Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

След извършен анализ за установяване на оптималната численост на човешките ресурси, необходими за осигуряване на ефективна и ефикасна работа в Националния център за информация и документация (НАЦИД), бе установено: 

От 2010 г. до настоящия момент щатната численост на НАЦИД е непроменена – 45 щатни бройки. През този период във функциите на ведомството обаче са вменени над 13 нови дейности.

През 2019 г. във функциите на НАЦИД се предвиждат още две нови дейности:

- воденето и поддържането на Регистъра на академичния състав на висшите училища (за служебно ползване), който ще премине от дирекция „Висше образование” на МОН;

- създаването и поддържането на Национален портал за отворен достъп до научна информация.

С измененията и допълненията на Правилника във функционалната компетентност на НАЦИД се възлага допълнително и организирането и поддържането на информационна система, която съдържа:

1. регистър на висшите училища, в който се вписват данни относно техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките и препоръките от процедурите за акредитация и за оценяване на проект и за констатациите и препоръките от следакредитационното наблюдение и контрол;

2. регистър на академичния състав на висшите училища на основен и допълнителен трудов договор;

3. регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления;

4. регистър на завършилите студенти и докторанти;

5. регистър на банките, отпускащи кредити по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Предлага се създаването на  Раздел IVа „Издаване на удостоверение APOSTILLE, предвиждането на две нови дейности, които са воденето и поддържането на Регистъра на академичния състав на висшите училища (за служебно ползване), който ще премине от дирекция „Висше образование” на МОН, както и създаването и поддържането на Национален портал за отворен достъп до научна информация, което обуславя необходимостта от увеличаване на административния капацитет.

Поради допълнително възложените задачи се налага да бъде увеличена  числеността на НАЦИД с 4 щатни бройки и това да бъде нормативно установено и в Правилника на НАЦИД. Увеличението е във връзка с компенсирана промяна, направена с Постановление на Министерския съвет за сметка на намаляване на утвърдената щатна численост на Националния институт по метеорология и хидрология – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката.

Целите на предложените изменения и допълнения са да се актуализират и систематизират всички функции и дейности, възложени на НАЦИД, както и да се осигури административен капацитет за осъществяването им.

Очакваните резултати са свързани с прилагане на еднакъв и ефективен подход към организирането и поддържането по-важните административни услуги, регистри и бази данни, свързани със системите на висшето образование и науката.


Дата на откриване: 11.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.10.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 септември 2019 г. 10:52:35 ч.
Aziti

Приоритет Държавни служители с научни титли

Предвижда ли се чрез Националния портал за отворен достъп до научна информация гражданите да получат и свободен достъп до научните трудове на служителите с научни титли в държавната адмистрация и възможно ли е тези друдове да се обработят от щатните бройки с приоритет.