Обществени консултации

Актуализирани документи за изпълнението на регионалните планове за развитие на ниво 2

Във връзка с прилагането на помощта от Европейските фондове за България бяха разработени Национална стратегическа референтна рамка и пакет от оперативни програми за периода 2007-2013 г. Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) поставя основните интегрирани цели в отделните области, които са заложени с ясното разбиране, че конкретните резултати ще бъдат постигнати постепенно в процеса на изпълнение и с натрупването на финансови и нефинансови ресурси. Тя описва стратегията на България в подкрепа на действия в следните тематични области за повишаване на конкурентоспособността: човешки ресурси, инфраструктура, управление на ефективна държавна администрация, услуги и териториално сближаване, техните взаимовръзки,  ролята на Структурните фондове и Кохезионния фонд в рамките на тази стратегия.
Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. е съобразена със Стратегическите насоки на Общността на Европейския съюз и допринася за постигане на техните цели. Всеки стратегически приоритет е подкрепен по един съгласуван начин от действия в една или повече Оперативни програми. Те са основа за насочването на помощта в различни сектори и области на развитието - производствен сектор, човешки ресурси, транспорт, околна среда, регионално развитие, административен капацитет, а Регионалните планове за развитие за районите на ниво NUTS 2  и Общинските планове за развитие - база  за подготовка на проекти, които да бъдат съфинансирани от фондовете на ЕС.
След приемането на регионалните планове за развитие в края на 2005 год.  настъпиха съществени изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която те следва да бъдат изпълнявани.


Дата на откриване: 24.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 23.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари