Обществени консултации

Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя

Предложението за изменение и допълнение на наредбата произтича, на първо място, от приетата на 19 декември 2016 г. Директива 2017/159/ЕС на Съвета от 19 декември 2016 г. за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche) (за краткост по-долу „Директива 2017/159/ЕС“). Директива 2017/159/ЕС представлява инструмент за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche) (OB L 25 от 2017 г.). Това споразумение отчита спецификата в условията на труд и живот на борда на кораба и създава минимални стандарти за условията за наемане на работа, организация на работното време и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на рибари, наети на борда на риболовни кораби с дължина 24 метра и повече.

Приложното поле на споразумението е определено изрично в чл. 2 на същото, като в неговия задължителен обхват попадат риболовни кораби с дължина 24 метра и повече. В частта си относно организация на работното време минималните стандарти на споразумението определят: 1) средната продължителност на работното време за 1 (една) работна седмица за приетия референтен период от 12 месеца; 2) максималната продължителност на работния ден; 3) минималната продължителност на междудневната и междуседмичната почивка и 4) разпределението на ползването на почивките през деня.

Проектът на нормативен акт по отношение на промените, свързани с транспонирането на Директива 2017/159/ЕС е изготвен в изпълнение на мярка № 118 от Плана за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 18 на Министерския съвет от 17 януари 2019 г.

Второто важно основание за изготвяне на проекта на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя е да бъде напълно съобразена националната правна уредба с изискванията на Директива 2018/131/ЕС на Съвета от 23 януари 2018 година  за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) за изменение на Директива 2009/13/ЕО в съответствие с измененията от 2014 г. на Морската трудова конвенция от 2006 г., одобрени от Международната конференция на труда на 11 юни 2014 г. (ОВ, L 22 от 26 януари 2018 г.) (за краткост по-долу „Директива 2018/131/ЕС”).

Както е посочено по-горе, с Директива 2018/131/ЕО, респективно чрез споразумението на социалните партньори, се възпроизвежда съдържанието на задължителните разпоредби от измененията от 2014 година на Морската трудова конвенция от 2006 г. Измененията от 2014 година, в съответствие с предвиденото в разпоредбите на чл. ХV на конвенцията, са в сила за Република България от 18 януари 2017 г. и същите са въведени в националното законодателство с изменение и допълнение на наредбата от 2018 г. (обн., ДВ бр. 19 от 2018 г.). С цитираното изменение на наредбата, Република България вече е изпълнила задължението за приемане на законови, подзаконови и административни разпоредби, в съответствие с изискванията на Директива 2018/131/ЕО. С проекта на Постановление се въвежда и изрично позоваване на директивата, като се изпълнява мярка № 72 в Плана за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 18 на Министерския съвет от 17 януари 2019 г.

С § 1 от проекта на Постановление на Министерския съвет се променя обхвата на приложение на глава втора от наредбата, като същият се привежда в съответствие с чл. 2 на Споразумението към Директива 2017/159/ЕС, който посочва, че изискванията са задължителни по отношение на риболовни кораби с дължина 24 метра и повече. Посредством предложеното изменение на чл. 2, ал. 2 от наредбата от приложното поле на глава втора от наредбата се изключват единствено „риболовните кораби с дължина под 24 метра”, а не всички риболовни кораби, какъвто е текстът на действащата разпоредба. По този начин в обхвата на приложение на глава втора от наредбата се включват именно риболовни кораби с дължина 24 метра и повече, като за същите следва да се прилагат разпоредбите на Раздел I „Условия за наемане на работа и сключване на трудов договор”, Раздел II „Репатриране”, Раздел III „Общи правила за работно време и почивки”, Раздел III „а” „Специфични правила за работно време и почивки на членове на екипажа на морски кораб” ( по отношение на морски кораб) или Раздел III „б” „Специфични правила за работно време и почивки на членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораб, плаващ по вътрешни водни пътища” (по отношение на кораб, плаващ по вътрешни водни пътища), Раздел IV „Извънреден и нощен труд”, Раздел V „Платен годишен отпуск”, Раздел V„а” „Трудово възнаграждение”, Раздел VI „Социално-битови условия на борда на кораба”, Раздел VII „Задължения на работодателя при болест и злополука” и Раздел VIII „Разглеждане на жалби на борда на кораб“.

