Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело

Предлаганите промени в Наредбата са от значение за по-добрата регулация на ползването на военно- почивните домове и хотели.

Променя се реда за заплащането на туристическия данък и застраховките при ползване на основни туристически услуги във военно-почивните домове, хотелите и местата за настаняване към военните клубове, като същите ще се включват в крайната цена, което ще доведе  до премахване на плащането им при настаняване.

Регламентира се възможността в заповедите на министъра на отбраната да се правят отстъпки за седемдневните почивки за летния отдих в морските военно-почивни домове и хотели, петдневните почивки за зимен и летен отдих в планинските военно-почини домове и хотели, седемдневните безплатни почивки за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, участвали в операции и мисии извън територията на страната, и членовете на техните семейства, други индивидуални почивки, както и за груповите мероприятия. Това ще даде възможност за по-гъвкава ценова политика.

С предложените промени по отношение на разпределението и изготвянето на картите, както и при настаняването,  се цели броят на почиващите да не надвишава броя на леглата в помещението, като по този начин ще се позволи в помещение с повече легла да бъдат настанявани по-малък брой лица. Също така се предвижда възможността при заявено изрично желание от страна на почиващия, децата до навършването на 3-годишна възраст, да бъдат настанявани във военно-почивните бази и хотелите, без да им се осигурява легло. Това изключение се предвижда поради факта, че посочената възраст позволява да спят при почиващите родители, като това ще се допусне по изключение, при заявено изрично съгласие на титуляра на картата. Настоящата редакция на чл. 15, ал. 2 не позволява апартаментите да бъдат ползвани от едно или две почиващи лица, както и децата /независимо от възрастта им/ да бъдат настанявани в двойна стая с родителите.  

С предлаганите промени отпада изискването справката за настоящ адрес да се извършва по служебен път от агенцията, което бе предвидено с оглед цялостната стратегия за намаляване административната тежест на гражданите. Промяната се налага поради постъпил изричен отказ от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ на ИА „ВКВПД“ да бъде предоставен достъп до регистъра на населението – Национална база данни „Население“, чрез присъединяване към средата за междурегистров обмен – Regix. В този смисъл е налице обективна невъзможност справката да се извършва служебно.

С проекта на наредба не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.


Дата на откриване: 20.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.10.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 септември 2019 г. 15:59:20 ч.
Aziti

Детайлирано разяснение

Изискването справката за настоящ адрес е нужно при разпределението на картите, при изготвянето на картите ИЛИ при настаняването?!

Изискването справката за настоящ адрес се изисква само на титуляра на картата или и на придружителите?

Кой има право да придружава титуляра?

Изричният отказ от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ на ИА „ВКВПД“ да бъде предоставен достъп до регистъра на населението – Национална база данни „Население“, чрез присъединяване към средата за междурегистров обмен – Regix е свързан с искането на справка за настоящ адрес при разпределението на картите, при изготвянето на картите ИЛИ при настаняването.

 

26 септември 2019 г. 16:01:34 ч.
Aziti

Поизборно отпадане на туристическия данък и застраховките

Поизборно отпадането на туристическия данък и застраховките при настаняване не е дискриминационно и не ощетява ли общините?!