Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Наказателния кодекс

 

При осъществявания от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) контрол се установи значително зачестяване на случаите, при които на пазара се предлагат храни с изтекъл срок на годност или с неустановен произход, това деяние води до заплаха за здравето и живота на хората и налага криминализирането му. Проектът на Закон за допълнение на Наказателния кодекс съдържа следните допълнения:

1. Създава се нов общ състав на престъпление, с който се криминализират действията, представляващи пускане на пазара на храни, предназначени за консумация от хора, които са с изтекъл срок на трайност или са с неустановен произход.     

2. Създаването на правни норми, представляващи по своята същност дефиниции на понятията „пускане на пазара на храни“ и „храна с неустановен произход“.

Пускането на пазара на храни, предназначени за консумация от хора, които са с изтекъл срок на трайност или са с неустановен произход са деяния с висока степен на обществена опасност, която те създават чрез общественоопасните последици, настъпващи при осъществяването им. Тези последици се изразяват в потенциалната и реална заплаха за живота и здравето на хората. Това налага същите освен да представляват административни нарушения по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, да получат една по-силна държавна санкция чрез тяхната криминализация в съставомерно престъпно деяние. Зачестяват случаите на извършване на гореописаните действия от голям брой недобросъвестни лица (както физически, така и лица, изпълняващи отговорни функции в структурата на юридически лица), което се констатира от контролните органи и доказва необходимостта от предвиждане на такъв състав в НК.

Проектът съдържа допълнение на чл. 93 НК, добавяйки две нови точки – т. 29 и т. 30, които съдържат легални дефиниции на понятията „пускане на пазара на храни“ и „храна с неустановен произход“. Това се налага, за да улесни практиката и да се избегне противоречивото им тълкуване от правоприлагащите и правораздавателни органи.

         Настоящият проект предвижда създаването на нов чл. 350б в НК, като престъплението което този състав очертава е формално, т.е. за неговото довършване не се изисква настъпването на определен престъпен резултат, а е достатъчно умишленото осъществяване на изпълнителното деяние. Предвиденото наказание е „лишаване от свобода“ в размер до три години, обосновано от степента на обществена опасност на деянието. Така предвиденото наказание преследва по-силно въздействие както на личната, така и на генералната превенция, каквато е неговата цел съгласно чл. 36, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК).

         С §4 от проекта на ЗД на НК се допълва чл. 351, ал. 1 от НК, като се предвижда наказуемост и на непредпазливото деяние по новия чл. 350б.

          Още така проектът инкриминира действията, при които в нарушение на закон се произвеждат или предлагат на пазара продукти за растителна защита, като за целта се предвижда допълнение на чл. 350а. Високата степен на обществена опасност на това деяния се изразява в опасността, която възниква както за здравето на човека, като потребител на продукти от растителен характер, така и за растенията, животните и околната среда. Пренасянето през границите на страната на продукти за растителна защита и на ветеринарномедицински продукти в нарушение на нормативен акт, също е инкриминирано в новия чл. 353и.


Дата на откриване: 29.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 12.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари