Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИД на ЗППЦК) се цели въвеждане в законодателството на изискванията на  Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите, наричана по – нататък „Директива (ЕС) 2017/828“, както и на мерки по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Комисията от 3 септември 2018 г. за определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията на акционерите, предаването на информация и улесняването на упражняването на правата на акционерите, наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212“, с оглед постигане на пълно съответствие на националното законодателство със същите.


Дата на откриване: 12.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари