Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация

Необходимостта от приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на НКСКИ /ПМС/ е породена в резултат от изменението и допълнението на Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ със Закона за изменение и допълнение на ЗЗКИ, обн., ДВ, бр. 88 от 2018г., във връзка със синхронизиране и адаптиране на българското законодателство с европейската стратегическа рамка, произтичащо от членството ни в Европейския съюз и НАТО.

Изготвеният проект на акт цели привеждане на разпоредбите в НКСКИ в съответствие със ЗИДЗЗКИ, обн., ДВ, бр. 88 от 2018г., като същевременно предвижда и облекчаване на административната тежест на организационните единици по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ.

В предложения проект на ПМС са прецизирани текстове, за които в практиката е установено противоречиво тълкуване. Също така, в съответствие с  § 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ се обвързват процедурите по акредитиране на комуникационните и информационни системи /КИС/ и одобрението на криптографски мрежи, когато последните са част от КИС.

С проекта на Постановление ще се актуализират текстовете на Допълнителните разпоредби на НКСКИ, касаещи планирането, организацията, изграждането, ръководството и контрола на криптографската сигурност и комуникациите на Върховното главно командване за военно време.

Очаквани резултати от приемането на акта са привеждането на НКСКИ в пълно съответствие със ЗЗКИ, като същевременно се прецизира и доразвива нормативната уредба, което от своя страна ще осигури по-висока защита на класифицираната информация, създавана, обработвана и предавана в КИС и защитавана с криптографски средства.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на ДАНС за 2019г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.   

С проекта на Постановление на Министерския съвет не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена и не е приложена таблица за съответствие.


Дата на откриване: 16.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 17.10.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 октомври 2019 г. 08:42:49 ч.
Стоян Филипов

Предложение за корекция и изменение

Предложение 1:

Да се отстранят правописните грешки при изписване на текста „криптографски средства и/или материали“ и други подобни, в следните параграфи:

 

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

7. Точка 12 се изменя така:

„12. води регистри на одобрените криптографски средства и мрежи, поекземплярно проверените криптографски средства и разрешенията за работа с крипотграфски средства;“

 

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

3. Точка 6 се изменя така:

„6. организира съхраняването, пренасянето и контрола на криптографските средства, крипотграфските материали и друга документация, свързана с крипографската сигурност в организационната единица;“.

 

§ 10. Член 16 се изменя така:

„Чл. 16. (1) За използването на крипографски средства ръководителят на организационната единица изпраща заявление до ОКС, което съдържа:

 

§ 18. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Експлоатацията на крипотографските средства и на крипотграфските ключове се извършва в съответствие с правилата за работа с тях и криптоплана по чл. 19, ал. 1, т. 5“.

 

§ 66. В § 3 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

2. Създават се т. 1а, 1б, 1в, 1г и 1д:

1в. „Крипографски ключ“ е параметърът на криптографския алгоритъм, определящ еднозначно криптографската трансформация и подлежащ на периодична смяна.

07 октомври 2019 г. 08:45:00 ч.
Стоян Филипов

Предложение за корекция и изменение

Предложение 2:

В § 27. т.3, буква б) да се замени с:

б) се създава изречение четвърто:

„Копие на обобщения отчет съгласно приложение № 5 се изпраща на ОКС.”.

07 октомври 2019 г. 08:47:51 ч.
Стоян Филипов

Предложение за корекция и изменение

Предложение 3:

§ 69. Създава се ново приложение № 5 към чл.36, ал.6 със следното съдържание:

07 октомври 2019 г. 08:53:52 ч.
Стоян Филипов

Предложение за корекция и изменение

Приложение № 5 към чл. 36, ал. 6

Поверително

 (след попълване)

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ

ОТ ИЗВЪРШЕНА ГОДИШНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА КРИПТОГРАФСКИТЕ СРЕДСТВА И КРИПТОГРАФСКИТЕ МАТЕРИАЛИ В ОРГАНИЗАЦИОННА ЕДИНИЦА ................

 

На основание чл. 36, ал. 6 от Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация (НКСКИ), комисия назначена със заповед № …… на ръководителя на ОЕ ………., в състав:

Председател: ………

Членове: 1. ………

                  2. ………

извърши годишната инвентаризация на криптографските средства и криптографските материали, заведени на отчет в ОЕ ………., както следва:

I. КРИПТОГРАФСКИ СРЕДСТВА:

 

В табличен вид със следните колони:

Колона 1: № по ред

Колона 2: ОЕ

Колона 3: Наименование (тип) на криптографското средство

Колона 4: Фабричен №/ Рег.№ CD / Рег.№ USB

Колона 5: Стикер за сигурност

Колона 6: Ниво на класификация

Колона 7: Криптографска мрежа

Колона 8: № на механичен ключ / № на криптомодул/ № на HDD ….

Колона 9: Забележка

 

II. КРИПТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ:

В табличен вид със следните колони:

Колона 1: № по ред

Колона 2: ОЕ

Колона 3: Наименование (тип) на криптографския материал

Колона 4: Контр.№/ Рег.№/   Пореден №

Колона 5: Екз. №

Колона 6: Ниво на класификация

Колона 7: Криптографска мрежа

Колона 8: Забележка

Служител по криптографската сигурност в ОЕ

………………………………………………………

Мотиви:

Определяне на образец, който да улесни работата и да се използва от всички ОЕ.

 

07 октомври 2019 г. 08:54:25 ч.
Стоян Филипов

Предложение за корекция и изменение

Предложение 4:

§ 69 – 71 стават съответно § 70 - 72

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 70. Издадените свидетелства за одобрение на криптографски средства, утвърдените организационни правила и правила за техническа експлоатация на криптографските мрежи и минимални изисквания за криптографска сигурност, издадени преди влизането в сила на настоящото постановление, запазват действието си.

§ 71. В Наредбата за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация, приета с Постановление № 44 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2003 г., изм. и доп., бр. 44 от 2008 г.), в чл. 19 думите „автоматизираните информационни системи и мрежи за създаване, съхраняване, обработка и пренос на“ се заменят с „комуникационните и информационните системи, предназначени за“.

§ 72. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

 

Предложение 5:

Навсякъде в Наредбата текста:

1. „ниво за сигурност” да се замени с „ниво на класификация”;

2. „ниво на класификация за сигурност“ да се замени с „ниво на класификация”.

Мотиви:

В ЗЗКИ и ППЗЗКИ се използва само тази терминология