Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита

С проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита се предлагат промени в организационната структура на центъра, като се предвижда същата да бъде обособена в четири направления, вместо в шест отдела, както това е регламентирано в действащия правилник.

С предложената организационна структура се цели да се осигури оптимално и ефективно изпълнение на дейностите по радиационна защита в съответствие с актуализираното законодателство в областта и по-специално с въведените в националното законодателство изисквания, свързани с транспониране на Директива 2013/59/ ЕВРАТОМ, промените в Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове: Наредба за радиационна защита (ДВ., бр. 16 от 2018 г.), Наредба № 2 за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (ДВ., бр. 13 от 2018 г.) и Наредба № 11 за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (ДВ., бр. 91 от 2018 г.), както и въведените в Закона за безопасно използване на ядрената енергия и подзаконови нормативни актове по прилагането му.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg


Дата на откриване: 19.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари