативна възможност за възстановяването на текстове, които ясно и категорично определят границите и възможностите за употреба на знак Б2.

 

Трябва да се направи уточнението, че към настоящият момент знак Б2 задължително трябва да се поставя на една линия с маркировка тип M6. Към настоящия момент поставянето на тези средства за сигнализиране на разстояние едно от друго създават объркване у водачите на ППС. За тях не става ясно когато те са на различно място, къде точно трябва да спрат. Отделно в ИПБ са постъпили множество сигнали от автоинструктори, които уведомяват за това, че по време на изпити се създават предпоставки за объркване на кандидат-водачите, което в известен смисъл представлява и условия за корупция. Поради тази причина от ИПБ се препоръчва задължително да се укаже, че пътен знак Б2 се слага на една линия с маркировка M6.

 

  •  
 
 Прави се предложение към приложение №8 чл. 2, ал. 2, т. 4 и чл. 163 да бъде включен и следната табела Т18.1 „принудително отстраняване на ППС“:

 

Предлага се и включването на Т18.2 „поставяне на ограничителни средства“

 

 
 В приложение 8 чл. 2, ал. 2, т. 4 и чл. 163 да се измени Т14 на Т14.1 и да се добави нова табела Т14.2 със следното изображение и значение „при дъжд и мокра настилка“, като се допусне табелите да се употребяват в комбинация „при стяг и зимни условия или при дъжд и мокра настилка“:

 

  • В заключение, ИПБ продължават да работи по предложения за изменения на Н18|НOСППЗ, по начин който ясно и категорично да указва поставянето на пътни знаци, така че те да бъдат в състояние да осигурят достатъчна информираност на участниците в движението. ИПБ счита, че към настоящия момент няма готовност за публикуване на обществено обсъждане на Наредба 18, а прибързването ще доведе до задълбочаване на казусите, произтичащи от този нормативен акт, а не до тяхното разрешаване. В тази връзка, като член на ПДМРГ, ИПБ е против пускането в обществено обсъждане на така предложените изменения. И настоява за разглеждането на внесените чрез настоящето становище текстове.

09 октомври 2019 г. 16:43:47 ч.
emarkof

Становище на ИПБ

  • ПРОБЛЕМИ ПРИ ПЪТНИ ЗНАЦИ В4, В5 И В6 – РАЗМИНАВАНЕ С КОНВЕНЦИЯТА.

В наредба 18, чл.66, алинея 2 е казано:

Под символите на съответните пътни превозни средства на пътни знаци В4, В5 и В6 може да се указва с цифра допустимата максимална маса в тонове. В този случай забраната се отнася само за пътни превозни средства или за състави от превозни средства, чиято маса със или без товар надвишава указаната стойност“.

а. проблема при пътен знак В4:

В Конвенцията за пътни знаци и сигнали, в Приложение 1, раздел С „Забранителни и ограничителни знаци“, знак С3е „Забранено е влизането на товарни автомобили“ (това е знак В4 от наредба 18) е казано:

„The inscription of a tonnage figure, either in a light colour on the silhouette of the vehicle or, in accordance with Article 8, paragraph 4 of this Convention, on an additional panel placed below sign C, 3e, shall mean that the prohibition applies only if the permissible maximum mass of the vehicle or combination of vehicles exceeds that figure“.

В част I, член 1, буква (r) от Конвенцията е казано:

(r) "Permissible maximum mass" means the maximum mass of the laden vehicle declared permissible by the competent authority of the State in which the vehicle is registered.“

Текстът от конвенцията за знак С3е гласи, че надписът на тонажа върху символа на превозното средство или на допълнителната табела означава, че забраната се прилага само за превозните средства с допустима максимална маса над означената, а не както е казано при нас във второто изречение на алинея 2 от член 66.

Проблемите при нашия знак В4 са два:

  • тонажът трябва да е върху символа или върху доп. табела, а не под символа, както е в наредба 18;
  • за кого да се отнася забраната?; по наредба е за превозни средства или състави от превозни средства, чиято маса със или без товар надвишава указаната стойност, а по конвенцията е за тези, на които допустимата максимална маса надвишава указаната на знака.

Предлагаме:

1. надписът на тонажа да се указва върху символа на автомобила или на допълнителна табела;

2. да се разпише текст, с който да се каже, че „забраната за влизане след В4 се прилага само за товарни автомобили или състави от превозни средства, чиято допустима максимална маса в тонове е по-голяма от указаната върху символа на товарния автомобил“.

 

б. проблеми във връзка с пътни знаци В5 и В6:

И тук проблемите са два, което се вижда при сравняването на нашите текстове с тези от конвенцията за пътните знаци и сигнали – виж знаци С3f и С3g от конвенцията. Първият проблем е както при В4 - къде да бъде надписа, а вторият е за това, че ограничението на указания тонаж се отнася само за ремаркето, а не за състава от превозни средства като цяло, както е при нас в наредба 18.

Предлагаме:

09 октомври 2019 г. 16:44:04 ч.
emarkof

Становище на ИПБ

1. надписът на тонажа да бъде върху символа на превозното средство или на допълнителна табела;

2. да се разпише текст, с който да се каже, че „забраната за влизане след пътния знак се прилага само за състави от превозни средства, в които допустимата максимална маса на ремаркето е по-голяма от указаната върху символа от знака“.

 

  • 2. ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗЛИКА В ТЕКСТОВЕТЕ ОТ НАРЕДБА 18 И ПРАВИЛНИКА
  • 2.1. При пътен знак В13. В правилника наименованието на знака е „Забранено е влизането на пътни превозни средства, превозващи опасни товари”, а в наредбата е „Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак „опасни товари”. Двете наименования създават два различни режима на движение.

Предлагаме: да се промени наименованието на знака в правилника.

  • 2.2. При пътни знаци Д11 и Д12 (начало и край на населеното място) и знак Ж10 (потвърждаване на посоката към населено място).

През 2015 г. беше променено наименованието на пътни знаци Д11 и Д12, и като цяло в наредба 18 и наредба 17 беше направена промяна в понятието „населено място”, като към него се добави израза „селищно образувание“. Освен това в наредба 18 се заговори за спазването на „правилата за движение в селищното образувание”. В правилника и в наредба 2 обаче това не е направено и така възникват два въпроса:

- ние сега е какво да правим - да предлагаме това понятие да отпадне от наредба 18 (и от наредба 17) или да чакаме да започне промяната на наредба 2 или правилника и тогава да предлагаме те да се допълнят;

- каквато и промяна обаче да се прави, трябва да се отчита факта, че в Закона за движение по пътищата такова понятие „селищно образувание“ няма и в тази връзка не е ясно кои са правилата за движение свързани с него; например: каква е скоростта за движение в селищното образувание, за разлика от скоростта в населено място.

Предлагаме: да отпадне селищното образувание и да се възстановят старите текстове в наредба 18, а по-късно и в наредба 17.

 

 

             София                         Председател на Управителен съвет:             09.10.2019 г.                                                                                /Д-р инж. Богдан Милчев/