Обществени консултации

Проект на Решение за приемане на Актуализирана стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2019 - 2021 година и на оперативни документи за нейното изпълнение

С проекта на Решение се предлага приемане на Актуализирана стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2019-2021 г., План за действие за периода 2019-2021 г. и Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие за 2015-2017 (вкл. и за 2018 г.) в изпълнение на Стратегията.

Проектите на документи фокусират общественото внимание върху засилване на връзката с пазара на труда, взаимодействието с бизнеса и ускореното въвеждане на дуалната система за обучение.

Новите елементи в Актуализираната стратегия са дефинираните визия, водещи принципи и цели. Анализирани са състоянието и са определени предизвикателствата пред професионалното образование и обучение. Дефинирани са нови приоритетни области на въздействие.

В приетия План за действие за периода 2019-2021 г. са конкретизирани дейностите и мерките. Те са обвързани с целите на тази политика, определени в Актуализираната стратегия и посочват конкретните управленски действия, които ще бъдат предприети.

Мониторинговият доклад систематизира информацията за развитието на секторната политика за професионално образование и обучение, свързана с планирането, наблюдението и отчитането. В документа ясно са очертани важните системни промени в професионалното образование и обучение, които са рефлексия от предприетите реформи в нормативната рамка на предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 18.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.10.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 октомври 2019 г. 11:29:45 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/26101/