На следващо място, с § 2 от предложения проект се въвежда изключение от приложното поле на чл. 6 от наредбата, като в чл. 6 се създава ал. 9 – в съответствие с текста на чл. 17 на приложеното Споразумение към Директива 2017/159/ЕС. Съгласно същата алинея разпоредбите на чл. 6, отнасящи се до сключване на трудов договор, не се прилагат по отношение на корабопритежател, който еднолично управлява своя кораб.

С допълнение на чл. 54б, ал. 1 от наредбата (§ 3 от предложения проект) се предвижда, че процедурите за разглеждане на жалби на борда на кораб имат за цел справедливо, ефективно и бързо обработване на всяка жалба, подадена от член на екипажа или на обслужващия персонал, срещу евентуални нарушения на изискванията на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche).

В раздел XXXVI „Специфични изисквания на борда на риболовни кораби” от наредбата (посредством § 4 от предложения проект) се създава чл. 349а относно правилата за настаняване на риболовен кораб, които са определени в отделно приложение № 5.

Не на последно място, с т. 1 от § 5 от проекта се предлага допълване на § 1 от Допълнителните разпоредби на наредбата с правни дефиниции на понятията „рибар“ и „дължина на кораба (L)“, съответстващи на определенията по букви „е“ и „и“ от чл. 1 на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche). С останалата част от предложените промени в т. 2 - 3 от § 5 се цели привеждане на правилата на националното законодателство в съответствие с приложимите международни и европейски правила и стандарти (Директива 2017/159/ЕС и Директива 2018/131/ЕО в съответствие с измененията от 2014 г. на Морската трудова конвенция).

С § 6 се създава приложение № 5 „Настаняване на риболовен кораб”, което съответства по съдържание на приложение №  2 от Споразумението, инструмент за прилагането, на което е Директива 2017/159/ЕС.

Посредством преходна и заключителна разпоредба (§ 7) е направено изменение на Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, като в т. 1 думите „риболовните кораби” се заличават, а с § 1а се въвеждат изискванията на чл. 20 от Директива 2017/159/ЕС.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр.79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г. и бр.3 от 2019г.) и чл. 35, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са изготвени и към този доклад се прилагат таблици за съответствие на националното законодателство с нормите на вторичното право на Европейския съюз, съдържащи се в следните директиви:

  •  Директива 2017/159/ЕС на Съвета от 19 декември 2016 г. за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche) (OB L 25 от 2017 г.);
  •  Директива 2018/131/ЕС на Съвета от 23 януари 2018 година за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) за изменение на Директива 2009/13/ЕО в съответствие с измененията от 2014 г. на Морската трудова конвенция от 2006 г., одобрени от Международната конференция на труда на 11 юни 2014 г. (ОВ, L 22 от 26 януари 2018 г.).

Приложени са и становища на Работна група 13 „Социална политика и заетост” и Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена и към този доклад се прилага одобрена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Към този доклад се прилага и частична предварителна оценка на въздействието на проекта на акт, съобразена с бележките и предложенията, съдържащи се в становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет.

В съответствие с нормата на чл. 3, ал. 2 от Кодекса на труда по проекта на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя са проведени консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както на национално, така и на браншово ниво.

На 31 юли 2019 г. в Министерството на земеделието, храните и горите е проведена среща с представители на професионалните организации в сектор „Рибарство“, на която е разгледан въпросът за обхвата на приложното поле на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche) и е обсъден проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на наредбата. На срещата представителите на професионалните организации в сектор „Рибарство“ са потвърдили, че споразумението се отнася за риболовни кораби с дължина 24 метра и повече и не следва да се прилага за кораби с дължина под 24 метра, като в тази връзка са заявили, че приблизително 94 % от българските риболовните кораби са с обща дължина под 12 метра, като много рядко прекарват повече от 14 часа на море и извършват основно дребно мащабен крайбрежен риболов, характеризиращ се с кратки (в рамките на няколко часа) риболовни рейсове, извършвани в близост до брега. Всички получени становища в процеса на тези консултации, са отразени в справка, приложена към настоящия доклад.

В съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, проектът на постановление, докладът, съгласуваната частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

 

Лице за контакт:
Елеонора Караколева,
Младши експерт в отдел "Международни регулации и сътрудничество",
Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването",
Изпълнителна агенция "Морска администрация",
Тел. +359879  82  97 35
E-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg
 

 


Дата на откриване: 13.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари